Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 czerwca 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-404/14-4/WS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2014 r. (data wpływu 27 marca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 czerwca 2014 r. (data wpływu 4 czerwca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 20 kwietnia 1990 r. Wnioskodawczyni otrzymała nieruchomość rolną o obszarze 2,42 ha wraz z budynkami mieszkalnym i gospodarczymi, która w ewidencji gruntów oznaczona jest jako grunty orne oraz użytki rolne zabudowane. Nieruchomość została przekazana aktem notarialnym jako nieodpłatne przekazanie gospodarstwa rolnego od babci i dziadka w zamian za emerytury rolnicze, co stanowi szczególną formę nabycia nieruchomości rolnej - gospodarstwa rolnego (na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin).

Nabyta nieruchomość stanowi majątek odrębny Zainteresowanej. Otrzymane grunty wykorzystywane są rolniczo, a dom przeznaczony jest na cele mieszkalne. Do roku 2011 Wnioskodawczyni zamieszkiwała na ww. nieruchomości wraz z rodziną. Od maja 2012 r. wynajęła dom na zasadach najmu prywatnego. Zainteresowana nie prowadzi działalności gospodarczej. Zatrudniona jest na pełnym etacie w państwowej jednostce budżetowej i zakład pracy odprowadza składki ZUS.

W 2000 r. doszło do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej i zgodnie z jego ustaleniami ww. działka znalazła się na terenach zabudowy związanej z działalnością gospodarczą. W planie zagospodarowania przestrzennego ustalone zostało przeznaczenie podstawowe - teren działalności gospodarczej - przeznaczenie gospodarcze bez budownictwa mieszkaniowego. Zabudowa z możliwością realizowania działalności handlowej, usługowej, biurowej, rekreacyjnej, składowej, produkcyjnej. Na terenach dopuszcza się m.in. budowę hoteli, kompleksów biurowych, kin, marketów handlowych wielobranżowych stacji benzynowych, torów kartingowych.

Po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego nie zmienił się sposób korzystania działki i podatek od nieruchomości nadal jest opłacany według stawek przewidzianych dla gruntu rolnego.

Obecnie zgłosił się do Wnioskodawczyni pośrednik nieruchomości i okazało się, że znalazł się inwestor, który chce nabyć jej działkę. W wyniku działań pośrednika doszło do rozmów o sprzedaży działki wraz z istniejąca zabudową oraz do zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży oraz pełnomocnictwa co nastąpiło w dniu 22 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy sprzedaż działki wraz z istniejącymi zabudowaniami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego, objętych planem zagospodarowania przestrzennego - teren zabudowy związanej z działalnością gospodarczą podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaż działki wraz z zabudowaniami wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego, dla których w 2000 r. został wydany plan zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Od dnia nabycia, do potencjalnego dnia sprzedaży przedmiotowej nieruchomości przez Wnioskodawczynię minęło ponad 20 lat i tym samym okres pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w momencie sprzedaży nieruchomości już upłynął. Oznacza to, że sprzedaż przedmiotowej nieruchomości (gospodarstwa rolnego) nie będzie stanowiła dla Zainteresowanej źródła przychodu w rozumieniu ww. art. 10 ust. 1 pkt 8, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w ogóle nie będzie podlegał opodatkowaniu. Innymi słowy, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości rolnej nabytej w 1990 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.

Jeżeli natomiast odpłatne zbycie nieruchomości następuje po upływie tego okresu, przychód z tego tytułu nie podlega w ogóle opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wobec wyżej powołanych regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego dla zastosowania właściwych zasad opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości istotne znaczenie ma data nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Zainteresowana nabyła nieruchomość w dniu 20 kwietnia 1990 r. Nieruchomość została przekazana Zainteresowanej aktem notarialnym jako nieodpłatne przekazanie gospodarstwa rolnego od babci i dziadka w zamian za emerytury rolnicze, co stanowi szczególną formę nabycia nieruchomości rolnej - gospodarstwa rolnego (na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin).

Zainteresowana nie prowadzi działalności gospodarczej.

Obecnie zgłosił się do Wnioskodawczyni pośrednik nieruchomości i okazało się, że znalazł się inwestor, który chce nabyć jej działkę. W wyniku działań pośrednika doszło do rozmów o sprzedaży działki wraz z istniejąca zabudową oraz do zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży oraz pełnomocnictwa co nastąpiło w dniu 22 stycznia 2014 r.

Mając na uwadze powyższe oraz uregulowania prawne w tym zakresie należy stwierdzić, że przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ nie będzie stanowić ono źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Transakcja zbycia zostanie bowiem dokonana po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto przedmiotową nieruchomość.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie Tut. Organ informuje, że w odniesieniu do podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl