ILPB2/415-345/07-3/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-345/07-3/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. (data wpływu 27 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 14 lutego 2008 r., znak ILPB2/415-345/07-2/JK na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 18 lutego 2008 r., a w dniu 19 lutego 2008 r. wniosek uzupełniono o brakujące informacje.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W 1990 r. jako członek spółdzielni mieszkaniowej Wnioskodawca otrzymał mieszkanie lokatorskie (kawalerkę) o powierzchni 34 m 2 i od tego roku był w nim zameldowany na pobyt stały. Wnioskodawca spłacał kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię mieszkaniową na wybudowanie bloku, w którym znajduje się ww. mieszkanie, oraz odsetki od kredytu w części nie wykupionej przez Budżet Państwa.

W 1994 r. Wnioskodawca zawarł związek małżeński i zamieszkał razem z żoną. Od 1995 r. w mieszkaniu zamieszkał również syn. Dla trzyosobowej rodziny mieszkanie było wystarczające. Jednak w 2006 r. urodziła się córka i mieszkanie okazało się za małe dla prawidłowego rozwoju dzieci i normalnej egzystencji czteroosobowej rodziny.

W związku z powyższym przy pomocy rodziny w kwietniu 2007 r. Wnioskodawca spłacił resztę zobowiązania wobec spółdzielni mieszkaniowej i przekształcił mieszkanie lokatorskie na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

W maju 2007 r. Wnioskodawca sprzedał mieszkanie, a środki uzyskane ze sprzedaży w całości przeznaczył na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 53,1 m 2.

Ponieważ środki uzyskane ze sprzedaży nie wystarczyły na pokrycie kupna lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca wraz z żoną zaciągnął kredyt w wysokości 50.000 zł, który został również przeznaczony na remont tego mieszkania.

Wnioskodawca nadmienia, że tylko on pracuje, ponieważ żona wychowuje półtoraroczne dziecko i syna w wieku 12 lat.

Wnioskodawca wspólnie z żoną w ciągu 14 dni od daty sprzedaży złożył oświadczenie o sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz zaznaczył, że w tym mieszkaniu był razem z żoną zameldowany na pobyt stały od 1990 r. a żona od 1994 r. Do oświadczenia załączono zaświadczenie z biura meldunkowego. Oświadczenie zostało złożone do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lesznie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126c i ust. 1a pkt 21 i 22 Wnioskodawca będzie zwolniony z obowiązku zapłacenia podatku od sprzedanego mieszkania.

2.

Czy kosztami uzyskania przychodu są: spłacony kredyt z odsetkami i remonty wykonane w tym lokalu mieszkalnym.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania nr 1 przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychody uzyskane z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego są zwolnione przedmiotowo jeżeli podatnik był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Określony w ustawie przepis odnosi się wyłącznie do daty zbycia lokalu a nie daty nabycia czy przekształcenia. W związku ze złożeniem oświadczenia w Urzędzie Skarbowym w Lesznie, że Wnioskodawca był wraz z żoną zameldowany w zbywanym lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, Wnioskodawca uważa, że w jego przypadku podatek nie wystąpi.

Zdaniem Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 2 do kosztów uzyskania przychodu dotyczącego zbycia mieszkania własnościowego powinien być zaliczony spłacony kredyt wraz z odsetkami, jak i wydatki poniesione na remont i modernizację tegoż mieszkania.

Na mieszkanie przy ulicy X, w którym Wnioskodawca zamieszkiwał od 1990 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w imieniu lokatorów zaciągnęła kredyt w X. Kredyt ten wraz z odsetkami był spłacany przez cały okres zamieszkiwania do Spółdzielni Mieszkaniowej. Żeby przekształcić mieszkanie we własnościowe Wnioskodawca musiał również jednorazowo wpłacić na konto Spółdzielni 30 % zadłużenia wobec banku, co stanowiło kwotę 5.144,61 zł.

Wnioskodawca uważa również, że do kosztów uzyskania przychodu powinny być zaliczone wydatki jakie zostały poniesione na remont i modernizację zbytego mieszkania. W mieszkaniu zostały wymienione wszystkie okna, w łazience położono glazurę, na podłogach położono nowe wykładziny, panele podłogowe i ścienne. Całkowity remont mieszkania został przeprowadzony w 2004 r. co znacznie podniosło standard mieszkania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r., od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi - 19 % podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Jednakże, zgodnie z zapisem art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

nbsp - jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a) - d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Jak wynika z powołanych przepisów ustawy, warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, jest zameldowanie podatnika w zbywanym budynku lub lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Przepis ten nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez wyżej wskazany okres.

Na gruncie polskiego systemu prawa, a w szczególności prawa podatkowego, można mówić o zasadzie pierwszeństwa wykładni językowej. Posługując się jedną z reguł tej wykładni można stwierdzić, że skoro przepis nie precyzuje, czy okres zameldowania rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2007 r. albo od dnia nabycia nieruchomości lub prawa - to, zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, przyjąć należy, że obejmuje (co najmniej) 12 miesięcy wstecz od daty ich zbycia.

Tym samym należy uznać, że dzień 1 stycznia 2007 r. nie wywiera bezpośredniego wpływu na liczenie okresu zameldowania. Dzień 1 stycznia 2007 r. to data wejścia w życie przepisów wprowadzających nowe zwolnienie. Z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie wynika, że od tej daty należy liczyć 12-miesięczny okres zameldowania. Ustawodawca w przejściowym przepisie art. 7 ust. 1 powołanej nowelizacji również nie zawarł nakazu obliczenia okresu zameldowania począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r.

W tej sytuacji zasadne jest, iż do 12-miesięcznego okresu zameldowania podatnika na pobyt stały wlicza się okres zameldowania zarówno przed 1 stycznia 2007 r., jak i przed datą nabycia nieruchomości lub prawa.

Mając na uwadze fakt, że Wnioskodawca w sprzedanym mieszkaniu był zameldowany przez okres 12 miesięcy przed datą jego sprzedaży i złożył oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia, że spełnia warunki do zwolnienia przedmiotowego - dochód uzyskany ze zbycia mieszkania jest zwolniony od podatku dochodowego.

Z uwagi na stanowisko prawidłowe dotyczące pytania numer 1 zawartego we wniosku, że dochód uzyskany ze zbycia mieszkania jest zwolniony od podatku dochodowego odstąpiono od odpowiedzi na pytanie numer 2 z uwagi na to, że stało się ono bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl