ILPB2/415-330/07-2/JK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-330/07-2/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana D. W., przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2007 r. (data wpływu 21 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z kapitałów pieniężnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z kapitałów pieniężnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza zawiązać spółkę osobową prawa handlowego (spółkę komandytową lub jawną, zwaną dalej "Spółka"). Jako wkład do Spółki Wnioskodawca zamierza wnieść posiadane przez siebie akcje spółki akcyjnej. Wartość wnoszonych przez Zainteresowanego akcji określona zostanie w umowie spółki / uchwale aportowej, w wysokości równej ich wartości rynkowej, określonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. Jednakże, jak zauważa Wnioskodawca, zachodzi duże prawdopodobieństwo, iż aktualna wartość rynkowa akcji jest znacząco wyższa od kosztu nabycia przez Niego tych akcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę posiadanych akcji jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej spowoduje powstanie, po jego stronie, obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dokonania tej czynność.

Ponadto Wnioskodawca zwraca się z prośbą, by w przypadku zajęcia przez organ w ww. kwestii stanowiska odmiennego, względem prezentowanego przez Zainteresowanego, zostało mu wskazane właściwe rozwiązanie oraz podstawa prawna znajdująca zastosowanie w przedmiotowej kwestii.

Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie przez niego w formie aportu akcji do spółki osobowej, nie spowoduje powstania po jego stronie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Wnioskodawcy, art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera zamknięty katalog źródeł przychodów w podatku dochodowym i nie znajduje się w nim, jako odrębne źródło przychodów, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej.

Zdaniem Zainteresowanego wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie mieści się w żadnym ze źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, nie powoduje to powstania po stronie Zainteresowanego obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż wniesienie wkładu do spółki osobowej nie jest nieodpłatnym świadczeniem zaliczanym do tzw. przychodów z innych źródeł, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 9 wspomnianej wyżej ustawy. W zamian za wniesienie wkładu Zainteresowany uzyska bowiem status wspólnika tej spółki osobowej, co wiąże się z uzyskaniem przez niego, między innymi prawa do udziału w zyskach Spółki.

W ocenie Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie spowoduje również powstania przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (kapitały pieniężne). Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawarty jest w art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z punktem 9 wymienionego artykułu, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Zainteresowany wskazuje, iż Kodeks spółek handlowych nie przyznaje spółkom osobowym osobowości prawnej, natomiast powołany przepis wyraźnie ogranicza zakres przedmiotowy jego stosowania wyłącznie do spółek posiadających osobowość prawną (a więc spółki akcyjnej i spółki z ograniczona odpowiedzialnością).

Mając na uwadze generalną zasadę interpretacji prawa podatkowego, zgodnie z którą niedopuszczalna jest interpretacja rozszerzająca, należy stwierdzić, że wniesienie wkładu do spółki osobowej nie wypełnia wymogów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym nie powoduje to powstania przychodu z kapitałów pieniężnych.

Ponadto Wnioskodawca stwierdza, iż wniesienie akcji jako wkładu do spółki osobowej nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) wymienionej wyżej ustawy o podatku dochodowym.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego nie mieści się w żadnym ze źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie powoduje powstania po stronie Zainteresowanego, obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na poparcie swego stanowiska w powyższej kwestii Wnioskodawca przytacza szereg postanowień i decyzji organów skarbowych, dotyczących skutków podatkowych związanych z wniesieniem do spółki osobowej wkładu niepieniężnego w postaci akcji lub udziałów spółek kapitałowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Żaden z powołanych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zwalnia z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia udziałów w spółce kapitałowej do spółki osobowej.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Przychody z kapitałów pieniężnych uregulowane są w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) wymienionej powyżej ustawy. W myśl tego przepisu, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się między innymi należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Przez odpłatne zbycie należy rozumieć wszystkie przypadki, w których następuje zmiana właściciela udziałów lub akcji. W związku z tym, wniesienie do spółki osobowej, jako aportu, udziałów w spółce kapitałowej, stanowi odpłatne ich zbycie, z którego uzyskany przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z kapitałów pieniężnych.

Powyższym przychodem jest kwota, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością objętego wkładu w spółce osobowej a kosztami (wydatkami) poniesionymi na nabycie, wniesionych do spółki osobowej, udziałów w spółce kapitałowej.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w świetle przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, wniesienie przez Wnioskodawcę, jako wkładu do spółki osobowej, posiadanych przez Niego udziałów w spółce kapitałowej, będzie skutkowało, po stronie Zainteresowanego, powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu podkreśla, że powołane przez Zainteresowanego we wniosku postanowienia i decyzje organów podatkowych zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl