Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 marca 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-31/10-4/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 28 grudnia 2009 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 15 marca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na fakt, że ww. wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 2 marca 2010 r. nr ILPB2/415-31/10-2/WM Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Zainteresowaną do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawczynię, iż nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 2 marca 2010 r. (skutecznie doręczono dnia 8 marca 2010 r.), zaś w dniu 15 marca 2010 r. Zainteresowana uzupełniła ww. wniosek (data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego - 10 marca 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni wskazała, iż dnia 7 lutego 2007 r. sprzedała lokal mieszkalny za kwotę 126 000,00 zł. Następnie złożyła w urzędzie skarbowym oświadczenie, że pieniądze ze sprzedaży chce wydatkować w części na zakup nowego lokalu, a w części na spłatę kredytu zaciągniętego na zbywany lokal. Wskazać należy, iż ww. zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zainteresowana podaje, iż wraz mężem dnia 8 lutego 2007 r. zakupiła nowy lokal mieszkalny za kwotę 140 00,000 zł, przy czym 90 000,00 pochodziło z zaciągniętego w banku kredytu. Pieniądze ze sprzedaży zbywanego lokalu mieszkalnego zostały wydatkowane na:

* wkład własny na zakup nowego lokalu mieszkalnego (przeszło 32 000,00 zł),

* remont nowego lokalu mieszkalnego (30 000,00 zł - kwota wynikająca z posiadanej przez Wnioskodawczynię faktury),

* spłatę kredytu i odsetek zaciągniętego na zakup nowego lokalu (ponad 16 000,00 zł),

* spłatę kredytu i odsetek zaciągniętego na lokal zbywany (przeszło 45 000,00 zł).

Zainteresowana podaje, że ze względu na fakt, iż bank nie udzieliłby małżonkom kredytu na nowy lokal, póki nie zostałby spłacony kredyt na zbywany lokal mieszkalny, oczywistym było, że kupujący spłacają zadłużenie w banku na lokal nabywany (co, jak podaje Wnioskodawczyni, znajduje odzwierciedlenie w akcie notarialnym). Tym samym, kwota jaką Zainteresowana otrzymała ze sprzedaży lokalu mieszkalnego została pomniejszona o kwotę spłaty tego kredytu.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawczyni podała, iż spółdzielcze własnościowe prawo do sprzedanego lokalu mieszkalnego nabyła dnia 27 marca 2003 r., przy czym nabycie nie nastąpiło w drodze spadku ani darowizny. Ww. lokal został nabyty ze środków pochodzących z kredytu zaciągniętego dnia 20 marca 2003 r. w banku mającym siedzibę na terytorium RP. Przedmiotowy kredyt został zaciągnięty tylko i wyłącznie na zakup zbytego lokalu mieszkalnego, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spłata ww. kredytu nastąpiła dnia 10 lutego 2007 r.

Ponadto, Zainteresowana wskazała, iż nie odliczała ani nie odlicza odsetek od kredytu lub pożyczki na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy kwota wydatkowana na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości może być zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z informacją uzyskaną przy składaniu oświadczenia o przeznaczeniu części pieniędzy ze sprzedaży tego lokalu na spłatę kredytu zaciągniętego w banku na zakup ww. mieszkania, natomiast pozostałej kwoty na zakup nowego lokalu mieszkalnego w urzędzie skarbowym - stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e), którego treść Zainteresowana zacytowała - kwota ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wydatkowana na spłatę kredytu zaciągniętego na jego zakup jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Zainteresowanej, w dacie złożenia wniosku minęły 2 lata od dnia sprzedaży lokalu mieszkalnego. Na gruncie przedmiotowej sprawy powstały wątpliwości, czy kwota przeszło 45 000,00 zł, tj. kwota kredytu wraz z odsetkami przeznaczona na lokal zbywany, spłaconego z pieniędzy ze sprzedaży tegoż lokalu - może być zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z analizy stanu faktycznego wynika, iż Zainteresowana nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego dnia 27 marca 2003 r. Tak więc w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie bowiem z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w tej ustawie w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Na mocy art. 28 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Zasada ta nie ma zastosowania do podatników, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania zbycia złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

* na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Natomiast z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) przedmiotowej ustawy wynika, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Artykuł 21 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przepis ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przedmiotowe spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało nabyte dnia 27 marca 2003 r. ze środków pochodzących z kredytu. Następnie dnia 7 lutego 2007 r. Wnioskodawczyni sprzedała prawo do tego lokalu. Dnia 10 lutego 2007 r. nabywcy ww. mieszkania dokonali spłaty kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię na jego zakup. Ponadto, wskazać należy, iż Zainteresowana nie odliczała ani nie odlicza odsetek od kredytu lub pożyczki na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązującego stanu prawnego stwierdzić należy, że przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania, wydatkowany na spłatę kredytu zaciągniętego na jego zakup, tj. cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do końca 31 grudnia 2006 r. - korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) tej ustawy. Wskazać należy, iż dla skorzystania z przedmiotowego zwolnienia bez znaczenia jest forma dokonania tej spłaty, tj. to czy spłaty kredytu Wnioskodawczyni dokonała osobiście, czy też w Jej imieniu dokonali tego nabywcy mieszkania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl