ILPB2/415-303/07-3/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-303/07-3/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pan, przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2007 r. (data wpływu 9 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 3 stycznia 2003 r. Wnioskodawca nabył w drodze darowizny od rodziców spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje od dnia jego otrzymania. Natomiast od dnia 20 marca 2003 r. jest w nim zameldowany.

Z uwagi, że wniosek Zainteresowanego nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 i 14 f § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 1 lutego 2008 r. nr ILPB2/415-303/07-2/MK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w zakresie:

1.

wskazania którego zdarzenia przyszłego dotyczy wpłacona kwota lub uzupełnienie opłaty o brakującą kwotę 75 zł, ponieważ wniosek dotyczył dwóch zdarzeń przyszłych, wywołujących skutki prawne w ramach dwóch odrębnych stosunków prawno podatkowych, tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku od spadków i darowizn, w zakresie sprzedaży nieruchomości, natomiast opłata została uiszczona w kwocie 75 zł tj. w wysokości nie odpowiadającej 2 zdarzeniom przyszłym,

2.

dokładnego określenia rodzaju ulgi podatkowej wskazanej w trzecim pytaniu,

3.

w sytuacji korzystania z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn - określenia, czy zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do przedmiotowego lokalu nastąpi na rzecz innego z obdarowanych lub będzie uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a jeżeli tak, to w jakim okresie Zainteresowany dokona nabycia nowego lokalu lub budynku mieszkalnego,

4.

przedstawienia informacji o zameldowaniu Wnioskodawcy w nabytym w drodze darowizny lokalu,

5.

przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej w odniesieniu do wszystkich zapytań przedstawionych we wniosku.

W wezwaniu poinformowano Zainteresowanego, że w przypadku nieuiszczenia dodatkowej opłaty w wyznaczonym terminie lub niewskazania, którego zagadnienia dotyczy wpłacona opłata, bądź też uiszczenia dodatkowej opłaty bez uzupełnienia ww. braków formalnych w odniesieniu do treści wniosku - wniosek będzie podlegać rozpatrzeniu w zakresie jednego zagadnienia wg kolejności w nim przedstawionej, tj. w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w pozostałej części, dotyczącej podatku od spadków i darowizn - stosownie do przepisu art. 14g § 2 Ordynacji podatkowej - wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Wnioskodawca nie uzupełnił wniosku o dane zawarte w doręczonym w dniu 6 lutego 2008 r. wezwaniu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Jakie podatki należy zapłacić w przypadku sprzedaży mieszkania:

1.

w 2007 r....

2.

w 2008 r....

3.

czy bez utraty ulgi podatkowej z tytułu otrzymanej darowizny można sprzedać to mieszkanie 10 stycznia 2008 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji opisanej we wniosku sprzedaż powinna być zwolniona z podatków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie,

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

nbspnbsp - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588) zmieniła zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 tej noweli do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przez dniem 1 stycznia 2007 r.

Oznacza to, iż nowe zasady opodatkowania mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych dopiero od dnia 1 stycznia 2007 r. Natomiast do nieruchomości i praw nabytych przed tym dniem (do dnia 31 grudnia 2006 r.) należy stosować zasady opodatkowania obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Z uwagi na fakt, że nabycie tytułem darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nastąpiło w 2003 r., to w przypadku sprzedaży tego lokalu będą miały zastosowanie zasady opodatkowania określone w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) tej ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) w całości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego, należy stwierdzić, że sprzedaż przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego nabytego w drodze darowizny w 2003 r. będzie zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym w 2006 r., pod warunkiem, że odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Ponadto informuje się, że uwagi na brak odpowiedzi na ww. wezwanie, w zakresie podatku od spadków i darowizn zostało wydane postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia z dnia 3 marca 2008 r. nr ILPB2/415-303/07-4/MK.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl