Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 czerwca 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-241/13-3/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 marca 2013 r. (data wpływu 11 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości oraz dotyczącej podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo role. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Oprócz gospodarstwa rolnego Zainteresowany prowadzi także działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (wynajem maszyn rolniczych z kierowcą). Grunty należą i są związane w 100% z gospodarstwem rolniczym i nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej pozarolniczej, nie są środkami trwałymi w pozarolniczej działalności gospodarczej. Grunty te stanowią więc gospodarstwo rolne (obszar gruntów będących własnością osoby fizycznej jest o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) i są zakwalifikowane jako użytki rolne. Planowana jest sprzedaż części gruntów osobom fizycznym prywatnie. Osoby te jasno nie będą w stanie określić na dzień sprzedaży na co przeznaczą zakupiony grunt (czy będą prowadzić gospodarstwo rolne, czy wybudują na tym gruncie dom mieszkalny) - nie złożą więc sprzedającemu oświadczenia o tym jak będzie wykorzystywany grunt, czy utraci charakter rolny czy nie. Na dzień dzisiejszy grunt będzie sprzedawany jako grunt rolny. Istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, w którym ta część sprzedawanego gruntu jest zakwalifikowana jako grunt o charakterze budowlanym. Istnieje więc prawdopodobieństwo, iż w wyniku sprzedaży grunt ten utraci charakter rolny. Jeden z gruntów będzie sprzedany przed upływem 5 lat od chwili nabycia. Sprzedaż kolejnego jest planowana po upływie 5 lat od chwili nabycia.

W gminie aktualnie opracowywane jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Planowane jedynie jest przeznaczenie ww. gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Aktualnie z ewidencji gruntów i budynków wynika, że należące do Wnioskodawcy działki to grunty orne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

1.

Czy Wnioskodawca będzie zwolniony od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży tego gruntu, który w chwili sprzedaży w roku 2013 nie będzie spełniał warunku upływu 5 lat od chwili nabycia gruntu, jako osoba fizyczna sprzedająca część nieruchomości wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego.

2.

Czy Zainteresowany będzie zwolniony od zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży tego gruntu, który w chwili sprzedaży w roku 2013 będzie spełniał warunek upływu 5 lat od chwili nabycia gruntu, jako osoba fizyczna sprzedająca część nieruchomości wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. W zakresie odpowiedzi na pytanie nr 1 w dniu 11 czerwca 2013 r. wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie - interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-241/13-2/JK. Natomiast w zakresie podatku od towarów i usług wniosek został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy - w odniesieniu do pytania nr 2 - zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są: odpłatne zbycie nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a - c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Zainteresowany uważa za prawidłowe i zgodne z przepisami następujące rozliczenie podatkowe i postępowanie: Zainteresowany nabył grunt w roku 2000 r. W roku 2013 planuje sprzedaż ww. gruntu. Uważa, iż sprzedaż ww. gruntu będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na upływ 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z powyższego wynika zatem, iż w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma ustalenie daty nabycia nieruchomości. Z analizy wniosku wynika, że przedmiotowy grunt Zainteresowany nabył w 2000 r.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawcę z planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej, nie będzie stanowił źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, tj. od 2000 r. Zatem Zainteresowany nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowego gruntu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl