ILPB2/415-236/11-4/TR

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 3 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-236/11-4/TR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2011 r. (data wpływu: 28 lutego 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 maja 2011 r. (data wpływu: 19 maja 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży udziałów w działkach: nr 2068 stanowiącej niezabudowane grunty oraz nr 2067 zabudowanej budynkami magazynowo-biurowymi oraz dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 i art. 14f § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 11 maja 2011 r., nr ILPP1/443-355/11-2/KG, ILPB2/415-236/11-2/TR, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Ministra Finansów, wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowaną, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 11 maja 2011 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 13 maja 2011 r.), zaś w dniu 19 maja 2011 r. (data nadania: 18 maja 2011 r.) do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni wraz z mężem oraz Pan wraz z żoną w dniu 27 listopada 1990 r. aktem notarialnym nabyli działkę nr 492, zabudowaną budynkiem magazynowo-mieszkalnym, nieruchomości rolnej. Udziały w nabytej nieruchomości wynosiły odpowiednio:

* małżeństwo Pan i Pani 50%,

* małżeństwo Wnioskodawczyni i Jej mąż 50%.

Nabywający zakupili nieruchomość w celach nie związanych z działalnością gospodarczą (z zamiarem przekazania w spadku/darowiźnie dzieciom, bądź też wybudowania swoich domów), a przy zakupie nie służyło im prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (podatek ten został wprowadzony w roku 1993).

W dniu 29 września 2010 r. decyzją burmistrza dokonano podziału ww. nieruchomości, w wyniku którego powstały działki nr 2067 o powierzchni 7.340 m 2 oraz nr 2068 o powierzchni 9.564 m 2. Udziały w każdej z wydzielonych działek nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio:

* małżeństwo Pan i Pani 50%,

* małżeństwo Wnioskodawczyni i Jej mąż 50%.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów z dnia 20 października 2010 r. działka o nr 2067 sklasyfikowana jest jako tereny przemysłowe, natomiast działka o nr 2068 jako grunty orne.

Działka o nr 2068 jest niezabudowana i stanowi grunty orne.

Na działce o nr 2067 znajduje się natomiast budynek magazynowo-biurowy, na który poniesiono nakłady, które to nakłady nie stanowią własności właścicieli nieruchomości gruntowej. Nakłady stanowią własność spółki jawnej. Właściciele gruntu (małżeństwo Pan i Pani, i małżeństwo Wnioskodawczyni i Jej mąż) nie ponosili nakładów dających prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

Obecnie małżonkowie (Zainteresowana i Jej mąż) rozważają sprzedaż 50% udziałów w działce nr 2067 oraz 50% udziałów w działce nr 2068 małżonkom Panu i Pani. Po dokonaniu transakcji małżonkowie Pan i Pani będą jedynymi właścicielami przedmiotowych działek.

Uzupełniając przedmiotowy wniosek Zainteresowana wskazała co następuje.

Wnioskodawczyni wraz z mężem nie dokonywała sprzedaży nieruchomości w ostatnich 10 latach, natomiast dokonała wraz z mężem darowizny na rzecz córki na podstawie umowy darowizny z dnia 26 lutego 2008 r. nieruchomości działki nr 900/1, 900/2, 900/3 oraz nieruchomości. Była to transakcja o charakterze sporadycznym, bez zamiaru powtarzalności.

Gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast przedmiotowe działki w polityce przestrzennej wyznaczonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy znajdują się na terenie określonym jako - istniejąca struktura zainwestowania, obszar o planistycznie przesądzonym przeznaczeniu.

Działka rolna nr 2068 nie ma wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

Działka nr 2067 (zabudowana) była przedmiotem dzierżawy. Wnioskodawczyni wraz z mężem oraz Pan i Pani wydzierżawili spółce jawnej, reprezentowanej w osobach wspólników męża Zainteresowanej i Pana nieruchomość gruntową o łącznej powierzchni 1,7046 ha, dla której prowadzona była księga wieczysta w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. W związku z tytułem współwłasności do nieruchomości wspólników spółki jawnej w osobach męża Wnioskodawczyni i Pana należność kwotowa czynszu im nie przysługiwała (zapis w umowie czynszu - "aby zapobiec fikcji prawnej i formalnej"), natomiast kwota czynszu płatna była w wysokości po 50% do rąk Wnioskodawczyni i Pani, które nie były wspólniczkami korzystającej spółki.

Dostawa nie nastąpi w ramach pierwszego zasiedlenia, albowiem pierwsze zasiedlenie nastąpiło w ramach opodatkowania (dzierżawa) na rzecz najmującej Spółki.

Pomiędzy pierwszym zasiedleniem (wydzierżawieniem Spółce), a dostawą upłynie okres ponad dwóch lat.

Sprzedaż nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, albowiem stanowi jednorazowe (incydentalne) zbycie udziału w nieruchomości nabytej ponad dwadzieścia lat temu do majątku prywatnego małżonków.

Nieruchomość nie była wykorzystywana w indywidualnej działalności gospodarczej, gdyż ani Wnioskodawczyni, ani Jej mąż, nie prowadzą i nie prowadzili indywidualnych działalności gospodarczych. Zainteresowana nigdy nie prowadziła też działalności w formie spółki. Jedynie mąż Wnioskodawczyni był wspólnikiem spółki jawnej, której małżonkowie Wnioskodawczyni i Jej mąż wydzierżawili udział w przedmiotowej nieruchomości. Dzierżawa stanowi odrębne źródło przychodu w odróżnieniu od przychodów z działalności gospodarczej.

Tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Natomiast odnośnie podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży udziałów w działkach: nr 2068 stanowiącej niezabudowane grunty oraz nr 2067 zabudowanej budynkami magazynowo-biurowymi wydane zostało w dniu 3 czerwca 2011 r. odrębne rozstrzygnięcie nr ILPP1/443-355/11-4/MP.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy sprzedaż udziałów w powyższych nieruchomościach przez małżonków Wnioskodawczynię i Jej męża na rzecz Pana i Pani na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych nie stanowi przychodu podlegającemu opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a).

Zdaniem Wnioskodawczyni, sprzedaż udziałów w powyższych nieruchomościach przez małżonków - Zainteresowaną i Jej męża - na rzecz Pana i Pani na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku i jego uzupełnienia opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni wraz z mężem oraz Pan wraz z żoną Panią w dniu 27 listopada 1990 r. aktem notarialnym nabyli działkę nr 492, zabudowaną budynkiem magazynowo-mieszkalnym nieruchomość rolną. Udziały w nabytej nieruchomości wynosiły odpowiednio:

* małżeństwo Pan i Pani 50%,

* małżeństwo Wnioskodawczyni i Jej mąż 50%.

W dniu 29 września 2010 r. decyzją burmistrza dokonano podziału ww. nieruchomości, w wyniku którego powstały działki nr 2067 o powierzchni 7.340 m 2 oraz nr 2068 o powierzchni 9.564 m 2. Udziały w każdej z wydzielonych działek nie uległy zmianie i wynoszą odpowiednio:

* małżeństwo Pana i Pani 50%,

* małżeństwo Wnioskodawczyni i Jej mąż 50%.

Przedmiotem zapytania podatkowego są natomiast skutki podatkowe zamierzonej sprzedaży w ww. udziałów w nieruchomościach, która nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę, za rok nabycia przez Wnioskodawczynię objętych zamiarem sprzedaży udziałów w nieruchomościach, należy przyjąć rok 1990. Dodać przy tym należy, iż fakt dokonania późniejszego podziału ww. działki nabytej w 1990 r. na dwie działki nie ma wpływu na ustalenie daty i sposobu nabycia, gdyż istotnym jest pierwotne nabycie rzeczonej działki przez Wnioskodawczynię. Tym samym, pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, upłynął z końcem roku 1995.

Reasumując, stwierdzić należy, iż sprzedaż przedmiotowych udziałów w nieruchomościach - ponieważ zostanie dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie i nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej - nie będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni podlegającego opodatkowaniu źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu zamierzonej sprzedaży.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto, zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, iż interpretacje prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie.

Z uwagi na to, że przedmiotowy wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, został złożony przez jednego ze współwłaścicieli sprzedanych udziałów w nieruchomościach, zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla męża Wnioskodawczyni.

Jednocześnie, informuje się, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony, do oceny dokumentów załączonych do wniosku; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego, bądź zdarzenia przyszłego, przedstawionym przez Wnioskodawczynię i Jej stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl