ILPB2/415-23/14-2/WM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-23/14-2/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2013 r. (data wpływu 31 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest:

a.

prawidłowe - w części dotyczącej poboru zaliczki, jak i wystawienia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R w związku z wypłatą ostatniej raty wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło;

b.

nieprawidłowe - w części dotyczącej poboru zaliczki, jak i wystawienia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R w związku z wypłatą odsetek oraz zwrotem kosztów procesu.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka (zwana dalej również jako: "Wnioskodawca") w 2010 r. zawarła umowę o dzieło z Panią X na wykonanie projektów umów, dokumentacji medycznej oraz informacji know-how o funkcjonowaniu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, za wykonanie którego Pani X przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 95 000 zł - płatne w 4 ratach. Dzieło to nie było wykonywane w ramach działalności gospodarczej Pani X.

Ze względu na fakt, że Wnioskodawca stwierdził, iż dzieło wykonane przez Panią X miało istotne wady nie wypłacono Pani X ostatniej raty w kwocie 30 000 zł.

W kwietniu 2013 r. sąd rejonowy wydał wyrok nakazujący wypłatę ostatniej raty Pani X wraz z odsetkami za zwłokę oraz dokonanie zwrotu kosztów procesu.

W czerwcu 2013 r. Spółka dokonała wypłaty należności w kwocie 30 000 zł (plus: odsetki i koszty procesu). Wnioskodawca nie pobrał zaliczki na podatek dochodowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółka powinna pobrać od tej wypłaty (zgodnie z wyrokiem sądu) zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako płatnik wpłacić na rachunek bankowy urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego wystawić informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach PIT-11 oraz deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka miała obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, wpłacić ją do urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku podatkowego sporządzić informację PIT-11 oraz deklarację PIT-4R.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:

a.

prawidłowe - w części dotyczącej poboru zaliczki, jak i wystawienia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R w związku z wypłatą ostatniej raty wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło;

b.

nieprawidłowe - w części dotyczącej poboru zaliczki, jak i wystawienia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R w związku z wypłatą odsetek oraz zwrotem kosztów procesu.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodu jest działalność wykonywana osobiście.

Natomiast, zgodnie w myśl art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a.

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b.

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

#8210; z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Z kolei, w myśl art. 41 ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Ponadto, zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy, płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Po myśli art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jednakże w przypadku, gdy podatek został pobrany zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przekazują kwotę tego podatku na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-4R). Jednakże roczne deklaracje dotyczące podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a, płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10, przesyłają do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio (art. 42 ust. 1a ww. ustawy).

Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 2 ww. ustawy podatkowej w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa:

1.

w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru;

2.

w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, również gdy płatnik w roku podatkowym sporządzał i przekazywał informacje w trybie przewidzianym w ust. 4 (PIT-11).

Z analizy wniosku wynika, że Spółka zawarła z Panią X umowę o dzieło za wynagrodzeniem, które miało być płatne w czterech ratach. Z uwagi na fakt stwierdzenia przez Wnioskodawcę istotnych wad dzieła, nie została wypłacona ostatnia rata wynagrodzenia. Na skutek orzeczenia sądu rejonowego, Spółka została zobowiązana do wypłaty ostatniej raty wynagrodzenia. Ponadto, Wnioskodawca miał również pokryć koszty procesu oraz zapłacić należne odsetki. W czerwcu 2013 r. Spółka - zgodnie z wyrokiem sądu - dokonała na rzecz Pani X wypłaty, na która składały się: ostatnia rata wynagrodzenia, odsetki za zwłokę oraz zwrot kosztów procesu. Usługi świadczone przez Panią X nie wchodziły w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że Spółka zobowiązana była do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dokonanej w 2013 r. wypłaty ostatniej, czwartej, raty wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło. Zauważyć należy, że świadczenie, o którym mowa powyżej nie miało charakteru odszkodowawczego, lecz stanowiło - zgodnie z wyrokiem sądu - wypłatę ostatniej czwartej raty wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, które jako takie winno być opodatkowane. Nadmienić również należy, że Wnioskodawca zobowiązany był do wystawienia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach (PIT-11) oraz deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R).

Tym samym, stwierdzić należy, że stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego - w części w części dotyczącej poboru zaliczki, jak i wystawienia informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R w związku z wypłatą ostatniej raty wynagrodzenia za wykonanie umowy o dzieło - należało uznać za prawidłowe.

Nie sposób jednak zgodzić się z twierdzeniem Spółki, że powyższe obowiązki płatnika wystąpią w odniesieniu do całej wypłaty, na którą - jak wskazano we wniosku - składają się również odsetki za zwłokę oraz koszty procesu.

Zauważyć bowiem należy, że odsetki są świadczeniem ubocznym występującym obok świadczenia głównego, stanowiącego właściwy przedmiot zobowiązania między stronami.

Powyższe oznacza, że odsetki za zwłokę będące ubocznym świadczeniem pieniężnym, są odrębną od świadczeń głównych instytucja prawną. Stanowią one wynagrodzenie za używanie cudzych pieniędzy lub innych rzeczy zamiennych, bądź za opóźnienie zapłaty wymagalnej już sumy pieniężnej. Wynagrodzenie to charakteryzuje się tym, że jest płatne z reguły w rzeczach tego rodzaju co dług główny, jego wysokość obliczana jest według pewnej stopy procentowej stosunku do czasu używania tej sumy.

Otrzymane odsetki za zwłokę w wykonaniu zobowiązania cywilnoprawnego są więc przychodem wierzyciela i należy je zakwalifikować do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy podatkowej, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Podkreślić należy, że sformułowanie "w szczególności" dowodzi, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Zatem należy do tego źródła zakwalifikować odsetki za zwłokę, które zostały wypłacone Pani X na skutek wyroku sądu.

Ponadto, stosownie do art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, (...).

W świetle powyższego stwierdzić należy, że z tytułu dokonanej wypłaty - w części dotyczącej odsetek za zwłokę - Wnioskodawca nie powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy, a jedynie - stosownie do cytowanego wyżej art. 42a ww. ustawy - sporządzić oraz przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informację o wysokości przychodów (PIT-8C).

Co się zaś tyczy dokonanej na rzecz Pani X wypłaty - w części dotyczącej zwrotu kosztów procesu - stwierdzić należy, że na Spółce, jako płatniku, nie spoczywa obowiązek poboru zaliczki. Wnioskodawca nie jest również zobligowany do wystawienia jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego wysokość osiągniętego przychodu, czy też pobranych zaliczek.

Zaakcentować należy, że zwrot kosztów procesu, które zostały jedynie poniesione w celu wyegzekwowania przysługującej Pani X należności nie może mieć wpływu na wysokości zobowiązania podlegającego opodatkowania, bowiem kwota zwróconych kosztów procesu nie stanowi przysporzenia majątkowego. Jest ona obojętna podatkowo ze względu na charakter zwrotny tego świadczenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl