ILPB2/415-204/09-3/ES - Udostępnianie informacji przez organ podatkowy zawartych w aktach spraw podatkowych na podstawie art. 299 Ordynacji podatkowej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 maja 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-204/09-3/ES Udostępnianie informacji przez organ podatkowy zawartych w aktach spraw podatkowych na podstawie art. 299 Ordynacji podatkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2009 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie - 2 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie udostępniania przez organ podatkowy informacji zawartych w aktach spraw podatkowych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2009 r. do Izby Skarbowej w Warszawie został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie udostępniania przez organ podatkowy informacji zawartych w aktach spraw podatkowych.

Pismem z dnia 26 lutego 2009 r. Nr Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) przekazał wniosek wraz z załącznikami celem załatwienia zgodnie z właściwością, stosownie do § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu.

Stosownie do art. 14b § 6 Ordynacji podatkowej Minister Finansów upoważnił - w drodze ww. rozporządzenia - dyrektorów czterech izb skarbowych do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów.

W analizowanym przypadku, właściwym miejscowo organem podatkowym do wydania pisemnej interpretacji od dnia 1 lipca 2007 r. jest Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, pismem z dnia 27 kwietnia 2009 r. Nr, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do ich uzupełnienia.

Wniosek ORD-IN Zainteresowanego o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczy zarówno stanu faktycznego jak i zdarzenia przyszłego, bowiem w bloku b tego wniosku zaznaczono poz. 35 i poz. 36. w związku z wpłatą kwoty w wysokości 75 zł w wezwaniu poinformowano Wnioskodawcę o konieczności dopłaty 5 zł, jeżeli przedmiotem interpretacji indywidualnej ma być także zdarzenie przyszłe.

Ponadto wskazano, iż w sytuacji nieuzupełnienia wniosku o brakującą kwotę, wniosek będzie podlegać rozpatrzeniu wyłącznie w zakresie stanu faktycznego.

Jednocześnie poinformowano, iż stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

W związku z brakiem odpowiedzi na wezwanie z dnia 27 kwietnia 2009 r. oraz wpłaty kwoty 5 zł do dnia 13 maja 2009 r., wniosek podlega rozpatrzeniu wyłącznie w zakresie stanu faktycznego, zgodnie z pouczeniem zawartym w przedmiotowym wezwaniu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest w posiadaniu tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty sądu rejonowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności oraz postanowienia tegoż sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności przeciwko małżonce dłużnika określonego w tym tytule wykonawczym zaopatrzonego także w klauzulę wykonalności. Zgodnie z brzmieniem tej klauzuli sąd poleca i rozkazuje wszystkim urzędom, aby udzieliły pomocy przy jego realizacji. Chcąc oddać oba tytuły wykonawcze do egzekucji, Zainteresowany ma obowiązek na podstawie ustawy art. 797 k.p.c., wskazać z czego ma być prowadzona egzekucja, czyli sposób egzekucji. Wnioskodawca może zlecić - za wynagrodzeniem - komornikowi poszukiwanie majątku (art. 7971 k.p.c.). Wówczas komornik na podstawie art. 797 k.p.c. w związku z art. 299 § 3 Op, wystąpi do właściwego naczelnika urzędu skarbowego o podanie informacji - Nr NIP dłużników, ich rachunków bankowych, płatników podatku dochodowego dłużników. Jednakże Zainteresowany za ww. czynności dokonane przez komornika zobowiązany jest uiścić należność. Ponadto Wnioskodawca wyjaśnił, iż wystąpił na podstawie treści klauzuli do naczelnika urzędu skarbowego o podanie informacji o dłużnikach, na co ten odmówił wskazania danych o które wystąpił.

W tym celu Zainteresowany załączył fotokopie obu tytułów wykonawczych, zaopatrzonych w klauzule wykonalności oraz pisemne wystąpienie do naczelnika urzędu skarbowego wraz z odpowiedzią.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy naczelnik urzędu skarbowego ma prawo odmówić Wnioskodawcy podania informacji, o które wystąpił...

2.

Czy przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego i treść klauzuli wykonalności nie wiążą naczelnika tegoż urzędu skarbowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, naczelnik urzędu skarbowego - ma obowiązek podać informacje, o które wystąpił w pisemnym żądaniu, biorąc pod uwagę nie tylko przepisy Ordynacji podatkowej, ale także przepisy ustawowe jak ustawa Kodeks postępowania cywilnego oraz treść rozkazu sądu zamieszczoną w klauzuli wykonalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie tut. organ informuje, iż dostęp do akt podatkowych (informacji w nich zawartych) jest objęty tajemnicą skarbową zgodnie z przepisami ustawy - Ordynacja podatkowa.

W oparciu o art. 293 § 1 i 2 pkt 1, 4 i 5 tej ustawy "tajemnicą skarbową" objęte są:

*

dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentacjach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów oraz uzyskane z innych źródeł,

*

akta spraw prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej,

*

informacje uzyskane przez organy podatkowe z banków oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1.

Natomiast stosownie do art. 297 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa akta, w tym akta zawierające informacje wymienione w art. 182, dotyczące sporządzenia i przekazania informacji o stronie postępowania w zakresie:

1.

posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków,

2.

posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków,

3.

zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych,

4.

nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi,

5.

obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi,

-

naczelnicy urzędów skarbowych oraz naczelnicy urzędów celnych udostępniają wyłącznie:

1.

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, dyrektorowi izby skarbowej lub dyrektorowi izby celnej - w toku postępowania podatkowego, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe lub postępowania kontrolnego prowadzonego w urzędzie skarbowym lub urzędzie celnym,

2.

innym naczelnikom urzędów skarbowych lub urzędów celnych albo organom kontroli skarbowej - w związku ze wszczętym postępowaniem podatkowym, postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe lub kontrolą podatkową,

3.

Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej - zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

4.

sądom lub prokuratorowi - w związku z toczącym się postępowaniem,

5.

Rzecznikowi Praw Obywatelskich - w związku z jego udziałem w postępowaniu przed sądem administracyjnym,

6.

Prokuratorowi Generalnemu - na wniosek właściwego prokuratora:

a)

w przypadkach określonych w dziale IV Kodeksu postępowania administracyjnego,

b)

w związku z udziałem prokuratora w postępowaniu przed sądem administracyjnym,

7.

służbom ochrony państwa, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupycjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych,

8.

Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności kontrolnych, określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708).

Stosownie do art. 298 akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udostępniają:

1.

ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,

2.

innym organom podatkowym,

3.

organom kontroli skarbowej,

4.

pracownikom wywiadu skarbowego,

5.

Najwyższej Izbie Kontroli - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o Najwyższej Izbie Kontroli,

6.

sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora funkcjonariuszom Policji lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w związku z toczącym się postępowaniem,

7.

służbom ochrony państwa, Agencji Wywiadu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych,

8.

Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom lub ich wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów,

9.

biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie określonym przez organ podatkowy,

10.

wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

11.

innym organom - w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Natomiast w myśl art. 299 § 1 - organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom i osobom wymienionym w art. 298 oraz udostępniane są również:

1.

powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy,

2.

jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

3.

jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

4.

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - w celu realizacji zadań określonych w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

5.

Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań ustawowych,

6.

komornikom sądowym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym,

7.

wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

8.

ośrodkom pomocy społecznej i powiatowym centrom pomocy rodzinie w zakresie prowadzonych postępowań o świadczenia z pomocy społecznej,

9.

służbom statystyki publicznej w zakresie wynikającym z programu badań statystycznych,

10.

instytucjom zajmującym się obsługą środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z innych źródeł zagranicznych,

11.

organizacjom pożytku publicznego - w zakresie i na zasadach określonych w ustawach podatkowych.

Z kolei zgodnie z art. 299 § 4 - informacje o numerach rachunków bankowych posiadanych przez podatników mogą być udostępniane:

1.

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

2.

organom egzekucyjnym w związku z toczącym się postępowaniem egzekucyjnym,

3.

wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub marszałkom województw w zakresie prowadzonych postępowań o przyznanie świadczeń rodzinnych lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Ponadto na podstawie art. 299 § 6 Komornicy sądowi są obowiązani do uiszczenia opłaty na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji, o których mowa powyżej.

Stosownie do art. 299b § 1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyrazić zgodę na ujawnienie przez m.in. naczelników urzędów skarbowych określonych informacji stanowiących tajemnicę skarbową, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę inną niż skarbową i objętych ochroną na podstawie odrębnych ustaw, wskazując jednocześnie sposób udostępnienia i wykorzystania ujawnianych informacji. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, następuje w formie pisemnej, na uzasadniony wniosek naczelnika urzędu skarbowego, czyli może nastąpić wyłącznie ze względu na ważny interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego lub jeżeli ujawnienie tych informacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetelnego informowania o działaniach organów podatkowych i jawności życia publicznego.

Zatem mając na uwadze zaprezentowany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż urząd skarbowy zgodnie z uregulowaniami ustawy Ordynacja podatkowa nie jest uprawniony do przekazania informacji, o które wystąpił z pisemnym żądaniem Zainteresowany.

Zatem zasadna jest odmowa organu podatkowego wskazania informacji o dłużnikach Wnioskodawcy.

Końcowo tut. organ pragnie poinformować, że kwestie dotyczące przedmiotowej sprawy ale w odniesieniu do przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego nie podlegają rozpatrzeniu, bowiem zgodnie z art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Treść art. 3 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Natomiast poprzez ustawy podatkowe, zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa należy rozumieć ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Zatem tematyka przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego nie może stanowić przedmiotu interpretacji indywidualnej i w związku z powyższym nie podlega rozpatrzeniu przez tut. organ.

Ponadto tut. organ pragnie nadmienić, że dokumenty dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl