ILPB2/415-190/09-2/ES - Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży rzeczy.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 maja 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-190/09-2/ES Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży rzeczy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2009 r. (data wpływu - 25 lutego 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży rzeczy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży rzeczy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 14 lutego 2009 r. Wnioskodawca wygrał w konkursie motocykl o wartości 41 609,63 zł według faktury. Zainteresowany wyjaśnił, iż zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wartości wygranego motocykla w kwocie 4 161,00 zł wpłacił na konto organizatora konkursu zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik (zwycięzca konkursu) jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej, co też Wnioskodawca uczynił i odebrał nagrodę.

Ponadto poinformował On, iż przed upływem 6 miesięcy licząc od końca miesiąca w którym odebrał motocykl planuje go zbyć za cenę niższą od tej, która stanowiła podstawę do wyliczenia 10 % podatku w chwili jego nabycia.

Zainteresowany pragnie zaznaczyć, iż motocykl jak również jego sprzedaż nie jest przedmiotem prowadzonej przeze Niego działalności gospodarczej (przedmiotem działalności są usługi biurowe).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z faktem, że wygrał motocykl, za który przed jego odbiorem wpłacił na konto organizatora konkursu zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wygranej, jeżeli sprzeda go przed upływem 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miał miejsce jego odbiór za cenę niższą od tej, która jest wskazana na fakturze jako wartość przedmiotu w chwili jego nabycia.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie na Nim ciążył obowiązek podatkowy z tytułu zbycia wygranego motocykla przed upływem 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym odebrał wygraną za kwotę niższą niż w dniu jego nabycia, od której opłacił 10 % zryczałtowany podatek dochodowy.

W ocenie Zainteresowanego w podobnej sprawie w dniu 19 czerwca 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał indywidualną interpretację, co pozwoliło Wnioskodawcy na taką interpretację ww. ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Należy podkreślić jednak, że zgodnie z art. 9 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w analizowanym przypadku nie ma zastosowania ust. 3, który stanowi, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 % kwoty tej straty. Zapis art. 9 ust. 3a stanowi bowiem, że ust. 3 nie ma zastosowania do strat:

1.

z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, oraz

2.

ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zapis art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie z ust. 3 wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

W myśl art. 24 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jeżeli przychód ze sprzedaży nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

W oparciu o analizę art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodu w przypadku zbycia rzeczy ruchomej wygranej w konkursie, jest wartość wygranej, która stanowiła przychód opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W analizowanym przypadku przychodem ze sprzedaży motocykla będzie cena, którą Wnioskodawca uzyska od kupującego wynikająca z umowy sprzedaży.

Natomiast kosztem uzyskania przychodu z tytułu jego sprzedaży, przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie będzie wartość motocykla przyjęta do obliczenia 10 % zryczałtowanego podatku dochodowego, czyli kwota 41 609,63 zł.

Mając powyższe na uwadze oraz uregulowania prawne w tym zakresie należy stwierdzić, iż w przypadku zbycia motocykla, za cenę niższą od jego wartości z dnia nabycia - wygranej w konkursie, u Wnioskodawcy nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile cena uzyskana ze sprzedaży nie będzie odbiegać od wartości rynkowej.

Jednocześnie tut. organ pragnie poinformować, ze przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej rzeczy przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca w którym nastąpiło jego nabycie, czyli wygrana w konkursie i koszty nabycia tego motocykla, które wynikają z otrzymanej od organizatora konkursu faktury należy jednak wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za dany rok podatkowy jako inne źródła.

W odniesieniu do powołanej przez Zainteresowanego interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, tut. organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl