Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 2 maja 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-133/14-3/WS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2014 r. (data wpływu 3 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest pielęgniarką pracującą na umowę o pracę. Była również zatrudniona w tej samej placówce (szpital) za pośrednictwem firmy zewnętrznej na umowę zlecenie.

Trwało to w okresie od sierpnia 2009 do listopada 2010 r.

W listopadzie 2012 r. ZUS przeprowadził kontrolę i okazało się, że nie zostały uiszczone składki ZUS. Zainteresowana zarabiała w firmie zewnętrznej określoną kwotę pomniejszoną o podatek i składkę zdrowotną.

Zgodnie z zapewnieniem pracodawcy i przedstawiciela firmy zewnętrznej, pracownicy nie musieli ponosić innych kosztów. W międzyczasie zmieniła się dyrekcja i ZUS rozpoczął kontrolę.

Po kontroli pracodawca (nowa dyrekcja) poinformował personel (również Wnioskodawczynię), że pracownicy, którzy w owym czasie byli zatrudnieni przez firmę zewnętrzną będą musieli podpisać zgodę na spłatę zaległych składek ZUS - pracownika.

Podczas prowadzenia czynności kontrolujących, pracownica ZUS (osoba kontrolująca) odpowiedziała, że za odprowadzanie składek odpowiedzialny jest płatnik a nie ubezpieczony. Obowiązkiem płatnika, czyli pracodawcy było odprowadzanie składek w odpowiedniej kwocie.

W wyniku kontroli ZUS pracodawca opłacił całe zaległe składki ZUS oraz karę za niedopełnienie tego obowiązku. Próbowano wtedy pracowników nakłonić do spłacenia części tej należności (zasad nikt nie określił - pracownicy otrzymali gotowe pismo, w którym prosili pracodawcę o to, aby potracił im z wypłaty określoną indywidualnie przez pracodawcę kwotę). W związku z dziwnym brzmieniem pisma i z brakiem konkretnego rozliczenia Wnioskodawczyni i pozostali pracownicy podanych kwot nie spłacili.

Obecnie, razem z PIT-em od pracodawcy Zainteresowana otrzymała PIT-8C, w pkt D "nieodpłatne świadczenia" i kwota. Jest to rzekomo kwota, którą zapłacił pracodawca do ZUS za Wnioskodawczynię (Zainteresowana nie otrzymała jednak szczegółowych rozliczeń).

Od tej kwoty Wnioskodawczyni ma zapłacić podatek w wysokości 18% (po obliczeniu jest to wartość, którą chciał wcześniej wyegzekwować pracodawca).

Na pytanie o PIT-8C pracownik płac informuje, że jest to przychód uzyskany przez pracowników w momencie, kiedy pracodawca opłacił składki ZUS.

Pracując w firmie Zainteresowana otrzymywała pobory pomniejszone o składkę zdrowotną i podatek.

Obecnie Dyrekcja poinformowała Wnioskodawczynię, że po opłaceniu danych kwot powinna zwrócić się do firmy o zwrot tych kosztów. Powiedziano Zainteresowanej, że ZUS zarządził spłatę zaległości ale nie określił jak to ma wyglądać w stosunku do pracowników. W związku z tym interpretację swoją pracodawca oparł na opisie podobnych spraw.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy pracodawca powinien wystawić PIT-8C i czy Wnioskodawczyni ma odprowadzać podatek od tej kwoty.

2. Czy należność pracodawcy względem ZUS stanowi przychód Wnioskodawczyni.

3. Czy nie jest to otoutsourcing.

Tut. Organ informuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 i 2. Natomiast w odniesieniu do pytania nr 3, w dniu 2 maja 2014 r. wydane zostało postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania nr ILPB2/415-133/14-2/WS.

Zdaniem Wnioskodawczyni, jest to otoutsourcing. Zainteresowana nie powinna zapłacić podatku, a wykazana kwota w PIT-8C nie jest nieodpłatnym świadczeniem.

Zapłacone składki ZUS nie są dochodem, a obciążenie składkami ZUS na skutek kontroli nastąpiło na rzecz pracodawcy, a nie w stosunku do Wnioskodawczyni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ww. ustawy określone zostały źródła przychodów, gdzie m.in. w ust. 1 pkt 2 wymieniono działalność wykonywaną osobiście, natomiast w pkt 9 - inne źródła.

Przepis art. 13 pkt 8 ww. ustawy stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a.

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b.

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

#8210; z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Natomiast, zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Ponadto na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu - odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w okresie od sierpnia 2009 do listopada 2010 r. Wnioskodawczyni była zatrudniona w szpitalu za pośrednictwem firmy zewnętrznej na umowę zlecenie.

W listopadzie 2012 r. ZUS przeprowadził kontrolę i okazało się, że nie zostały uiszczone składki ZUS. Zainteresowana zarabiała w firmie zewnętrznej określoną kwotę pomniejszoną o podatek i składkę zdrowotną.

Po kontroli pracodawca (nowa dyrekcja szpitala) poinformował personel (również Wnioskodawczynię), że pracownicy, którzy w owym czasie byli zatrudnieni przez firmę zewnętrzną będą musieli podpisać zgodę na spłatę zaległych składek ZUS - pracownika.

W wyniku kontroli ZUS pracodawca opłacił całe zaległe składki ZUS oraz karę za niedopełnienie tego obowiązku. Próbowano wtedy pracowników nakłonić do spłacenia części tej należności, ale Wnioskodawczyni i pozostali pracownicy podanych kwot nie spłacili.

Obecnie, razem z PIT-em od pracodawcy Zainteresowana otrzymała PIT-8C, w pkt D "nieodpłatne świadczenia" i kwota. Jest to kwota, którą zapłacił pracodawca do ZUS za Wnioskodawczynię.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w sytuacji gdy zleceniodawca ureguluje składki na ubezpieczenie społeczne za zleceniobiorców w tej części, w której winny być pokryte z dochodu zleceniobiorców, to dla zleceniobiorcy jest to przychód z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia, od którego należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych.

W sytuacji przedstawionej we wniosku, a więc gdy zaległe składki zostały uregulowane przez inny podmiot, a więc nie zleceniodawcę tylko przez obecnego pracodawcę, uzyskany z tego tytułu przychód stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z innych źródeł, określony w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem zasadnie pracodawca wystawił z tego tytułu informację PIT-8C.

Datą powstania przychodu z powyższego tytułu będzie data wpłaty zaległych składek przez płatnika na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli data wykonania zobowiązania za zleceniobiorcę. Powyższy przychód Wnioskodawczyni zobowiązana jest wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za rok w którym pracodawca wpłacił zaległe składki na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl