Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 maja 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-126/10-4/TR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia z dnia 28 grudnia 2009 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 22 stycznia 2010 r.), uzupełnionym w dniu 22 kwietnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2009 r. Pan złożył do Urzędu Skarbowego x wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Pismem z dnia 14 stycznia 2010 r., nr (...), Naczelnik Urzędu Skarbowego x - działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego - przekazał wniosek Pana do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu.

Wyjaśnić bowiem należy, że zgodnie ze znowelizowanym art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, z dniem 1 lipca 2007 r. organem właściwym do dokonywania interpretacji przepisów prawa podatkowego został Minister Finansów.

Natomiast, stosownie do art. 14b § 6 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów upoważnił - w drodze ww. rozporządzenia - dyrektorów czterech izb skarbowych do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów.

W analizowanym przypadku, właściwym miejscowo organem podatkowym do wydania pisemnej interpretacji jest - w związku z § 6 ww. rozporządzenia - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 i § 4 oraz art. 14f § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 2 kwietnia 2010 r., nr ILPB2/415-126/10-2/TR, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano Zainteresowanego, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a uzupełnieniem wniosku przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 2 kwietnia 2010 r. (skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2010 r.), zaś w dniu 22 kwietnia 2010 r. (data nadania: 19 kwietnia 2010 r.) do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca kupił mieszkanie dnia 6 września 2005 r., a sprzedał dnia 11 grudnia 2009 r. Sprzedaż była wymuszona (pismo z urzędu miasta z dnia 26 czerwca 2008 r.), bo jeśli Zainteresowany nie sprzeda teraz, gdy miasto chce kupić na umowę notarialną, bo jeszcze nie ma decyzji o lokalizacji drogi, to gdy taka decyzja będzie, to zamiast kupna będzie wywłaszczenie za odszkodowaniem. w mieście zamieszkania Wnioskodawcy były przypadki wywłaszczeń pod autostradę, a wyceny były bardzo zaniżone i sprawy trafiły do sądu o godziwe odszkodowanie. Aby tego uniknąć, Zainteresowany zgodził się na sprzedaż, choć wycena była niższa od rynkowej o 0,5-1 tys. zł za m 2. Dlatego Wnioskodawca umówił się, że urząd miasta przekaże Mu na zamianę stosowne mieszkanie wycenione na dzień sprzedaży miastu mieszkania Wnioskodawcy, dał nawet propozycję, ale nie ma pewności, czy dostanie On w ciągu dwóch lat, bo te sprawy bardzo długo się ciągną (tam trzeba jedną osobę przekwaterować). Prawdopodobnie Zainteresowany powróci do koncepcji wybudowania wspólnie z rodziną domu w jakimś ładnym punkcie za miastem. Wnioskodawca będzie miał pewność, że nikt nie będzie Go już przerzucał.

Sprzedaż przedmiotowego lokalu mieszkalnego nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej. Przedmiotowy lokal mieszkalny został sprzedany przez Wnioskodawcę na cele uzasadniające jego wywłaszczenie. Cena nabycia przez Wnioskodawcę przedmiotowego lokalu mieszkalnego była o co najmniej 50% niższa od ceny zbycia tegoż lokalu przez Wnioskodawcę, ale od 2005 r. ceny wzrosły bardzo dużo, zwłaszcza w 2007 r. - nie ma to porównania z 2005 r. Wnioskodawca złożył oświadczenie, że pieniądze ze sprzedaży mieszkania przeznacza na zakup gruntu pod budowę domu mieszkalnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania dotyczące:

1.

Zaistniałego stanu faktycznego.

Czy jeśli urząd miasta zgłosił chęć zakupu mieszkania Wnioskodawcy pod lokalizację drogi, a właściwie wymusił sprzedaż, w celu uniknięcia nieuchronnego wywłaszczenia, to czy Wnioskodawca w takim przypadku może liczyć na zwolnienie z 10% podatku dochodowego.

1.

Zdarzenia przyszłego.

Czy gdyby Wnioskodawca kupił działkę gruntu pod miastem zamieszkania w miejscu bez planu (większość terenów w regionie zamieszkania Wnioskodawcy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego) pod budowę domu mieszkalnego, ale gdyby sprzedający Mu tę działkę gruntu otrzymał na nią z urzędu gminy decyzję o warunkach zabudowy i to byłoby zapisane w akcie notarialnym, to cenę takiej działki Zainteresowany mógłby odliczyć od ceny sprzedanego miastu mieszkania w celu odliczenia 10% podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie:

1.

Zaistniałego stanu faktycznego,

W tym przypadku (wykup przez urząd miasta pod lokalizację drogi) zwolnienie z podatku byłoby uzasadnione i sprawiedliwe.

1.

Zdarzenia przyszłego.

Zainteresowany upewnił się w urzędzie gminy, że decyzja o warunkach zabudowy wydana dla właściciela działki, w przypadku jej sprzedaży obowiązuje również nabywcę działki, a więc taka sytuacja odpowiada omówieniu w punkcie 32a w ustawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

Z pierwszego zdania zacytowanego przepisu wynika zatem, że podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania z tego zwolnienia jest, aby przychód był uzyskany między innymi z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Natomiast w zdaniu drugim analizowanego przepisu zostały zawarte warunki dodatkowe - przedmiotowe zwolnienie nie będzie przysługiwało, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:

1.

nabycie zbywanej nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem,

2.

cena nabycia zbywanej nieruchomości była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia.

Zatem w przypadku, gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków albo nie zostanie spełniony żaden z nich, uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.

Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone przepisy prawa, stwierdzić należy, że przychód Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia na rzecz gminy nieruchomości (mieszkania) na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji odpowiedź na drugie z zadanych pytań odnośnie zdarzenia przyszłego jest bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Ponadto informuje się, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny dokumentów załączonych do wniosku; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl