Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 marca 2014 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-1172/13-4/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2013 r. (data wpływu 11 grudnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 lutego 2014 r. (data wpływu 28 lutego 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 19 sierpnia 2013 r. została spisana umowa sprzedaży na podstawie aktu notarialnego.

Przedmiotem umowy jest niezabudowana nieruchomość, będąca częścią gospodarstwa rolnego, która została nabyta w celu powiększenia gospodarstwa rolnego kupującego. W związku z tą sprzedażą grunty nie utraciły charakteru rolnego.

Zainteresowany nabył ww. nieruchomość na postawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego dnia 4 grudnia 1989 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychody uzyskane z tytułu wyżej opisanej sprzedaży podlegają zwolnieniu przedmiotowemu, a tym samym nie występuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskane z tytułu wyżej opisanej sprzedaży podlegają zwolnieniu przedmiotowemu, gdyż wchodziły w skład gospodarstwa rolnego Zainteresowanego oraz w związku z tą sprzedażą grunty nie utraciły charakteru rolnego, dlatego nie występuje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

#8210; jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przy rozpatrywaniu przedmiotowej sprawy w kontekście ustalenia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, istotne jest ustalenie momentu nabycia przez Zainteresowanego prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Z przestawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył przedmiotową nieruchomość dnia 4 grudnia 1989. Ww. nieruchomość została następnie zbyta dnia 19 sierpnia 2013 r.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przytoczone wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że dokonana w 2013 r. sprzedaż nieruchomości nabytej w 1989 r. - nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu wskazanego w tym przepisie. Stąd na Zainteresowanym nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu ww. sprzedaży.

W konsekwencji, nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że na gruncie badanej sprawy brak obowiązku zapłaty podatku wynika z zastosowania zwolnienia przedmiotowego. Zaakcentować bowiem należy, że skoro - jak wskazano powyżej - w badanym przypadku w ogóle nie wystąpił przychód, nie ma podstaw prawnych do zastosowania zwolnienia od podatku.

Wobec powyższego, mimo wskazania, że w realiach badanej sprawy nie wystąpił obowiązek zapłaty podatku, stwierdzić należy, że przedstawione przez Zainteresowanego stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo, wskazać należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest wskazany we wniosku stan faktyczny nr 2, natomiast w odniesieniu do stanu faktycznego nr 1 dnia 6 marca 2014 r. wydana została odrębna interpretacja indywidualna nr ILPB2/415-1172/13-3/WM.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl