ILPB2/415-1161/13-4/WM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 lutego 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-1161/13-4/WM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie 10 grudnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2014 r. (data wpływu 4 lutego 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki z siedzibą na terytorium Malty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2013 r. Wnioskodawca złożył do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania uzyskiwanych dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora spółki z siedzibą na terytorium Malty. Pismem z dnia 5 grudnia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - działając na podstawie art. 170 § 1 Ordynacji podatkowej - przekazał wniosek do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu.

Wyjaśnić bowiem należy, że zgodnie ze znowelizowanym art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, z dniem 1 lipca 2007 r. organem właściwym do dokonywania interpretacji przepisów prawa podatkowego został Minister Finansów.

Natomiast, stosownie do art. 14b § 6 Ordynacji podatkowej Minister Finansów upoważnił-w drodze ww. rozporządzenia - dyrektorów pięciu izb skarbowych do wydawania interpretacji indywidualnych w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów.

W analizowanym przypadku, właściwym miejscowo organem podatkowym do wydania pisemnej interpretacji od dnia 1 lipca 2007 r. jest - w związku z § 6 ww. rozporządzenia - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów, pismem z dnia 20 stycznia 2014 r. nr ILPB2/415-1161/13-2/WM, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawcę nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 20 stycznia 2014 r. (skutecznie doręczono dnia 24 stycznia 2014 r.), zaś w dniu 4 lutego 2014 r. Zainteresowany uzupełnił ww. wniosek (data nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego 31 stycznia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (posiada stałe miejsce zamieszkania i centrum interesów życiowych w Polsce i podlega opodatkowaniu od całości swoich światowych dochodów w Polsce). Jednocześnie, Zainteresowany nie posiada w żadnym innym państwie poza Polską stałego miejsca zamieszkania ani ośrodka interesów życiowych.

Wnioskodawca będzie pełnił funkcję dyrektora w organie nadzorczo-zarządzającym (ang. board of directors; dalej: rada dyrektorów) spółki kapitałowej (dalej: Spółka), posiadającej osobowość prawną, której siedziba i zarząd będą znajdować się na terenie Republiki Malty.

Spółka będzie maltańskim rezydentem podatkowym i będzie podlegać tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku, których stroną jest Malta.

Spółka będzie świadczyła profesjonalną działalność usługową.

Działając zgodnie z aktem powołania i pełniąc funkcję dyrektora, Zainteresowany będzie wykonywał czynności, za które będzie otrzymywał wynagrodzenie składające się z kilku składników. Całość wynagrodzenia dotyczyć będzie funkcji wykonywanych przez dyrektora, w zakresie których może mieścić się w szczególności:

* uczestnictwo w zarządzaniu i kontroli w Spółce,

* wkład w formułowanie polityki firmy oraz strategicznych decyzji,

* monitorowanie rozwoju spółki pod kątem terminowości oraz efektywności wykonywania zadań oraz wdrażania celów, polityk oraz strategii,

* przyjmowanie odpowiedzialności za realizację przez spółkę obowiązków podatkowych, regulacyjnych itp.,

* uczestnictwo i udział w posiedzeniach zarządu Spółki,

* działanie w najlepszym interesie spółki oraz przyczynianie się do jej wzrostu ekonomicznego,

* formułowanie i weryfikacja raportów dotyczących działalności biznesowej Spółki.

Jako dyrektor Wnioskodawca będzie przy tym uprawniony do reprezentowania Spółki oraz działania w jej imieniu.

Wszystkie składniki wynagrodzenia Zainteresowanego będą wynikać z aktu powołania.

Z tytułu pełnienia wyłącznie funkcji dyrektora, Wnioskodawca będzie otrzymywał od Spółki wynagrodzenie.

Wynagrodzenie Zainteresowanego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora wypłacane będzie przez Spółkę z rachunku Spółki.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku doprecyzowano, że zakres pełnionych przez Zainteresowanego funkcji dyrektorskich w spółce maltańskiej będzie się mieścić wyłącznie w art. 16 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r. (dalej: UPO). Zakres obowiązków Zainteresowanego obejmował będzie czynności o charakterze typowo nadzorczo-zarządczym, które z samej swojej natury wpisują się w standardowy zakres obowiązków członka rady dyrektorów na Malcie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochód (wynagrodzenie), który Wnioskodawca uzyska z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce i czy powinien być uwzględniony przy obliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu Zainteresowanego, podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy, do opodatkowania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie ma Zastosowanie art. 16 UPO. W konsekwencji, na podstawie art. 23 ust. 1 lit. a powyższej UPO, wynagrodzenie to powinno być zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

W opinii Zainteresowanego, obliczenie podatku powinno nastąpić według metody wskazanej w art. 27 ust. 8 ustawy o PIT (zw. zwolnienie z progresją), w związku z art. 23 ust. 1 pkt d UPO, a tym samym dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie powinien być uwzględniony przy obliczaniu efektywnej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych od pozostałego dochodu, podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Przepis ten ustanawia tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Z kolei, zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o PIT, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

a.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

b.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powołane przepisy, w myśl art. 4a ustawy o PIT, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W omawianym przypadku Wnioskodawca - będący polskim rezydentem podatkowym - będzie uzyskiwał dochody ze źródła położonego w Republice Malty, stąd zastosowanie powinny znaleźć przepisy polsko-maltańskiej UPO. Jak wynika bowiem z art. 1 oraz art. 2 UPO, dotyczy ona osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach w zakresie podatków od dochodu i od majątku, które pobiera się na rzecz Umawiającego się Państwa (tekst jedn.: Polski lub Malty), bez względu na sposób poboru tego podatku.

Ponieważ zagadnienie będące przedmiotem niniejszego wniosku dotyczy osoby fizycznej, będącej polskim rezydentem podatkowym oraz zasad opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymywanego przez polskiego rezydenta wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce maltańskiej, rozstrzygnięcie zasad opodatkowania tych wypłat powinno być dokonane w oparciu o treść art. 16 UPO.

Z treści powyższego artykułu wynika, że wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w tym przypadku w Polsce) otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (w tym przypadku na Malcie), mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się Państwie (tekst jedn.: na Malcie). Oznacza to, że UPO przyznaje tym samym Malcie pierwotne prawo opodatkowania takich dochodów.

W tym kontekście Wnioskodawca pragnie podkreślić, że uprawnienia i obowiązki związane z funkcjonowaniem Spółki pod rządami prawa maltańskiego spoczywają na dyrektorach. Swoje obowiązki pełnią oni w myśl postanowień maltańskiego prawa spółek w ramach organu zarządczego tworząc radę dyrektorów (ang. board of directors).

Zdaniem Wnioskodawcy, zakres regulacji art. 16 UPO obejmuje zatem przychody w postaci wynagrodzeń dyrektorów uzyskiwanych z tytułu sprawowania stanowiska w radzie dyrektorów (w związku z pełnieniem funkcji zarządczych w spółkach).

W rezultacie, wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne należności otrzymywane przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Polski (w tym Wnioskodawcę), otrzymywane tytułem członkostwa w organie zarządczym (jako dyrektor Spółki mającej siedzibę na Malcie) mogą być opodatkowane na Malcie, bez względu na to, czy będą one podlegać opodatkowaniu w Polsce (tekst jedn.: w państwie rezydencji).

Dla zastosowania regulacji UPO nie ma przy tym znaczenia fakt, czy i jak Malta opodatkowuje te dochody. W opinii Zainteresowanego, nie ulega zatem wątpliwości, że w stosunku do wynagrodzenia będącego przedmiotem niniejszego wniosku znaleźć zastosowanie powinien wyłącznie przywołany powyżej art. 16 UPO.

Wnioskodawca pragnie bowiem podkreślić, że zakres obowiązków Zainteresowanego, jako dyrektora spółki maltańskiej - określony precyzyjnie w opisie zdarzenia przyszłego - obejmuje wyłącznie czynności o charakterze typowo nadzorczo-zarządczym (z samej swojej natury wpisujące się w standardowy zakres obowiązków członka rady dyrektorów na Malcie). Tymczasem, jak podkreśla się w teorii przedmiotu zakresem zastosowania art. 16 UPO objęte jest właśnie wynagrodzenie z tytułu nadzoru nad zarządzaniem spółką.

Jednocześnie, w myśl art. 23 ust. 1 lit. a UPO, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami UPO może być opodatkowany na Malcie, to Polska będzie - z zastrzeżeniem postanowień litery b) niniejszego artykułu (która nie znajdzie zastosowania w analizowanym przypadku) - zwalniać taki dochód lub majątek z opodatkowania.

Tym samym, zgodnie z metodą unikania podwójnego opodatkowania, przewidzianą w analizowanej sytuacji, tj. gdy zapis UPO stanowi, że dochody mogą być opodatkowane w państwie źródła, obowiązkiem państwa rezydencji jest zapewnienie uniknięcia podwójnego opodatkowania takich dochodów poprzez ich zwolnienie.

Na poparcie słuszności prezentowanego wyżej stanowiska Zainteresowany przywołał szereg interpretacji indywidualnych.

Wnioskodawca pragnie jednocześnie wskazać, że stosownie do art. 23 ust. 1 pkt d) UPO, jeżeli zgodnie z jakimkolwiek postanowieniem UFO dochód będący własnością osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z podatku w Polsce, wówczas Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby uwzględnić zwolniony dochód. Polskie przepisy przewidują konieczność uwzględnienia dochodu lub majątku zwolnionego z opodatkowania przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku. Zgodnie z powyższym, dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie, zwolniony z opodatkowania w Polsce, powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stawki podatkowej właściwej dla pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce (jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o PIT).

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ustawy o PIT, w następujący sposób:

a.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w art. 27 ust. 1,

b.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

c.

ustaloną zgodnie z punktem powyższym stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W opinii Zainteresowanego, stanowisko analogiczne do przedstawionego powyżej zostało potwierdzone w interpretacjach organów podatkowych.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie uzyskiwane z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce na Malcie (zwolnione od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce) powinno zostać uwzględnione dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a cyt. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powołane wyżej przepisy - w myśl art. 4a ww. ustawy - stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Zainteresowany będzie pełnił funkcję dyrektora w organie nadzorczo-zarządzającym. Zakres wykonywanych obowiązków, jako dyrektora ww. Spółki, mieści się wyłącznie w zakresie art. 16 ww. Umowy. Spółka będzie miała swoją siedzibę na Malcie i będzie maltańskim rezydentem podatkowym (będzie podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Malcie).

Zgodnie z art. 16 umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256) wynagrodzenia i inne podobne należności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie zarządzającej spółki lub w innym podobnym organie spółki mającej siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód "może podlegać" opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) nie oznacza, że podatnik może wybrać państwo, w którym opodatkuje swój dochód i zapłaci podatek. Postanowienie to wskazuje natomiast, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

W myśl ww. przepisu art. 16 umowy, dochód osoby mającej zamieszkanie na terytorium Polski pełniącej funkcję dyrektora w spółce mającej siedzibę na terytorium Malty, może być opodatkowany w państwie źródła, tj. na Malcie oraz w państwie rezydencji, tj. w Polsce.

W celu zapobieżenia podwójnego opodatkowania tego dochodu w Polsce należy zastosować metodę, o której mowa w art. 23 ust. 1 lit. a i d) umowy, tj. metodę wyłączenia z progresją.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 lit. a powołanej umowy, w przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy może być opodatkowany na Malcie, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b).

Z kolei, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 lit. d ww. umowy, jeżeli zgodnie z jakimikolwiek postanowieniami niniejszej Umowy dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, wówczas Polska może, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu takiej osoby, uwzględnić zwolniony dochód.

Oznacza to, że dochód uzyskany przez podatnika z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, przy czym jeżeli podatnik uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód uzyskany na Malcie powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce.

Podatek określa się wówczas, stosownie do art. 27 ust. 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w następujący sposób:

1.

do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1,

2.

ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów,

3.

ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wynagrodzenie, które Wnioskodawca uzyska z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w Spółce z siedzibę na Malcie, podlega opodatkowaniu na zasadzie określonej w art. 16 polsko - maltańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W konsekwencji, stosownie do art. 23 ust. 1 umowy w zw. z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Zaznaczyć jednakże należy, że jeżeli Zainteresowany uzyskałby w danym roku podatkowym inne dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce, dochód z tytułu funkcji dyrektora w spółce maltańskiej powinien zostać uwzględniony dla potrzeb obliczenia stopy procentowej podatku od pozostałego dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce (tzw. metoda wyłączenia z progresją).

Przy czym na zwolnienie w Polsce omawianego wynagrodzenia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał wpływu fakt, czy zgodnie z wewnętrznymi przepisami maltańskimi dla tego typu wynagrodzenia przewidziano opodatkowanie maltańskim podatkiem dochodowym, czy nie, tj. czy według prawa wewnętrznego Malty dochody te podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

Końcowo, tut. Organ wskazuje, że powołane we wniosku indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl