ILPB2/415-1069/11-6/WS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 lutego 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB2/415-1069/11-6/WS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2011 r. (data wpływu 3 listopada 2011 r.), uzupełnionym w dniu 31 stycznia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie prawa do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 i § 4 Ordynacji podatkowej, w związku z powyższym pismem z dnia 24 stycznia 2012 r. nr ILPB2/415-1069/11 -2/WS, wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Jednocześnie poinformowano Wnioskodawcę, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ, a jego uzupełnieniem nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłano w dniu 24 stycznia 2012 r., skutecznie doręczono dnia 27 stycznia 2012 r., zaś w dniu 31 stycznia 2012 r. (data nadania 30 stycznia 2012 r.), do tut. organu wpłynęła odpowiedź, w której Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W roku 2011 Wnioskodawca rozpoczął budowę domu, jednakże formalności związane z budową rozpoczął w marcu 2010 r. Procedury z podziałem działki budowlanej się przedłużały. Dokumenty Zainteresowany otrzymał w listopadzie 2010 r., a w grudniu 2010 r. stał się wraz z żoną, na podstawie umowy darowizny, właścicielem tej działki. Jednak pozwolenie na budowę otrzymał dopiero w marcu 2011 r. Wnioskodawca nie spodziewał się, że procedury związane z załatwieniem tych wszystkich formalności potrwają tak długo. Dużo wcześniej (kilka miesięcy) Zainteresowany zamówił materiały budowlane, które dostarczono we wrześniu 2010 r. na kwotę 15 000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma prawo rozliczyć różnicę VAT-u od tych zakupów.

Zdaniem Wnioskodawcy, ma On prawo do rozliczenia różnicy VAT-u od poniesionych wydatków na zakup materiałów budowlanych, mimo że materiały zakupił wcześniej, niż otrzymał pozwolenie na budowę. Wnioskodawca zaznaczył, iż zaistniała sytuacja nie była zależna tylko od Niego, lecz również od innych okoliczności, m.in. długiego czasu zamawiania i oczekiwania na materiały. W efekcie jednak zakupy te wykorzystane zostały na budowę domu Zainteresowanego.

Ponadto Wnioskodawca zaznaczył, iż składając wniosek o zwrot różnicy VAT-u spełniał wszystkie warunki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

1.

budową budynku mieszkalnego;

2.

nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;

3.

remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Przepis art. 3 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż zwrot, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

W myśl art. 4 ust. 2 ww. ustawy, prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

1.

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3,

2.

pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ww. ustawy zwrot, o którym mowa powyżej, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT. Natomiast prawo do zwrotu przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem (art. 4 ust. 1 wyżej cyt. ustawy).

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ww. ustawy zwrot, o którym o którym mowa w art. 3 ust. 1, dokonywany jest na wniosek osoby fizycznej złożony w urzędzie skarbowym.

Jeżeli osoba fizyczna pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może być złożony wspólnie z małżonkiem lub odrębnie przez każdego z małżonków. Jeżeli małżonkowie składają odrębne wnioski, do różnych urzędów skarbowych, są jednocześnie obowiązani zawiadomić o złożeniu wniosku urząd skarbowy właściwy dla złożenia wniosku przez małżonka (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

Wniosek, o którym mowa w ust. 1 ww. ustawy, może być składany nie częściej niż raz w roku (art. 5 ust. 3) i zgodnie z art. 5 ust. 4 tej ustawy, powinien zawierać co najmniej:

1.

imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, a w przypadku gdy osobie fizycznej składającej wniosek nie nadano go - rodzaj i numer dokumentu tożsamości tej osoby, w tym również wystawionego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, adres zamieszkania osoby fizycznej, a w przypadku małżonków - obojga małżonków;

2.

wskazanie właściwego urzędu skarbowego, do którego kierowany jest wniosek;

3.

rodzaj poniesionych wydatków, zgodnie z art. 3 ust. 1;

4.

rok rozpoczęcia inwestycji;

5.

wykaz faktur oraz wartość poniesionych wydatków na cele, o których mowa w art. 3 ust. 1;

6.

kwotę zwrotu, obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 5-7;

7.

oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu, jeżeli roboty te nie wymagają pozwolenia na budowę;

8.

wskazanie sposobu wypłaty kwoty zwrotu; jeżeli wypłata ma nastąpić na rachunek bankowy - wskazanie numeru rachunku osoby fizycznej składającej wniosek, a w przypadku wspólnego wniosku małżonków - numeru rachunku obojga lub jednego z nich, na który ma być dokonany zwrot;

9.

podpis osoby fizycznej ubiegającej się o zwrot wydatków, a w przypadku małżonków - podpisy obojga małżonków bez względu na sposób złożenia wniosku: wspólnie z małżonkiem albo odrębnie przez każdego z małżonków.

W myśl art. 5 ust. 5 ww. ustawy do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć kopię:

1.

pozwolenia na budowę albo w przypadku remontu, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 - dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;

2.

faktur dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ww. ustawy, dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, że ustawodawca nie uzależnia prawa do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym od tego, czy zakup materiałów budowlanych nastąpił przed, czy po uzyskaniu tytułu prawnego do przedmiotowej nieruchomości, którym w przypadku Wnioskodawcy jest pozwolenie na budowę. Wymagane jest jedynie, by wydatki poniesione i udokumentowane były fakturami, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

Wystarczające jest zatem, aby tytułem prawnym do przedmiotowej nieruchomości inwestor dysponował w momencie składania wniosku o zwrot. Możliwe jest zatem, że Podatnik poczyni wydatki wcześniej, jeszcze przed uzyskaniem ww. tytułu prawnego.

W związku z powyższym jeśli Wnioskodawca poniósł wydatki na zakup materiałów budowlanych przed datą uzyskania tytułu prawnego do przedmiotowej nieruchomości, ale w dniu składania wniosku o zwrot posiada już ten tytuł (w sytuacji przedstawionej we wniosku będzie to pozwolenie na budowę), ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych z tego tytułu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl