Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB2/415-104/13-4/TR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2013 r. (data wpływu 5 lutego 2013 r.), uzupełnionym w dniu 23 kwietnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 11 kwietnia 2013 r. znak ILPB2/415-104/13-2/JK na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia w części dotyczącej pytania oznaczonego jako c).

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 15 kwietnia 2013 r., a w dniu 23 kwietnia 2013 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 19 kwietnia 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca planuje wejście do spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: SKA) jako jej akcjonariusz. Wnioskodawca rozważa sytuację, w której SKA, w której będzie akcjonariuszem, zostanie przekształcona w spółkę jawną w ciągu roku podatkowego, zanim zostanie podjęta uchwała w przedmiocie wypłaty akcjonariuszowi zysku (dywidendy) z SKA. Na moment poprzedzający przekształcenie SKA może dysponować środkami pieniężnymi, uzyskanymi ze sprzedaży swoich aktywów, w szczególności nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych.

Uzupełniając wniosek Zainteresowany wskazał, iż pytanie oznaczone jako punkt c) należy odczytywać w kontekście zakresu wskazanego we wniosku o interpretację indywidualną w polu E.1 i E.2, tj. dotyczy jakiegokolwiek innego tytułu powstania przychodu podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyjątkiem tytułów opisanych w punkcie a) i b), a wynikających z przedstawionego stanu faktycznego.

Intencją Wnioskodawcy jest uzyskanie odpowiedzi, czy operacja przedstawiona w opisie stanu faktycznego, będzie neutralna w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednocześnie, Wnioskodawca podkreśla, iż jednoznacznie opisał stan faktyczny objęty zapytaniem. Ponadto, w odniesieniu do każdego z punktów a), b) i c) wskazał ocenę prawną, iż nie powstanie przychód z jakiegokolwiek tytułu na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych:

a.

po pierwsze, w związku z przekształceniem SKA w spółkę jawną.

b.

po drugie, z tytułu udziału w zyskach przekształcanej SKA.

c.

po trzecie, z jakiegokolwiek innego tytułu.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym nie jest on zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych ani w związku z przekształceniem SKA w spółkę jawną, ani z tytułu udziału w zyskach przekształcanej SKA, ani z jakiegokolwiek innego tytułu.

Po pierwsze, w przedstawionym stanie faktycznym u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu przekształcenia SKA w spółkę jawną. Na gruncie przepisów podatkowych przekształcenie jest neutralne podatkowo. Zgodnie z art. 93a § 1 w zw. z § 2 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej, osobowa spółka handlowa, a taką jest spółka jawna zawiązana w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej, a taką jest SKA - wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. W rezultacie, w przypadku przekształcenia SKA w spółkę jawną, kwestie podatku dochodowego należy rozpatrywać wyłącznie w kontekście zmiany formy prawnej, a nie likwidacji spółki przekształcanej.

Tym samym, po stronie Wnioskodawcy, jako dotychczasowego akcjonariusza SKA nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów uPDOF. W takim przypadku nie będzie miał bowiem zastosowania ani art. 14 uPDOF, dotyczący przychodów z działalności gospodarczej, ani art. 17 ust. 1 pkt 9 uPDOF, dotyczący wyłącznie udziałów lub akcji objętych w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za aport, ani też art. 24 ust. 5 pkt 8 uPDOF, dotyczący dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Tak więc samo przekształcenie SKA w spółkę jawną nie spowoduje powstania, u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym.

Po drugie, w przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca jako akcjonariusz przekształcanej SKA nie jest również obowiązany do rozpoznania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach SKA. Wnioskodawca uczestniczy bowiem w zysku SKA jedynie poprzez dywidendę.

SKA jest szczególnym rodzajem spółki osobowej, która zawiera w sobie cechy właściwe dla spółki akcyjnej. Jak wynika z art. 126 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: k.s.h.), w przypadku braku regulacji w dziale dotyczącym SKA do praw i obowiązków akcjonariusza stosuje się regulacje dotyczące spółek akcyjnych. Tym samym, jeżeli idzie o prawa do zysku akcjonariusza SKA, stosuje się regulacje dotyczące akcjonariusza spółki akcyjnej. Ponieważ akcjonariusz spółki akcyjnej uczestniczy w zysku spółki akcyjnej jedynie w formie dywidendy, również akcjonariusz SKA uczestnicy w zysku SKA wyłącznie poprzez dywidendę.

Wymaga podkreślenia, że akcjonariusz nie posiada formalnych instrumentów umożliwiających mu określenie przychodów uzyskanych przez SKA. Samo posiadanie akcji w SKA nie uprawnia go do wglądu w księgi SKA, a ponadto SKA nie ma obowiązku informować go o osiągniętych zyskach. Ponadto akcjonariusz nie ma pewności, iż kiedykolwiek zostanie mu wypłacony zysk z tytułu uczestnictwa w SKA w postaci dywidendy. W odróżnieniu od wspólników innych spółek osobowych, akcjonariusz SKA nie posiada uprawnień, aby domagać się wypłaty innego zysku w trakcie trwania roku obrachunkowego - przysługuje mu wyłącznie dywidenda (ew. zaliczka na wypłatę dywidendy), przy czym decyzję o ewentualnym podziale zysku podejmuje dopiero walne zgromadzenie, a uchwała o wypłacie dywidendy wymaga zgody wszystkich komplementariuszy.

W konsekwencji, jak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu 7 sędziów z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11), akcjonariusz SKA nie prowadzi działalności gospodarczej i osiąga przychód podatkowy dopiero w chwili wypłaty dywidendy z SKA. Powyższe stanowisko oznacza, że do chwili wypłaty dywidendy z zysku w SKA (zaliczki na dywidendę), akcjonariusz SKA nie jest w ogóle zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, ani do zapłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Wnioskodawca zauważa, że również Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 11 maja 2012 r., sygn. DD5/033/1/12/KSM/DD-125 powiązał przychód podatkowy akcjonariusza z dywidendą z SKA. Minister Finansów zajął jednak stanowisko, że dywidenda jest przychodem z działalności gospodarczej akcjonariusza w SKA i w związku z tym przychód akcjonariusza powstaje jako przychód należny z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie o wypłacie dywidendy, albo w tzw. "dniu dywidendy". Wskazuje na to brzmienie następującego fragmentu interpretacji cyt. "zatem z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym z tą datą - stosownie do art. 5 u.p.d.o.p. oraz art. 5b ust. 2 i art. 8 u.p.d.o.f. - połączeniu z pozostałymi przychodami, o których mowa w art. 12 u.p.d.o.p. oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.".

W tym miejscu Wnioskodawca zauważa, że bez względu na to, czy traktować dywidendę jako przychód rozpoznawany na zasadzie kasowej zgodnie z uchwałą 7 sędziów NSA (z czym Wnioskodawca się zgadza), czy też jako przychód należny rozpoznawany na zasadzie memoriałowej, według poglądu Ministra Finansów, to w przedstawionym stanie faktycznym z uwagi na brak uchwały w sprawie wypłaty dywidendy przed przekształceniem SKA w spółkę jawną, Wnioskodawca jako akcjonariusz SKA nie będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu statusu akcjonariusza w przekształcanej SKA.

Po trzecie, Wnioskodawca zauważa, że brak jest w uPDOF jakichkolwiek regulacji, które nakładałyby na Wnioskodawcę konieczność rozpoznania w przedstawionym stanie faktycznym innego przychodu podatkowego z jakiegokolwiek tytułu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl