ILPB1/4511-1-480/15-4/AA - Opodatkowania przychodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/4511-1-480/15-4/AA Opodatkowania przychodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2015 r. (data wpływu 13 kwietnia 2015 r.) uzupełnionym w dniu 7 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej oraz w zakresie możliwości opodatkowania przychodów osiąganych poza działalnością gospodarczą.

W związku z tym, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 24 czerwca 2015 r., znak ILPB1/4511-1-480/15-2/AA, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia w zakresie możliwości opodatkowania przychodów osiąganych poza działalnością gospodarczą.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 25 czerwca 2015 r., a zatem wyznaczony termin upłynął z dniem 2 lipca 2015 r. i w tym czasie nie uzupełniono wniosku.

Uzupełnienie wpłynęło do tut. Organu w dniu 7 lipca 2015 r. (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 4 lipca 2015 r.), a więc po upływie wyznaczonego terminu.

Wobec powyższego tut. Organ wskazuje, że wniosek w części dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów osiąganych poza działalnością gospodarczą w dniu 13 lipca 2015 r. został rozstrzygnięty postanowieniem o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia nr ILPB1/4511-1-480/15-5/AA.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą rozliczając się z Urzędem Skarbowym na podstawie podatku liniowego. Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD) - 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem. Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) 62.01.Z, 58.29.Z, 62.02.Z, 63.11.Z. Wnioskodawca tworzy aplikacje mobilne na system "Z", jak również wytwarza oprogramowanie. Aplikacje mobilne do tej pory Wnioskodawca rozlicza na zasadzie tak jak wszystkie dochody w KPiR podatkiem liniowym. Są to aplikacje bezpłatne, a przychody Zainteresowany czerpie z udostępniania powierzchni reklamowej dla sieci reklamowych (...).

Dostarczanie przestrzeni reklamowej jest właściwie najmem powierzchni reklamowej przez sieci reklamowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie możliwości opodatkowania przychodów osiąganych w ramach działalności gospodarczej.

Czy prowadząc działalność gospodarczą na wymienione kody PKD w pkt G 68 Wnioskodawca może równocześnie płacić ryczałt (8,5%) od części dochodów uzyskiwanych z najmu powierzchni reklamowej, a od części programistycznej płacić podatek liniowy z KPiR.

Zdaniem Wnioskodawcy, udostępnianie miejsca na stronie internetowej pod reklamy jest traktowane jak najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa lub inne umowy o podobnym charakterze. Od przychodów z najmu, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), można płacić podatek zryczałtowany. Stawka podatkowa dla usługi najmu wynosi 8,5% bez względu na wielkość osiąganych przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6:

* pozarolnicza działalność gospodarcza,

* najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

W przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią cytowanego wcześniej art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, najem traktowany jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 tejże ustawy, dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą rozliczając się w formie podatku liniowego. Tworzy aplikacje mobilne na system "Z", jak również wytwarza oprogramowanie. Aplikacje mobilne rozlicza na zasadzie tak jak wszystkie dochody w KPiR płacąc podatek liniowy. Wnioskodawca przychody czerpie z udostępniania powierzchni reklamowej dla sieci reklamowych.

Wątpliwość Wnioskodawcy budzi fakt, czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie opisanym we wniosku może równocześnie płacić ryczałt w wysokości 8,5% od części dochodów uzyskiwanych z najmu powierzchni reklamowej, a od pozostałej działalności płacić podatek liniowy.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - o czym stanowi art. 2 ust. 1a tej ustawy.

Wyjaśnić należy, że przychód uzyskiwany z tytułu najmu powierzchni reklamowych w warunkach, gdy czynność ta wypełnia przesłanki działalności gospodarczej określonej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przenosząc powyższe przepisy na grunt opisanego we wniosku zdarzenia stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem w zakres której wchodzi zarówno tworzenie aplikacji mobilnych jak i najem powierzchni reklamowej, to nie może On równocześnie od przychodów z najmu powierzchni reklamowej opłacać ryczałtu w wysokości 8,5% i od pozostałej działalności opłacać podatek liniowy.

Wskazać należy, że przychody z tytułu usług wymienionych we wniosku wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowią przychody ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza i w związku z tym Wnioskodawca jest zobowiązany do wyboru jednej formy opodatkowania dochodów osiąganych z tego źródła.

Zatem, w związku z wykonywaniem opisanych przez Wnioskodawcę czynności udostępniania powierzchni reklamowej w warunkach właściwych dla prowadzonej działalności gospodarczej wskazać należy, że uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z tego tytułu nie mogą podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tj. na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W świetle powyższego uzyskiwane przez Wnioskodawcę zarówno dochody z najmu powierzchni reklamowej jak i działalności związanej z oprogramowaniem stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej tj. przychód ze źródła o którym mowa w art. 14 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy, który powinien być opodatkowany zgodnie z wybraną formą opodatkowania prowadzonej działalności.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl