ILPB1/4511-1-421/15-2/IM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 10 czerwca 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/4511-1-421/15-2/IM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie karty podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu oraz sprzedaży gotowych posiłków i dań. Zarejestrowany jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przychody Wnioskodawcy opodatkowane są w formie karty podatkowej na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wnioskodawca zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą poprzez wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej dodatkowego PKWiU - 10.85.1. Nie zmieni się ani przedmiot działania, jak również miejsce wykonywania działalności, gdyż wytwarzane oraz sprzedawane będą gotowe posiłki i dania, mieszczą się w zakresie PKD 10.85.1.

W odniesieniu do czynności Wnioskodawcy w ramach działalności gospodarczej stwierdzić należy, iż poszczególne towary zostaną przygotowane w miejscu prowadzenia działalności z odrębnych składników nabywanych od określonych kontrahentów. W ramach oferty podatnika sprzedawane będą następujące wyroby: kurczak rożnowy, mięso z kurczaka typu gyros, skrzydełka z kurczaka, udka z kurczaka, polędwiczka z kurczaka, kotlet mały oraz kotlet duży. Wyżej wymienione produkty przygotowane będą z uprzednio zakupionych składników, gotowych bezpośrednio do spożycia bez konieczności dodatkowej obróbki gastronomicznej. Ich przetwórstwo sprowadza się do: panierowania, smażenia, podgrzewania, skomponowania z półproduktów posiłku oraz zapakowanie gotowego dania do pojemnika lub aluminiowej folii. W przypadku zamówienia przez klienta przeznaczone są do niezwłocznej konsumpcji w dowolnie wybranym miejscu, zarówno w miejscu sprzedaży jak i poza nim. Sprzedaż produktów w kolejnym dniu po przygotowaniu przez restauracje nie jest praktykowana.

Zaznaczyć dodatkowo należy, iż przedmiotem działalności Wnioskodawcy nie jest działalność gastronomiczna rozumiana jako działalność restauracyjna. W określonych punktach gastronomicznych wyznaczone są miejsca do oczekiwania na produkt lub do konsumpcji, tj. niewielkich rozmiarów stoliki i krzesła, jednakże nie sposób uznać wymienionych przedmiotów za zaplecze restauracyjne. Przedmiotem transakcji podatnika jest wyłącznie sprzedaż gotowych produktów z wyłączeniem obsługi restauracyjnej w szczególności: obsługi kelnerskiej, tj. dostarczania sztućców, talerzy, podawania menu, doradzanie przy wyborze potraw oraz podawanie do stołu. Wnioskodawca dodatkowo nie zapewnienia odpowiedniego lokalu z wnętrzem przystosowanym do obsługi konsumenta oraz usługi zamówienia posiłku do wyznaczonego stolika. Sprzedaż sprowadzać będzie się do dostawy gotowych dań wybranych przez klienta według ogólnodostępnego menu z możliwością modyfikacji oferty ograniczonej do minimum.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w zakresie przedmiotowego stanu faktycznego przychody z działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży gotowych posiłków i dań, mieszczących się w zakresie PKWiU 10.85.1 (gotowe posiłki i dania) mogą zostać opodatkowane w formie karty podatkowej na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne "zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części IV tabeli". Zatem na podstawie załącznika nr 1 części IV w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2015 r. określona jest wysokość stawki podatku w zakresie sprzedaży lodów z automatów oraz w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej uzależniona od liczby mieszkańców w miejscu wykonywanych czynności podlegających opodatkowaniu oraz od ilości zatrudnionych pracowników.

Zatem kluczowe znaczenie w przedmiotowej sprawie posiada kwalifikacja wytworzenia oraz sprzedaży gotowych posiłków i dań jako działalności gastronomicznej. Warto zauważyć, iż ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadza definicję legalną działalności gastronomicznej tj. usług związanych z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów. Zgodnie z wykładnia literalną w myśl słownika języka polskiego działalnością gastronomiczną będą te usługi, które polegają na przygotowaniu i podaniu jedzenia oraz związanej z tym obsłudze. Działalność gastronomiczna to także sprzedaż takiego jedzenia oraz towarów. Wydaje się, że pojęcie towarów - użyte w końcowej części definicji - należy w tym przypadku interpretować kontekstowo i rozumieć przez to pojęcie te towary, które są związane z przygotowaniem i sprzedażą posiłku. Zatem nie ulega wątpliwości, iż rozszerzenie działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie kodu PKWiU nie wpłynie na zmianę charakteru oraz sposobu jej wykonywania. Ponadto nadmienić należy, iż Wnioskodawca spełnia wszystkie przesłanki niezbędne do opodatkowania kartą podatkową osiągniętych przychodów z działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

1.

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2.

karty podatkowej.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność gastronomiczną - jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% - w warunkach określonych w części IV tabeli.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy działalność gastronomiczna to usługi związane z przygotowaniem posiłków oraz sprzedażą posiłków i towarów.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

1.

złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,

2.

we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,

3.

przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

4.

nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

5.

małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,

6.

nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,

7.

pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedstawiając zdarzenie przyszłe Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu oraz sprzedaży gotowych posiłków i dań. Przychody Wnioskodawcy opodatkowane są w formie karty podatkowej na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wnioskodawca zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność gospodarczą poprzez wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej dodatkowego PKWiU - 10.85.1. Nie zmieni się ani przedmiot działania, jak również miejsce wykonywania działalności, wytwarzane oraz sprzedawane będą gotowe posiłki i dania, mieszczące się w zakresie PKD 10.85.1.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli spełnione zostaną przesłanki wymienione w cytowanym art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a ilość zatrudnionych przez Wnioskodawcę osób nie przekroczy stanu określonego w tabeli w części IV, to Wnioskodawca prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży gotowych posiłków i dań może korzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej.

Stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację indywidualną opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku nie będzie zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie będzie chronić Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl