ILPB1/4511-1-394/15-6/AN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 czerwca 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/4511-1-394/15-6/AN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2015 r. (data wpływu 23 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniach: 30 marca 2015 r., 27 kwietnia 2015 r., 9 czerwca 2015 r. i 10 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

* skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku z tytułu likwidacji spółki jawnej - jest prawidłowe,

* skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku z tytułu rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku z tytułu likwidacji spółki jawnej oraz skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku z tytułu rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

W dniach: 30 marca 2015 r., 27 kwietnia 2015 r., 9 czerwca 2015 r. oraz 10 czerwca 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęły uzupełnienia wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (dalej jako: "Wnioskodawca"). Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej (dalej jako: "Spółka").

Spółka otrzymała interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 czerwca 2014 r. (znak (...)), zgodnie z którą stosownie do brzmienia przepisu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387), Spółka nie ma obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. Tym samym z dniem 1 stycznia 2014 r. Spółka nie stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych od dnia 1 października 2015 r. Do dnia 30 września 2015 r. (tekst jedn.: przed uzyskaniem przez Spółkę statusu podatnika podatku dochodowego) Spółka zostanie przekształcona w spółkę jawną (dalej jako: "Spółka Jawna"). Zgodnie z założeniami, przekształcenie zostanie zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 30 września 2015 r.

Przekształcenie Spółki w Spółkę Jawną ma nastąpić na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, dalej: "k.s.h.") w trybie określonym w art. 551 i następnych k.s.h. W toku przekształcenia nie dojdzie do żadnych wypłat ze Spółki na rzecz Wnioskodawcy, w szczególności nie dojdzie do podziału i wypłaty zysków Spółki. Po dokonaniu przekształcenia wartość wkładu wspólników Spółki Jawnej odpowiadać będzie wartości wkładu komplementariusza Spółki lub odpowiadać będzie wartości udziału akcjonariuszy Spółki w jej kapitale zakładowym. W konsekwencji, udziały poszczególnych wspólników Spółki Jawnej w zyskach/stratach Spółki Jawnej pozostaną na takim samym poziomie, jak odpowiednio udziały w zyskach/stratach akcjonariuszy oraz komplementariusza Spółki. Na moment przekształcenia w Spółce nie będą zgromadzone zarówno niepodzielone zyski, jak i zyski, które zostały przekazane na jeden z kapitałów Spółki inny niż kapitał zakładowy spółki przekształcanej (brak bieżących i historycznych zysków w Spółce na moment przekształcenia).

W przyszłości może dojść do likwidacji Spółki Jawnej lub wspólnicy Spółki Jawnej mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu Spółki Jawnej bez przeprowadzenia formalnej likwidacji (bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego) zgodnie z przepisem art. 58 pkt 2 k.s.h. Wnioskodawca i inni wspólnicy Spółki Jawnej otrzymaliby, w ramach majątku likwidacyjnego lub w ramach podziału majątku Spółki Jawnej bez przeprowadzenia formalnej likwidacji, środki pieniężne lub składniki majątkowe, do których mogą się zaliczać:

a.

środki trwałe i wartości niematerialne i prawne albo udział we współwłasności ww. składników majątkowych,

b.

zapasy i towary handlowe lub udział we współwłasności ww. składników majątkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w przypadku likwidacji Spółki Jawnej po stronie Wnioskodawcy (na moment likwidacji) powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w ramach likwidacji Spółki Jawnej Wnioskodawca otrzyma majątek Spółki Jawnej w postaci środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku.

2. Czy w przypadku rozwiązania Spółki Jawnej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w związku z rozwiązaniem Spółki Jawnej Wnioskodawca otrzyma majątek Spółki Jawnej w postaci środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W opinii Wnioskodawcy, w przypadku likwidacji Spółki Jawnej po stronie Wnioskodawcy (na moment likwidacji) nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w ramach likwidacji Spółki Jawnej Wnioskodawca otrzyma majątek Spółki Jawnej w postaci środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Jednocześnie, jak stanowi art. 5a pkt 26 ustawy o PIT ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Stosownie do zasady wyrażonej w art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, dochody z udziału w spółce osobowej opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jego udziału w zysku. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady, należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 Ustawy o PIT. Wśród przychodów, których nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy o PIT wskazuje środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną (tekst jedn.: np. spółki jawnej) z tytułu likwidacji takiej spółki. Przyjęcie powyższej zasady jest podyktowane faktem, że podatnikiem podatku PIT z udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną jest wspólnik tej spółki. Środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę wskutek likwidacji Spółki Jawnej, korzystają więc z bezwarunkowego zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT. Również przekazanie środków pieniężnych w ramach likwidacji Spółki Jawnej pozostałym wspólnikom Spółki Jawnej nie powoduje powstania dochodu po stronie Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.

Stosownie natomiast do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b Ustawy o PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b Ustawy o PIT, przychód ten powstanie dla Wnioskodawcy dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją Spółki Jawnej, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b Ustawy o PIT warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż likwidacja Spółki Jawnej będzie neutralna dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki Jawnej na moment jej przeprowadzenia. Ewentualny dochód powstanie dla Wnioskodawcy (zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy o PIT) dopiero w momencie odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy o PIT warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego, np.:

1.

w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPB1/415-234/11-2/AG) z dnia 11 stycznia 2012 r.: "Generalnie zatem, zyski osiągane przez spółkę osobową, w czasie jej trwania, są na bieżąco uwzględniane u wspólników, jako przychody i koszty z udziału w tej spółce. Przy czym na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu, otrzymany w formie pieniężnej, zwrot wartości wniesionego wkładu, w związku z likwidacją spółki osobowej, niezależnie od proporcjonalności takiej wypłaty do wkładu danego wspólnika. (...) Reasumując stwierdzić należy, iż w przedstawionym wyżej stanie faktycznym i stanie prawnym, wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji Spółki Komandytowej nie będzie stanowiła przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy art. 14 ust. 3 pkt 10 ww. ustawy.";

2.

w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB1/415-962/11-2/ES) z dnia 11 stycznia 2012 r.: "środki pieniężne otrzymane w wyniku likwidacji spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, nie będą stanowić dla Wnioskodawcy przychodów podatkowych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...) składniki majątku otrzymane w wyniku likwidacji spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, nie będą stanowić dla Wnioskodawcy przychodów podatkowych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.";

3.

w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/1/415-982/12/ZK) z dnia 9 listopada 2012 r. potwierdzającej prawidłowość stanowiska prezentowanego przez podatnika, iż na moment likwidacji u wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy z tytułu otrzymania składników majątku likwidowanej spółki osobowej;

4.

w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2013 r. (sygn. ILPB1/415-1008/12-2/AMN).

Ad. 2.

Stanowisko Wnioskodawcy.

W opinii Wnioskodawcy, w przypadku rozwiązania Spółki Jawnej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli w związku z rozwiązaniem Spółki Jawnej Wnioskodawca otrzyma majątek Spółki Jawnej w postaci środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku.

Stanowisko Wnioskodawcy wynika z uzupełnienia z dnia 9 czerwca 2015 r. oraz 10 czerwca 2015 r.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy.

W opinii Wnioskodawcy, otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych nie będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy (jako wspólnika rozwiązywanej Spółki Jawnej) przychodu i w związku z nim obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozwiązanie Spółki Jawnej bez przeprowadzenia likwidacji na gruncie prawa podatkowego wywołuje analogiczne skutki jak likwidacja Spółki Jawnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Jednocześnie, jak stanowi art. 5a pkt 26 Ustawy o PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Stosownie do zasady wyrażonej w art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, dochody z udziału w spółce osobowej opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jego udziału w zysku. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy o PIT, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 Ustawy o PIT. Wśród przychodów, których nie zalicza się do przychodów z działalności gospodarczej art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy o PIT wskazuje środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną (tekst jedn.: np. spółki jawnej) z tytułu likwidacji takiej spółki. Przyjęcie powyższej zasady jest podyktowane faktem, że podatnikiem podatku PIT z udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną jest wspólnik tej spółki. Środki pieniężne, otrzymane przez Wnioskodawcę wskutek rozwiązania Spółki Jawnej, korzystają więc z bezwarunkowego zwolnienia z opodatkowania podatkiem PIT. Również przekazanie środków pieniężnych w ramach rozwiązania Spółki Jawnej pozostałym wspólnikom Spółki Jawnej nie powoduje powstania dochodu po stronie Wnioskodawcy podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.

Stosownie natomiast do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b Ustawy o PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja: prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej, prowadzonych samodzielnie działów specjalnych produkcji rolnej, spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b Ustawy o PIT, przychód ten powstanie dla Wnioskodawcy dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z rozwiązaniem Spółki Jawnej, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b Ustawy o PIT warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż rozwiązanie Spółki Jawnej będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki Jawnej na moment jej przeprowadzenia.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 marca 2013 r. sygn. IBPBI/1/415-1519/12/SK oraz interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 maja 2014 r. sygn. ITPB1/415-236a/14/DP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, że ze względu na zakres żądania Wnioskodawcy - zakreślony pytaniami dotyczącymi skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku spółki jawnej w związku z likwidacją tej spółki oraz rozwiązania tej spółki bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego - ocenie interpretacyjnej Organu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały poddane wyłącznie skutki podatkowe otrzymania tych składników majątku. Organ nie odniósł się natomiast do skutków podatkowych ewentualnego zbycia tych składników.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl