ILPB1/4511-1-36/15-2/TW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 kwietnia 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/4511-1-36/15-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2015 r. (data wpływu 9 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika:

* w części dotyczącej dofinansowania do "zielonej szkoły" dzieci i młodzieży w wieku do ukończenia 18 roku życia - jest prawidłowe.

* w części dotyczącej dofinansowania do "zielonej szkoły" dzieci i młodzieży w wieku po ukończeniu 18 roku życia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. W związku z dokonywaniem wypłat wynagrodzeń dla swych pracowników oraz innych świadczeń na rzecz byłych pracowników - emerytów i rencistów - pełni funkcję płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określonym przepisami ustawy o PIT.

Na podstawie art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 295) i zgodnie z obowiązującym w Oddziale Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: Regulamin) Wnioskodawca jeden lub dwa razy w roku (w zależności od wieku dziecka) wypłaca pracownikom dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym m.in. w formie tzw. "zielonej szkoły". Dofinansowanie następuje ze środków pochodzących z ZFŚS. Wyjazdy te stanowią połączony z nauką wypoczynek zgodnie z obowiązującymi w Oddziale zasadami dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży organizowane są przez podmioty uprawnione do prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej.

Zgodnie z Regulaminem:

* do korzystania z dopłat uprawnione są dzieci w wieku od 7 roku życia, do ukończenia 25 roku życia,

* dopłaty rozliczane są do wysokości limitu ustalonego w planie dochodów i wydatków na dany rok,

* dopłatę udziela się w wysokości wynikającej z obowiązującej w Oddziale tabeli ulgowej odpłatności (uzależniającej poziom dofinansowania od sytuacji materialnej pracownika).

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie złożonego przez pracownika wniosku o przyznanie dofinansowania, do którego dołączona jest faktura VAT lub rachunek wystawiony na pracownika przez funkcjonujący w Polsce podmiot uprawniony do prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej wraz z informacją o uczestniku wypoczynku, formie, długości, terminie oraz miejscu wypoczynku. Wnioskodawca żąda dodatkowego potwierdzenia, że podmiot który zorganizował wypoczynek i wystawił w związku z tym fakturę VAT lub rachunek, prowadzi działalność turystyczno-wypoczynkową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionej sytuacji udzielone przez Wnioskodawcę pracownikowi dofinansowanie do "zielonej szkoły" podlega zwolnieniu z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionej sytuacji udzielone przez Wnioskodawcę pracownikowi dofinansowanie do "zielonej szkoły" korzysta ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

a.

z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,

b.

z innych źródeł - do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

W świetle powyższego, dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu z opodatkowania PIT jeśli spełnione są łącznie poniższe przesłanki:

1.

wypoczynek jest zorganizowany,

2.

organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,

3.

forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku: wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,

4.

dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18-tego roku życia.

W przepisach prawa podatkowego nie zostało zdefiniowane pojęcie "zielona szkoła". Natomiast zgodnie z definicją słownikową zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 1997-2011)"zielona szkoła" to kilkudniowy wyjazd edukacyjno-wypoczynkowy organizowany przez szkołę w ciągu roku szkolnego.

W świetle powyższej definicji słownikowej "zielona szkoła" to w istocie forma wypoczynku zorganizowanego.

Wprowadzając obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, ustawodawca nie sprecyzował bliżej tego pojęcia, tzn. nie wskazał, czy ma być to podmiot, który świadczy usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czy podmiot zajmujący się statutowo tego typu działalnością. Istotne jest natomiast, czy tego typu wypoczynek organizowany jest zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Tak więc, zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu.

Stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.; dalej: Rozporządzenie) organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Jak wynika z powyższego i zaprezentowanego stanu faktycznego w przedmiotowej sytuacji wszystkie przesłanki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z PIT są spełnione, tj.:

* wyjazd w ramach "zielonej szkoły" jest wypoczynkiem zorganizowanym,

* organizatorem przedmiotowego wypoczynku zorganizowanego jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,

* "zielona szkoła" to zorganizowany wyjazd, w trakcie którego realizowane są cele wypoczynkowe połączone z nauką,

* dopłata obejmuje dzieci i młodzież uczestniczące w przedmiotowym wypoczynku, które nie ukończyły 18-tego roku życia.

Wskazać należy, iż przepisy ustawy o PIT nie określają, jaki dowód powinien przedstawić pracownik, który poniósł wydatek z tytułu wypoczynku dziecka do lat 18. Zatem, aby dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży mogło korzystać ze zwolnienia z opodatkowania PIT należy przyjąć, iż ma zastosowanie ogólna reguła, według której dowodem może być wszystko. co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W przedmiotowej sytuacji pracownik składając wniosek o dofinansowanie dołącza do niego fakturę VAT lub rachunek wystawiony na pracownika przez funkcjonujący w Polsce podmiot uprawniony do prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej, z których wynika kto z wypoczynku korzystał, jaka była forma wypoczynku (tekst jedn.: zielona szkoła), w jakim miejscu i okresie wyjazd się odbywał oraz kwota poniesionego przez pracownika wydatku.

Mając powyższe na uwadze w ocenie Wnioskodawcy dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego w formie "zielonej szkoły", dokonywane zgodnie z procedurą opisaną w przedmiotowym wniosku mieści się w zakresie zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT. Z uwagi na fakt, że ww. dofinansowanie do wypoczynku dokonywane jest ze środków ZFŚS należy podkreślić, że jest ono w całości zwolnione z opodatkowania PIT.

Powyższe stanowisko potwierdzone zostało przez Ministra Finansów m.in.:

* w interpretacji indywidualnej z 18 lipca 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPB2/415-396/12/IL),

* w interpretacji indywidualnej z 9 marca 2011 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/1/415-1010/10/MK),

* w interpretacji indywidualnej z 30 listopada 2010 r. wydanej przez Ministra Finansów (sygn. DD3/033/159/CRS/10/PK-966) zmieniającej z urzędu interpretację indywidualną z 22 września 2009 r. wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB2/415-637/09-4/MK),

* w interpretacji indywidualnej z 1 września 2010 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/1/415-564/10/ŚS),

* w interpretacji indywidualnej z 16 grudnia 2014 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB1/415-1091/14-2/AMN).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego:

* w części dotyczącej dofinansowania do "zielonej szkoły" dzieci i młodzieży w wieku do ukończenia 18 roku życia - jest prawidłowe.

* w części dotyczącej dofinansowania do "zielonej szkoły" dzieci i młodzieży w wieku po ukończeniu 18 roku życia - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy określa źródła przychodów, gdzie między innymi w pkt 1 wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot "w szczególności" oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku służbowego i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku służbowym lub stosunku pokrewnym.

Tak też jest w przypadku dofinansowania wypoczynku dziecka pracownika, bowiem to dofinansowanie przyznawane jest w związku z istniejącym stosunkiem służbowym pomiędzy pracodawcą a rodzicem dziecka, którego wypoczynek został dofinansowany. Zatem przychód z tego tytułu należy zaliczyć do źródła określonego w treści art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

a.

z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,

b.

z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Z brzmienia ww. przepisu wynika, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

* wypoczynek powinien być zorganizowany,

* organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,

* wypoczynek powinien przybrać formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowisk w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,

* dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18-tego roku życia.

W tym miejscu należy wskazać, że na mocy art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym pod osób fizycznych, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym podlegają dopłaty do wypoczynku obejmujące dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18-tego roku życia.

Obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu. Istotne jest przy tym, czy podmiot świadczący tego typu usługi wypoczynkowe czyni to zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W świetle powyższego należy zauważyć, że stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.), organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i zgodnie z obowiązującym w Oddziale Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wnioskodawca jeden lub dwa razy w roku (w zależności od wieku dziecka) wypłaca pracownikom dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym m.in. w formie tzw. "zielonej szkoły". Dofinansowanie następuje ze środków pochodzących z ZFŚS. Wyjazdy te stanowią połączony z nauką wypoczynek zgodnie z obowiązującymi w Oddziale zasadami dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży organizowane są przez podmioty uprawnione do prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie złożonego przez pracownika wniosku o przyznanie dofinansowania, do którego dołączona jest faktura VAT lub rachunek wystawiony na pracownika przez funkcjonujący w Polsce podmiot uprawniony do prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej wraz z informacją o uczestniku wypoczynku, formie, długości, terminie oraz miejscu wypoczynku. Wnioskodawca żąda dodatkowego potwierdzenia, że podmiot który zorganizował wypoczynek i wystawił w związku z tym fakturę VAT lub rachunek, prowadzi działalność turystyczno-wypoczynkową.

W przepisach prawa podatkowego nie zostało zdefiniowane pojęcie "zielona szkoła". Natomiast zgodnie z definicją słownikową zawartą w internetowym Słowniku języka polskiego PWN (www.sjn.pwn.pl)"zielona szkoła", to kilkudniowy wyjazd edukacyjno-wypoczynkowy organizowany przez szkołę w ciągu roku szkolnego.

Mając na uwadze ww. definicję słownikową należy stwierdzić, że "zielona szkoła" to w istocie wypoczynek połączony dodatkowo z edukacją (nauką). Zatem dofinansowanie do wypoczynku w formie "zielonej szkoły" mieści się w zakresie zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonuje dofinansowania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, do wypoczynku dzieci w formie "zielonej szkoły", zorganizowanego przez podmioty uprawnione do prowadzenia działalności turystyczno-wypoczynkowej na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, dofinansowanie to korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że do korzystania z dopłat uprawnione są dzieci w wieku od 7 roku życia, do ukończenia 25 roku życia.

W związku z tym należy zgodzić się ze wyrażonym przez Wnioskodawcę stanowiskiem, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu z opodatkowania PIT jeśli spełnione są łącznie poniższe przesłanki:

* wypoczynek jest zorganizowany,

* organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,

* forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku: wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,

* dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18-tego roku życia.

Jednakże zauważa się, że opisując własne stanowisko w sprawie Zainteresowany wskazał, że jego zdaniem, w przedstawionej sytuacji udzielone przez Wnioskodawcę pracownikowi dofinansowanie do "zielonej szkoły" korzysta ze zwolnienia z PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT.

Z tym stanowiskiem tut. Organ się zgadza, ale tylko w odniesieniu do tych przypadków, gdy z chwilą rozpoczynania wypoczynku dziecko nie było osoba pełnoletnią. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu wynika bowiem, że dopłata może być przyznana również w przypadku dzieci, po ukończeniu przez nie 18 roku życia. W takich przypadkach dopłaty nie korzystają ze zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc powyższe do przedstawionych we wniosku informacji, za prawidłowe uznać należy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dopłaty do "zielonej szkoły" wszystkich dzieci do ukończenia przez nie lat 18 mieszczą się w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w konsekwencji w stosunku do tych dopłat Wnioskodawca może zastosować ww. zwolnienie.

Natomiast ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy nie korzystają dopłaty do "zielonej szkoły" dziecka, które było osobą pełnoletnią z chwilą rozpoczynania wypoczynku, w takich przypadkach Wnioskodawca nie może zastosować omawianego zwolnienia.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać w części dotyczącej dofinansowania do "zielonej szkoły" dzieci i młodzieży w wieku do ukończenia 18 roku życia za prawidłowe, natomiast w części dotyczącej dofinansowania do "zielonej szkoły" dzieci i młodzieży w wieku po ukończeniu 18 roku życia za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl