Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 kwietnia 2016 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/4511-1-26/16-4/AN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 15 stycznia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 6 kwietnia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródła przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 25 marca 2016 r. znak ILPB1/4511-1-26/16-2/AN na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Wezwanie wysłano w dniu 25 marca 2016 r., skutecznie doręczono w dniu 30 marca 2016 r., natomiast w dniu 6 kwietnia 2016 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź, w której uzupełniono braki wskazane w wezwaniu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca chciałby odpłatnie udostępnić stworzone przez siebie zasoby prac artystycznych (ang. asset), które mogłyby być wykorzystane przy tworzeniu gier komputerowych. Odpłatne udostępnianie odbywałoby się za pomocą strony należącej do firmy "A". i możliwe innych podobnych stron.

Ich jakość oraz różnorodna tematyka pozwoliłyby na wykorzystanie ich przez twórców gier komputerowych, którzy nie posiadają na tyle zdolności artystycznych aby stworzyć własne zasoby i/lub nie mogą skorzystać z bezpośredniej pomocy innego artysty.

Zasoby byłyby udostępniane tylko i wyłącznie w formie cyfrowej. Osoba "zakupując możliwość wykorzystanie zasobu" za pośrednictwem przykładowej strony otrzymywałaby możliwość komercyjnego wykorzystania owego zasobu w swoim dziele i/lub jego modyfikowania.

Udostępniane przez Wnioskodawcę zasoby artystyczne dzieliłyby się na:

* Obiekty (modele) 3D (trójwymiarowe) wykonane przez Zainteresowanego oraz trójwymiarowe animacje tych modeli (zbiorczo tzw. 3D Art) w narzędziach pozwalających na tworzenie sztuki 3D,

* Tekstury 2D stworzone od zera za pomocą narzędzi do rysowania/retuszu lub na bazie wykonanych własnoręcznie zdjęć (tzw. 2D Art),

* Dźwięki nagrane i przerobione w narzędziach do obróbki dźwięku przez Wnioskodawcę,

* Muzykę nagraną i skomponowaną przez Wnioskodawcę w narzędziach na to pozwalających.

Udostępnianie odbywałoby się za pośrednictwem wspomnianej strony/stron. Kwota pobrana od odbiorcy końcowego byłaby dzielona pomiędzy firmą umożliwiającą udostępnienie (koszty udostępniania, w tym koszty utrzymania serwerów, prowizja) oraz artystę-autora zasobów.

Do odbiorcy końcowego trafiają pliki w formatach odpowiednich do konkretnych zasobów (pliki graficzne - przykładowo: (...); pliki dźwiękowe - przykładowo: (...); pliki modeli 3d - przykładowo: (...))

Do wniosku Zainteresowany załączył przykłady procesu twórczego związanego z częścią wyżej wymienionych zasobów artystycznych.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany odniósł się do poszczególnych pytań zawartych w wezwaniu z dnia 25 marca 2016 r.

W odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1 ww. wezwania o treści: "czy Wnioskodawca jest twórcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz czy stworzone przez siebie zasoby prac artystycznych stanowią utwór w rozumieniu ww. ustawy" Zainteresowany wskazał następująco.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) definiuje twórcę i utwór w następujący sposób: Rozdział 1 Art. 1.

1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 2) plastyczne; 3) fotograficzne; 4) lutnicze; 5) wzornictwa przemysłowego; 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 7) muzyczne i słowno-muzyczne; 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; 9) audiowizualne (w tym filmowe).

Rozdział 2 Art. 8.

2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Biorąc pod uwagę opis pracy artystycznej przedstawiony w pierwotnym wniosku

a.

modele 3D,

b.

dźwięki,

c.

muzyka,

d.

tekstury (ręcznie malowane, lub będące efektem retuszu własnoręcznie wykonanej grafiki podstawowej),

e.

jak i animacje modeli trójwymiarowych,

stanowią utwór bez najmniejszego wątpienia.

Biorąc pod uwagę natomiast charakter udostępnienia prac Wnioskodawcy (a przede wszystkim - co wynika z opisu w pierwotnym wniosku - wyraźnie zaznaczenie w miejscu udostępnienia kto jest autorem prac; niezależnie, czy identyfikacja odbywa się za pomocą imienia i nazwiska, czy rozpoznawanego pseudonimu artystycznego Zainteresowany jest w zaistniałem sytuacji bez wątpienia twórcą w rozumieniu zarówno przytoczonej wyżej ustawy jak i w znaczeniu potocznym/obyczajowym.

Natomiast w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2 wezwania o treści: "czy Wnioskodawca będzie sprzedawał stworzone przez siebie zasoby prac artystycznych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), tj. czy sprzedaż ta będzie dokonywana w ramach działalności zarobkowej, prowadzonej we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły" Zainteresowany wskazał następująco.

W pierwszej kolejności art. 5a pkt 6 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) definiuje działalność gospodarczą w następujący sposób:

6.

działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Następnie wspomniany w powyższym artykule art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) wymienia wspomniane wyżej inne źródła uwzględniając działalność wykonywaną osobiście:

Artykuł 10

1. Źródłami przychodów są:

1.

stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;

2.

działalność wykonywana osobiście;

3.

pozarolnicza działalność gospodarcza;

4.

działy specjalne produkcji rolnej;

5.

(uchylony);

6.

najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;

7.

kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c;

8.

odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy, - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Ostatecznie art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) uściśla czym są przychody z działalności wykonywanej osobiście i wymienia także przykład osobiście wykonywanej działalności artystycznej:

Artykuł 13. Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się:

1.

(uchylony);

2.

przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;

3.

przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;

4.

przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;

5.

przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7;

6.

przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9;

7.

przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;

8.

przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a.

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b.

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;

c.

przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Wnioskodawca również przytoczył bezpośrednio opis zdarzenia przyszłego, jaki zawarł w pierwotnym wniosku oraz interpretację własną również w tym wniosku zawartą o treści:

"Biorąc pod uwagę:

* charakter zasobów jakie byłyby udostępniane (różnorodna sztuka dwu-i trójwymiarowa, animacja, dźwięki i muzyka, będąca efektem pracy twórczej artysty),

* okoliczności powstania zasobów (powstały w wyniku własnej twórczej pracy wykonywanej hobbystycznie/artystycznie, nie w ramach działalności zarobkowej),

* sposób ich tworzenia (praca twórcza za pomocą narzędzi komputerowych przeznaczonych dla artystów 2D, 3D, dźwiękowców i muzyków; zasoby artystyczne nie powstają także z półproduktów i są w całości własnym dziełem artystycznym),

* częstotliwość odpłatnego udostępniania (w zasadzie incydentalnie i sporadycznie; dzieła mogą równie dobrze nie wzbudzić zainteresowania, a ich nabycie wiązać się będzie z zapotrzebowaniem odbiorcy na zasoby o konkretnym charakterze artystycznym i tematyce; równie dobrze, jak to w wypadku każdego dzieła artystycznego, przychód może być zerowy albo minimalny, nie w tym jednak tkwi sedno tworzenia),

* potencjalnego odbiorcę końcowego (osoba która chce nabyć i posiadać/wykorzystać efekt czyjejś pracy artystycznej dla swoich własnych celów lub w ramach własnego darmowego/komercyjnego produktu),

* okoliczności odpłatnego udostępniania (nie jest ono planowane jako źródło stałego dochodu/utrzymania, a wręcz nie może nim być biorąc pod uwagę przyszłe plany zawodowe),

* sposób dystrybucji (strona goszcząca prace twórcy takowych zasobów artystycznych pozwala osobom poszukującym takowych zasobów na odnalezienie pożądanych prac, jednak nie wpisuje się to w charakterystyczny dla działalności gospodarczej poziom złożoności i organizacji - Wnioskodawca przytacza kazus muzyka, czy artysty malarza/rzeźbiarza wystawiającego swoje prace i umożliwiającego ich zakup),

Zainteresowany myśli, że jest to wykonywana osobiście działalność artystyczna a przychód uzyskany jest przychodem z wykonywanej osobiście działalności artystycznej.

Przyszłe plany Wnioskodawcy zakładają założenie działalności gospodarczej, której podstawą byłoby kompleksowe tworzenie gier komputerowych (wliczając w to stronę programistyczną, marketing produktu, tworzenie marki w sposób zorganizowany i ciągły). Bez wątpienia umiejętności nabyte w trakcie stricte twórczego zajmowania się wyżej opisaną sztuką (2D, 3D art, sound design) będą jej integralnym elementem, jednak efekty pracy artystycznej o których mowa w kontekście udostępnianych elementów nie będą stanowić części końcowego produktu i mają charakter artystyczny, przez co nie są związane z planowaną działalnością.

W takim wypadku, Zainteresowany myśli, że odpłatne udostępnianie tych zasobów nie wyczerpuje definicji działalności gospodarczej (Art. 5a ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), wpisuje się natomiast w ramy wykonywanej osobiście działalności artystycznej (Art. 13 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)".

Co w całości wyczerpuje odpowiedź na zadane pytanie.

W odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3 wezwania o treści: "czy w odniesieniu do Wnioskodawcy w związku ze sprzedażą stworzonych przez siebie zasobów prac artystycznych zostaną łącznie spełnione następujące warunki:

* odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, będzie ponosił zlecający wykonanie tych czynności;

* będą one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

* Wnioskodawca wykonujący te czynności nie będzie ponosił ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością".

Wnioskodawca wskazał, że, przez charakter powyższego pytania, które wydaje się być mocno oderwane od opisanego przez niego potencjalnego zdarzenia przyszłego/zdarzeń przyszłych (bądź nieprecyzyjnie odzwierciedlać realia technologiczne w których Zainteresowany porusza się jako twórca) Wnioskodawca postara się do każdego z jego podpunktów odnieść poprzez dokładniejszy opisy potencjalnego zdarzenia przyszłego/zdarzeń przyszłych w odpowiednim momencie przytaczając kazusy z bardziej tradycyjnych form sztuki:

* Za dostarczenie zasobów artystycznych do odbiorcy końcowego i obsłużenie transakcji odpowiada firma będąca właścicielem strony internetowej na których umieszczone zostają prace. Odpowiada ona także za bezpieczeństwo transakcji, czyli za cały proces sprzedaży; to ona w swoim własnym imieniu może wystawić fakturę dla nabywającego zasoby. Posiada ona także odpowiedzialność prawną/finansową przed nabywającym zasoby artystyczne. Daje ona także możliwość bezpośredniego kontaktu z artystą jeśli nabywca chciałby uzyskać dodatkowe informacje, których udzielić może tylko artysta. Artysta jest także osobą odpowiedzialną za treść umieszczonych prac (w znaczeniu kulturowym/artystycznym). Firma prowadząca stronę, może odmówić umieszczenia prac, jeśli ma zastrzeżenia co do treści, formatu prac lub innych kwestii technicznych. Sytuację porównać można do galerii sztuki, która wystawia na sprzedaż obrazy i/lub ich kopie (Wnioskodawca myśli, że dobre odniesienie do plików cyfrowych, których kopia trafia do odbiorcy końcowego) - w tej sytuacji również istnieć mogą kryteria przyjęcia takowego dzieła, zarówno techniczne (obraz winien być namalowany choćby na płótnie, bądź dowolnej innej mobilnej powierzchni płaskiej; pognieciona kartka papieru lub kamień może nie spełniać standardów technicznych) jak i jakościowe (walory artystyczne dzieła). Analogicznie sytuacja wygląda w wypadku muzyków, pisarzy i innych form sztuki, z tym że "galeria sztuki" zastępowana jest przez odpowiednie dla danej dziedziny sztuki podmioty.

* Zasoby artystyczne (a raczej - prezentacja owych zasobów) zostają umieszczone na stronie internetowej (posługując się wcześniejszą analogią: pełniącą funkcję galerii), gdzie istnieje możliwość zakupienia ich w formie plików cyfrowych (pliki dostarczone przez artystę są przechowywane na serwerach należących do firmy będącej właścicielem strony, lub przez nią dzierżawionych). Kontrolę nad całym procesem posiada firma będąca właścicielem strony. Sam proces jest zautomatyzowany. Artysta nie ma wpływu na to jak wygląda owy proces sprzedaży, nie kontroluje jego aspektów, nie ma wpływu na szczegóły jego funkcjonowania. Pojęcie "miejsca" jest w tym wypadku abstrakcyjne, albowiem jest mowa o przestrzeni wirtualnej i podobnie sprawa tyczy się pojęcia czasu (strona jest dostępna wtedy gdy działają serwery). Artysta umieszczający zasoby nie ma kontroli nad tym kiedy następuje sprzedaż, komu zasób zostaje sprzedany, za pośrednictwem jakich serwerów, nie może także wybrać momentu gdy strona przestanie działać w wyniku przerwy technicznej i kiedy zostanie ponownie uruchomiona. Pełną kontrolę nad tymi aspektami posiada firma będąca właścicielem strony internetowej na której owe prace są prezentowane i na której istnieje możliwość ich zakupu.

* Cały proces dostarczenia do odbiorcy końcowego obsługuje firma będąca właścicielem strony internetowej, na której umieszczone są zasoby artystyczne i jest za ów proces odpowiedzialna. Ryzyko związane z inwestycją w proces dystrybucji (serwery, strona kodowa - frontend i backend - oraz bezpieczeństwo transakcji) ponosi firma będąca właścicielem strony. Za bezpieczeństwo transakcji dokonywanej z osobą zakupującą prace odpowiada firma będąca właścicielem strony. Artysta (Wnioskodawca) nie ponosi ryzyka związanego z jakąkolwiek działalnością. Zasoby artystyczne powstały poprzez indywidualnie przedsięwziętą pracę twórczą, która doprowadziła do powstania dzieł/utworów o charakterze indywidualnym, innymi słowy poprzez proces twórczy, który doprowadził do powstania dzieła/utworu. To dzieło zostaje ukazane innym i jeśli potencjalny nabywca uzna je za ciekawą pracę lub zasób, który może wykorzystać, zakupuje je z możliwością wykorzystania tej pracy w dowolnym celu. Innymi słowy całość roli artysty polega na udostępnieniu swoich prac drogą, która umożliwia ich zakup, czyli za pośrednictwem wspomnianej strony internetowej, która umożliwia kontakt z artystą ze strony nabywającego. Typowo dla stron tego typu, wypłata środków dla danego artysty odbywa się periodycznie (zależnie od strony i warunków użytkowania - raz na miesiąc, raz na dwa miesiące i tym podobne interwały) po upływie okresu, przez który nabywający może dokonać zwrotu zakupu. Dzieła artystyczne nie istnieją w sensie fizycznym a cyfrowym, do użytkownika trafia natomiast identyczna kopia pierwotnego pliku, stąd nie istnieje możliwość określenia potencjalnej ilości sprzedaży. Artysta nie dokonuje inwestycji, nie posiada wkładu poza utworami będącymi efektami jego procesu twórczego, Nie istnieje przewidywana/oczekiwana kwota dochodu, nie ma możliwości określenia jaki potencjalny dochód zostanie uzyskany. Nie istnieje ryzyko inwestycyjne. Jedyną stroną ponoszącą ryzyko gospodarcze z prowadzonej działalności jest firma będąca właścicielem strony umożliwiającej udostępnianie/sprzedaż wspomnianych zasobów.

Powyższe dane sugerują zetem, że nasuwająca się z odpowiedzi na dwa pierwsze pytania konkluzja (mowa o przychodach z osobiście wykonywanej działalności artystycznej według art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) jest prawidłowa. Odpowiedzialność przed nabywcą ponosi zatem firma będąca właścicielem strony internetowej, na której dochodzi do zakupu takowej pracy, jest ona w całości odpowiedzialna za proces sprzedaży i jako jedyna ponosi ryzyko gospodarcze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dobrze Wnioskodawca interpretuje, że powinien w takim wypadku rozliczać się jako osoba fizyczna za pomocą odpowiedniego PIT-u traktując ten przychód zgodnie z " Art. 13 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" jako przychód z wykonywanej osobiście działalności artystycznej.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę:

* charakter zasobów jakie byłyby udostępniane (różnorodna sztuka dwu-i trójwymiarowa, animacja, dźwięki i muzyka, będąca efektem pracy twórczej artysty),

* okoliczności powstania zasobów (powstały w wyniku własnej twórczej pracy wykonywanej hobbystycznie/artystycznie, nie w ramach działalności zarobkowej),

* sposób ich tworzenia (praca twórcza za pomocą narzędzi komputerowych przeznaczonych dla artystów 2D, 3D, dźwiękowców i muzyków; zasoby artystyczne nie powstają także z półproduktów i są w całości własnym dziełem artystycznym),

* częstotliwość odpłatnego udostępniania (w zasadzie incydentalnie i sporadycznie; dzieła mogą równie dobrze nie wzbudzić zainteresowania, a ich nabycie wiązać się będzie z zapotrzebowaniem odbiorcy na zasoby o konkretnym charakterze artystycznym i tematyce; równie dobrze, jak to w wypadku każdego dzieła artystycznego, przychód może być zerowy albo minimalny, nie w tym jednak tkwi sedno tworzenia),

* potencjalnego odbiorcę końcowego (osoba która chce nabyć i posiadać/wykorzystać efekt czyjejś pracy artystycznej dla swoich własnych celów lub w ramach własnego darmowego/komercyjnego produktu),

* okoliczności odpłatnego udostępniania (nie jest ono planowane jako źródło stałego dochodu/utrzymania, a wręcz nie może nim być biorąc pod uwagę przyszłe plany zawodowe),

* sposób dystrybucji (strona goszcząca prace twórcy takowych zasobów artystycznych pozwala osobom poszukującym takowych zasobów na odnalezienie pożądanych prac, jednak nie wpisuje się to w charakterystyczny dla działalności gospodarczej poziom złożoności i organizacji - Wnioskodawca przytacza kazus muzyka, czy artysty malarza/rzeźbiarza wystawiającego swoje prace i umożliwiającego ich zakup),

Zainteresowany myśli, że jest to wykonywana osobiście działalność artystyczna a przychód uzyskany jest przychodem z wykonywanej osobiście działalności artystycznej.

Przyszłe plany Wnioskodawcy zakładają założenie działalności gospodarczej, której podstawą byłoby kompleksowe tworzenie gier komputerowych (wliczając w to stronę programistyczną, marketing produktu, tworzenie marki w sposób zorganizowany i ciągły). Bez wątpienia umiejętności nabyte w trakcie stricte twórczego zajmowania się wyżej opisaną sztuką (2D, 3D art, sound design) będą jej integralnym elementem, jednak efekty pracy artystycznej o których mowa w kontekście udostępnianych elementów nie będą stanowić części końcowego produktu i mają charakter artystyczny, przez co nie są związane z planowaną działalnością.

W takim wypadku, Zainteresowany myśli, że odpłatne udostępnianie tych zasobów nie wyczerpuje definicji działalności gospodarczej (Art. 5a ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), wpisuje się natomiast w ramy wykonywanej osobiście działalności artystycznej (Art. 13 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozróżnia się poszczególne źródła przychodów. Takimi źródłami są m.in.:

* działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2),

* pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3) oraz

* kapitały pieniężne i prawa majątkowe (art. 10 ust. 1 pkt 7).

W myśl art. 13 pkt 2 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Natomiast zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a powoływanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Wśród źródeł przychodów wskazanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia się również przychody z działalności gospodarczej.

Zgodnie bowiem z art. 5a pkt 6 cyt. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

1.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

2.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

3.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym art. 5b ust. 1 ww. ustawy stanowi, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Natomiast stosownie do art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć takich jak np. "twórca", "utwór", zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

* wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);

* plastyczne;

* fotograficzne;

* lutnicze;

* wzornictwa przemysłowego;

* architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;

* muzyczne i słowno-muzyczne;

* sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;

* audiowizualne (w tym filmowe).

Tut. Organ zauważa, że przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki:

* po pierwsze konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu,

* po drugie zaś osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca chciałby odpłatnie udostępnić stworzone przez siebie zasoby prac artystycznych (ang. asset), które mogłyby być wykorzystane przy tworzeniu gier komputerowych. Odpłatne udostępnianie odbywałoby się za pomocą strony należącej do firmy "A". i możliwe innych podobnych stron. Ich jakość oraz różnorodna tematyka pozwoliłyby na wykorzystanie ich przez twórców gier komputerowych, którzy nie posiadają na tyle zdolności artystycznych aby stworzyć własne zasoby i/lub nie mogą skorzystać z bezpośredniej pomocy innego artysty. Zainteresowany wskazał, że biorąc pod uwagę opis pracy artystycznej przedstawiony w pierwotnym wniosku (modele 3D, dźwięki, muzyka, tekstury (ręcznie malowane, lub będące efektem retuszu własnoręcznie wykonanej grafiki podstawowej), jak i animacje modeli trójwymiarowych, stanowią utwór w znaczeniu ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. A także biorąc pod uwagę natomiast charakter udostępnienia prac Wnioskodawcy Zainteresowany jest w zaistniałej sytuacji bez wątpienia twórcą w rozumieniu zarówno przytoczonej wyżej ustawy jak i w znaczeniu potocznym/obyczajowym. Wnioskodawca wskazał również, że odpłatne udostępnianie wytworzonych przez siebie zasobów nie wyczerpuje definicji działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przywołane regulacje prawne, należy wskazać, że skoro odpłatne udostępnianie wytworzonych przez siebie zasobów nie wyczerpuje definicji działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to uzyskiwane przez Wnioskodawcę przychody z ich sprzedaży należy zakwalifikować do przychodów ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 cyt. ustawy, tj. do przychodów z praw majątkowych.

W konsekwencji, błędne jest twierdzenie Wnioskodawcy, zgodnie z którym odpłatne udostępnianie wytworzonych przez siebie zasobów prac artystycznych powinien traktować jako przychód zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako przychód z wykonywanej osobiście działalności artystycznej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl