ILPB1/4511-1-196/15-2/AA

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 kwietnia 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/4511-1-196/15-2/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 11 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w wyniku likwidacji Spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w wyniku likwidacji Spółki jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca zamierza zostać udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka), która będzie rezydentem podatkowym w Polsce, tj. spółką posiadającą siedzibę i zarząd w Polsce i podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka będzie prowadzić działalność zmierzającą do osiągnięcia dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym.

Niewykluczone jest również, że w przyszłości Spółka zostanie przekształcona w osobową spółkę prawa handlowego z siedzibą w Polsce, tj. spółkę jawną (dalej: Spółka jawna), której Wnioskodawca będzie wspólnikiem. Na moment przekształcenia przewiduje się, iż w Spółce mogą istnieć zyski niepodzielone, które zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym w momencie przekształcenia. Wszelkie zyski z działalności Spółki jawnej osiągane przez nią po przekształceniu zostaną opodatkowane. Na dzień przekształcenia w Spółce będą zgromadzone kapitały własne, które będą się znajdowały na kapitale zakładowym oraz na kapitale zapasowym. Źródłami kapitałów własnych spółki mogą być środki wniesione przez udziałowców na kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy, a także zyski osiągnięte przez Spółkę i niewypłacone udziałowcom (zyski przeznaczone na kapitał zapasowy), przy czym w przypadku istnienia zysków przeznaczonych na kapitał zapasowy (niepodzielonych), zostaną one opodatkowane podatkiem dochodowym zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT.

Jednocześnie mogą wystąpić sytuacje, które powodować będą likwidację Spółki jawnej. Jeśli taka sytuacja wystąpi, majątek Spółki jawnej zostanie podzielony pomiędzy wspólników (w tym Wnioskodawcę). Niewykluczone, że w momencie likwidacji w skład majątku Spółki jawnej będą wchodzić m.in. środki pieniężne. Likwidacja zostanie przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: k.s.h.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego, otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji Spółki jawnej, której Wnioskodawca będzie wspólnikiem skutkować będzie powstaniem przychodu podatkowego w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej "ustawa o PIT").

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane przez niego w wyniku rozwiązania Spółki jawnej i związanego z nim podziału majątku tejże spółki składniki majątku w postaci środków pieniężnych nie będą powodowały dla Wnioskodawcy, jako wspólnika likwidowanej Spółki jawnej, powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Spółki osobowe, w tym Spółka jawna są transparentne podatkowo, co oznacza, że dochody tych spółek nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od statusu wspólnika.

Zatem, jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna (Wnioskodawca) dochód z udziału w spółce osobowej będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Wnioskodawca przy ustalaniu ewentualnego przychodu z tytułu likwidacji Spółki jawnej, będzie zobowiązany opierać się na regulacjach zawartych w ustawie o PIT.

Jednym ze źródeł przychodów, wskazanych w art. 10 ustawy o PIT, jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Stosownie zaś do art. 5b ust. 1 pkt 2, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody z działalności gospodarczej. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy PIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów oraz udzielonych bonifikat i skont. Jednocześnie mocą art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT ustawodawca wyłączył z przychodów opodatkowanych środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

Mając na uwadze brzmienie art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, nie powinno zdaniem Wnioskodawcy, budzić wątpliwość, iż otrzymanie przez niego środków pieniężnych pochodzących z likwidacji Spółki jawnej nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o PIT. Stanowisko Wnioskodawcy jest tym bardziej zasadne, jeśli weźmie się pod uwagę, że ewentualne zyski wypracowane przez Spółkę będą przez nią na bieżąco opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych a mogące powstać zyski niepodzielone będą opodatkowane w momencie przekształcenia Spółki w Spółkę jawną u jej udziałowców (w tym u Wnioskodawcy) oraz jeśli się weźmie pod uwagę fakt, że zyski wypracowane przez Spółkę jawną będą opodatkowane na bieżąco u jej wspólników (w tym u Wnioskodawcy).

Za poprawnością stanowiska Wnioskodawcy przemawia nie tylko wykładnia językowa art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, ale również jego wykładnia autentyczna. Przepis ten wprowadzony został ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478).

W treści uzasadnienia do projektu tej ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można przeczytać że: "w zakresie dotyczącym likwidacji spółki projekt zakłada zróżnicowanie zasad opodatkowania otrzymanego przez wspólnika likwidowanej spółki majątku, w zależności od tego, w jakiej formie majątek ten jest przez wspólnika otrzymywany, tj. w formie pieniężnej czy niepieniężnej.

I tak, w przypadku otrzymania przez wspólnika:

* środków pieniężnych - ich wartość nie będzie stanowiła przychodu;

* innych składników majątku - ich wartość będzie stanowiła przychód u wspólnika dopiero w momencie zbycia składnika majątku otrzymanego w wyniku likwidacji spółki. Będzie to skutkowało opodatkowaniem faktycznie uzyskanego przychodu."

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno wykładnia literalna jak i autentyczna art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, prowadzą do wniosku, że otrzymanie przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją spółki jawnej środków pieniężnych nie będzie powodować powstania przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o PIT.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca pragnie wskazać na następujące interpretacje indywidualne wydane w analogicznych stanach faktycznych:

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 lipca 2014 r., ILPB1/415-402/14-2/IM;

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2014 r., ITPB1/415-341a/14/PSZ;

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2014 r., ILPB2/415-465/14-2/TR;

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2013 r., sygn. ILPB1/415-432/13-2/TW;

* interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lipca 2013 r., sygn. IBPBI/1/415-372/13/AP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Tut. Organ wskazuje, że przedstawiając własne stanowisko, Wnioskodawca podał art. 5b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, późn. zm.), jako przepis, zgodnie z którym: jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.

Mając jednak na uwadze merytoryczną treść przedmiotowego wniosku, tut. Organ zrozumiał, że Wnioskodawca miał na uwadze treść art. 5b ust. 2 ww. ustawy: jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl