Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 lutego 2016 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/4511-1-1586/15-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 27 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wspólnika spółki komandytowej w związku ze zmianą proporcji udziałów w zyskach spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wspólnika spółki komandytowej w związku ze zmianą proporcji udziałów w zyskach spółki.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, Pani A. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie do dnia 31 lipca 2015 r. była komandytariuszem spółki G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej (zwaną dalej sp. z o.o.s.k.). Wnioskodawca rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki liniowej 19% i płaci zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych kwartalnie.

W 2015 r. Zainteresowany uczestniczył w zysku spółki z o.o.s.k. w wysokości 49,5%, drugi komandytariusz - Pan B. uczestniczył w zysku spółki również w wysokości 49,5%, natomiast komplementariusz - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uczestniczyła w zysku spółki w wysokości 1%. Dnia 31 marca 2015 r. Pani A. otrzymała darowiznę od Pana B. w postaci ogółu praw i obowiązków przysługujących mu w spółce z o.o.s.k. i stała się jedynym komandytariuszem spółki.

Dnia 6 lipca 2015 r. uchwałą wspólników, zgodnie z zapisem umowy spółki z o.o.s.k. postanowiono o wypłacie zaliczki na poczet przyszłego zysku. W dniu 7 lipca 2015 r. Sp. z o.o.s.k. wypłaciła Pani A. kwotę 29.000 zł tytułem zaliczki na poczet przyszłego zysku.

Dnia 31 lipca 2015 r. Pan B. otrzymał darowiznę od Pani A. w postaci ogółu praw i obowiązków przysługujących jej w spółce z o.o.s.k. i tym samym Wnioskodawca przestał być uczestnikiem spółki.

W umowie spółki z o.o.s.k., ani też w żadnej z umów darowizny udziałów spółki nie określono komu będzie przypadał wypracowany zysk w okresie przed zmianą wspólnika, ani też kto pokryje poniesioną stratę w okresie przed zmianą wspólnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić i rozliczyć dochód z udziału w sp. z o.o.s.k. za rok 2015 oraz opodatkować zaliczkę na poczet zysku wypłaconą komandytariuszowi.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego tym samym nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej jest uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Po pierwsze należy zauważyć, że przeniesienie ogółu praw i obowiązków może nastąpić, gdy umowa spółki tak stanowi oraz, że na dokonanie takiego rozporządzenia wymagana jest zgoda wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Na nabywcę ogółu praw i obowiązków przechodzą wszystkie przenaszalne prawa i obowiązki wynikające z umowy Spółki. Dotyczy to obowiązków wewnętrznych spółki, jak i zobowiązań występującego wspólnika wobec osób trzecich z tytułu uczestnictwa w spółce. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki (art. 10 § 3 k.s.h). Obowiązki występującego wspólnika, za które odpowiada solidarnie również wspólnik przystępujący do spółki, określa się na dzień, w którym nastąpiło przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Prawo handlowe nie przewiduje rodzaju czynności prawnej, na mocy której następuje przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika. Podstawą przeniesienia ogółu praw i obowiązków może być zatem umowa darowizny lub sprzedaży. W sytuacji opisanej w niniejszym wniosku przeniesienie ogółu praw i obowiązków zostało dokonane na podstawie umowy darowizny.

Stosownie do regulacji k.s.h. (art. 52 w zw. z art. 103 k.s.h.), wspólnicy spółek komandytowych mogą żądać wypłaty zysku, ale dopiero z końcem roku obrotowego. Dopiero wtedy mogą mieć roszczenie do spółki o wypłatę należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej. Poziom należnego zysku zależy od wartości, które wynikają ze sporządzonego bilansu. Wówczas ustalany jest aktualny majątek Spółki i udział każdego wspólnika. Prawo żądania wspólnika może dotyczyć całości lub części zysku z końcem roku obrotowego Spółki. Wspólnikowi przysługuje roszczenie o wypłatę zysku w przypadku, gdy zysk taki jest wypracowany i nie został przekazany na inne cele. Przeznaczenie zysku na inne cele wymaga zgody wspólnika, któremu przysługuje prawo do zysku. Z tego względu prawo do żądania podziału i wypłaty zysku powstaje, co do zasady, po sporządzeniu na koniec roku obrotowego sprawozdania finansowego, z którego wynika, że spółka osiągnęła w danym roku zysk.

Stosownie do zapisu art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy tub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali. o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Stosownie do art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat.

Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej oraz koszty uzyskania przychodów z tej działalności winny być ustalane z zastosowaniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy tu mieć na uwadze, że kwestię przychodów reguluje art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a koszty uzyskania przychodów art. 22 i art. 23 ww. ustawy.

Ustawa o PIT nie zawiera przepisów szczególnych regulujących sposób rozliczania przychodów i kosztów ich uzyskania, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat, ulg podatkowych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej przez komandytariusza w przypadku zmiany osoby wspólnika w wyniku darowizny ogółu praw i obowiązków w tej spółce. Przychód należny jest alokowany na poszczególnych wspólników w takiej proporcji, w jakiej wspólnicy na podstawie umowy spółki partycypują w jej zyskach. Podobnie ustala się wysokość kosztów uzyskania przychodów u każdego wspólnika. Dopiero dochód określony na podstawie tak ustalonych kwot przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu podlega opodatkowaniu u wspólnika podatkiem dochodowym. Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy stwierdzić zatem należy, że uzyskane przez spółkę komandytową przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników (zarówno komplementariuszy, jak i komandytariuszy) proporcjonalnie do ich udziału w zysku spółki w momencie, gdy byli wspólnikami tej spółki, a więc w momencie, gdy przysługiwało wspólnikom prawo do udziału w zysku tej spółki, na zasadach, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy PIT.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, Zainteresowany powinien rozliczyć dochód z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej w następujący sposób: w okresie od 1 stycznia 2015 r. do dnia 30 marca 2015 r. powinien rozliczyć przychody i koszty w wysokości 49,5%, w okresie od 31 marca 2015 r. do dnia 30 lipca 2015 r. w wysokości 99%.

Ponadto należy stwierdzić, że wypłacona zaliczka na poczet przyszłego zysku będzie neutralna podatkowo. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych skutki podatkowe wynikające z uczestnictwa w spółce komandytowej uregulowane zostały z pominięciem dokonywanych w ustawie - Kodeks spółek handlowych przepływów pieniężnych. Dochód z udziału w spółce komandytowej podlega (w przypadku wspólnika) opodatkowaniu na bieżąco w trakcie roku podatkowego, zatem wypłaty środków pieniężnych z tytułu zysku bilansowego są dla wspólnika neutralne podatkowo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl