ILPB1/4511-1-126/15-2/AA

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 kwietnia 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/4511-1-126/15-2/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 29 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z planowaną transakcją aportu udziałów przez Małżonka Wnioskodawczyni - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z planowaną transakcją aportu udziałów przez Małżonka Wnioskodawczyni.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni (dalej: Wnioskodawczyni) jest w związku małżeńskim, w którym obowiązuje wspólność majątkowa. Zarówno Wnioskodawczyni jak i Małżonek Wnioskodawczyni (dalej: Małżonek) podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Małżonek widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym jako wspólnik w spółce kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka zależna).

Na moment dokonania transakcji będącej przedmiotem niniejszego wniosku, pozostałym wspólnikiem Spółki zależnej będzie spółka kapitałowa podlegająca w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: Wspólnik), przy czym spółka kapitałowa będzie posiadać bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej.

Małżonek oraz Wspólnik na potrzeby niniejszej interpretacji będą nazywani łącznie mianem "Udziałowców".

Planowane jest że wyłącznym wspólnikiem Spółki zależnej zostanie w przyszłości spółka kapitałowa z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka kapitałowa), w której Małżonek posiada udziały.

Spółka kapitałowa zostanie wyłącznym wspólnikiem Spółki zależnej w wyniku otrzymania aportem od Małżonka udziałów Spółki zależnej. Transakcja ta będzie polegała na tym, że Spółka kapitałowa nabędzie od Małżonka udziały posiadane przez niego w Spółce zależnej, natomiast Małżonek w zamian otrzyma nowe udziały Spółki kapitałowej, wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki kapitałowej (przy czym Małżonek nie otrzyma od Spółki kapitałowej żadnej, w tym częściowej, zapłaty w gotówce).

Ponieważ na moment aportu udziałów w Spółce zależnej Spółka kapitałowa będzie już posiadała liczbę udziałów w Spółce zależnej przewyższającą 50% ogółu praw głosów w Spółce zależnej, Spółka kapitałowa zwiększy zaangażowanie w Spółce zależnej, a w konsekwencji zwiększeniu ulegnie przysługujący jej udział w prawach głosu Spółki zależnej.

Zarówno Spółka kapitałowa jak i Spółka zależna będą podmiotami podlegającymi w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w związku z planowaną transakcją aportu udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawczyni zastosowanie znajdą przepisy ustawy o p.d.o.f.

2. W przypadku, w którym w opinii Organu stanowisko w zakresie pytania pierwszego zostanie uznane za nieprawidłowe, to czy w związku z planowaną transakcją aportu udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód podlegający opodatkowaniu p.d.o.f.

Ad.1

Zdaniem Wnioskodawczyni, w odniesieniu do planowanej transakcji aportu udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawczyni nie znajdą zastosowania żadne przepisy ustawy o p.d.o.f. wobec czego przedmiotowa transakcja nie wywoła żadnych skutków podatkowych, po stronie Wnioskodawczyni.

Przepisy ustawy o p.d.o.f. nie będą miały zastosowania do zdarzenia określonego jako zdarzenie przyszłe, gdyż Wnioskodawczyni nie będzie stroną tego zdarzenia (stroną zdarzenia będzie tylko i wyłącznie Małżonek i Wspólnik). Przepisy o p.d.o.f. przewidują określone skutki podatkowe jedynie po stronie osób będących bezpośrednio stroną transakcji. Ponieważ Wnioskodawczyni nie jest i nie będzie wykazana jako wspólnik Spółki zależnej ani Spółki kapitałowej, to należy uznać, iż nie korzysta ona z praw korporacyjnych związanych z posiadaniem udziałów w Spółce zależnej, a następnie Spółce kapitałowej, a tym samym wszelkie zdarzenia związane z aportem udziałów w Spółce zależnej i otrzymaniem w zamian udziałów Spółki kapitałowej nie będą wywoływać po jej stronie żadnych skutków podatkowych.

Ad.2

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku, w którym w opinii Organu stanowisko w zakresie pytania pierwszego zostanie uznane za nieprawidłowe, w związku z planowaną transakcją aportu udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu p.d.o.f.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o p.d.o.f. za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Jednocześnie, stosownie do art. 24 ust. 8a ustawy o p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r., jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcie) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz, wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny do tej spółki, co do zasady powoduje powstanie po stronie wnoszącego przychodu z kapitałów pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych w ten sposób udziałów (akcji). Jednocześnie, w art. 24 ust. 8a ustawy o p.d.o.f. przewidziany został wyjątek od powyższej zasady, zgodnie z którym w przypadku transakcji wymiany udziałów, dla otrzymującego udziały (akcje), w wyniku tej transakcji, przychód nie powstanie, pod warunkiem że:

1.

spółka nabywająca nabędzie od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekaże wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje);

2.

podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym Państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia;

3.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce;

4.

w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzone transakcje dokonane zostaną w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, a w ich wyniku zostaną spełnione warunki określone powyżej (w pkt od 1 do 3).

Odnosząc powyższe rozważania do opisanego zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, Wnioskodawczyni chciałaby wskazać, że wniesienie posiadanych przez Małżonka udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej będzie stanowiło jedną czynność. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku planowanej transakcji wymiany udziałów, w której uczestniczyć będą Małżonek, Spółka kapitałowa oraz Spółka zależna, wszystkie wskazane powyżej warunki zostaną spełnione, tj.:

1. Spółka kapitałowa nabędzie od Małżonka udziały Spółki zależnej oraz w zamian za te udziały przekaże odpowiednio Małżonkowi własne udziały (przy czym Małżonek nie otrzyma od Spółki kapitałowej częściowej zapłaty w gotówce);

2.

podmioty biorące udział w planowanej transakcji wymiany udziałów będą podlegały w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia oraz

3.

w wyniku planowanej transakcji wymiany udziałów, Spółka kapitałowa posiadająca już bezwzględną większość praw głosu w Spółce zależnej, której udziały są nabywane, zwiększy ilość posiadanych udziałów w tej spółce;

4.

planowana transakcja wymiany udziałów, w ramach której Spółka kapitałowa stanie się jedynym wspólnikiem Spółki zależnej stanowi jednorazową transakcję, a zatem w konsekwencji w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze nabycie udziałów, a w ich wyniku zostaną spełnione warunki określone powyżej (w pkt od 1 do 3).

Reasumując, w opinii Wnioskodawczyni, w przypadku w którym w opinii Organu stanowisko w zakresie pytania pierwszego uznane zostanie za nieprawidłowe, w związku z planowaną transakcją aportu udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z planowaną transakcją aportu udziałów przez Małżonka Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

W świetle powyższego odpowiedź na pytanie drugie jest bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl