Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 listopada 2010 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-989/10-2/AP
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 30 sierpnia 2010 r. (data wpływu 1 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Jest producentem rolnym grzybów i ich grzybni. Obecnie produkuje grzybnię z kupowanego przez Nią ziarna.

Kontrahent chce, aby Zainteresowana produkowała grzybnię z powierzonego przez niego ziarna.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy produkując grzybnię z powierzonego przez kontrahenta ziarna Wnioskodawczyni pozostaje producentem rolnym w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Zdaniem Wnioskodawczyni, nie ma znaczenia czy ziarno potrzebne do wyprodukowania grzybni pochodzi od Jej kontrahenta (jest Jej powierzone), czy kupi je od kontrahenta, ponieważ produktem finalnym jest grzybnia, która jest przedmiotem produkcji rolnej zaliczanej do działów specjalnych produkcji rolnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Stosownie do zapisu art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2".

W tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 września 2009 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 160, poz. 1269), w pkt 4 wymienia się uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej.

Z powyższych przepisów wynika, iż w dziedzinie oceny, czy danego rodzaju działalność - w przedmiotowej sprawie uprawy grzybni - ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej, znaczenie mają informacje zawarte w wyżej wymienionym załączniku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie precyzuje natomiast, skąd powinny pochodzić ziarna niezbędne do uprawy grzybni, a w szczególności nie rozróżnia, czy upraw tych należy dokonywać z ziarna zakupionego przez prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej, czy też z ziarna powierzonego mu przez kontrahenta.

Z treści wniosku wynika, że Zainteresowana zamierza, jako producent rolny w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, produkować grzybnię z powierzonego Jej przez kontrahenta ziarna.

Mając na uwadze cytowane wyżej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni, produkując grzybnię z powierzonego Jej przez kontrahenta ziarna, w rozmiarach przekraczających wielkości określone w załączniku nr 2 do ww. ustawy, nadal będzie producentem rolnym w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl