ILPB1/415-962/13-2/AMN, Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób... - OpenLEX

ILPB1/415-962/13-2/AMN - Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na nabycie pakietu ubezpieczeniowego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 listopada 2013 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-962/13-2/AMN Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na nabycie pakietu ubezpieczeniowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2013 r. (data wpływu 27 sierpnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na nabycie pakietu ubezpieczeniowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatków poniesionych na nabycie pakietu ubezpieczeniowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności planuje nabyć pakiet Usług Assistance oferowanych przez Sp. z o.o. w ramach ubezpieczeń oraz usług bezpośrednich w wariantach podstawowym i rozszerzonym, dalej "Pakiet", które obejmują:

Dla pakietu podstawowego:

I. Assistance - kompleksową obsługę ubezpieczeniową przedsiębiorstwa obejmującą całość czynności formalnych, administracyjnych i finansowych związanych z zawarciem i obsługą umów ubezpieczeniowych w firmie klienta, w tym prowadzenie administracji umowami ubezpieczenia oraz przekazywanie składek ubezpieczeniowych dla umów. Przedsiębiorca ma zapewnioną opiekę dedykowanego doradcy klienta, wsparcie lnfolinii telefonicznej oraz wirtualnej. Obsługę brokerską klientów w ramach pakietu podstawowego prowadzi licencjonowana firma brokerska oraz wyspecjalizowani pośrednicy finansowi. Dodatkowo przedsiębiorca w podstawowym wariancie usługi ma możliwość skorzystania z Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, a także Ubezpieczenia NNW. Ubezpieczenia są bezskładkowe i nieobowiązkowe.

Pakiety rozszerzone zawierają kolejne usługi Assistance dla Biznesu. m.in.:

Assistance O. #8722; fachowa pomoc kancelarii prawnej specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń z tytułu odszkodowań;

Assistance B. #8722; usługa, w ramach której klienci otrzymują dostęp do fachowców BHP pomagających w zarządzaniu procesami BHP w przedsiębiorstwie;

Assistance D. #8722; fachowe wsparcie oraz dostęp do najtańszych rozwiązań drukarskich dostępnych na rynku;

Assistance Os. #8722; pomoc w optymalizacji kosztów działalności przedsiębiorstwa, w ramach której eksperci reprezentują klienta w negocjacjach z dostawcami określonych usług takich jak np. energia elektryczna, tel. komórkowe;

Assistance S. #8722; pomoc fachowców przy planowaniu szkoleń dla pracowników, audyt dotychczasowych osiągnięć, a także wytyczanie celów szkoleniowych na przyszłość;

Assistance F. #8722; usługa zapewniająca bieżącą płynność przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu nowoczesnych mechanizmów finansowych. Gwarantuje dostęp do osobistego, mobilnego doradcy finansowego, audyt kondycji finansowej firmy pod kątem możliwości pozyskania kapitału;

Assistance N. #8722; zbiór usług związanych z wykorzystaniem, zakupem, wynajmem lokali na potrzeby przedsiębiorstwa, od doradztwa w zakresie sposobów nabycia lub zbycia nieruchomości #8722; kupno, najem, po zbadanie preferencji i oczekiwań klienta oraz dopasowanie dostępnych na rynku lokali użytkowych;

Assistance I. #8722; merytoryczne wsparcie przy rozwiązywaniu problemów, przedzakupowy audyt sprzętu komputerowego w firmie, pilotaż transakcji zakupu, a także rozliczenie zakupów sprzętu i oprogramowania oraz telefoniczną pomoc w diagnozowaniu usterek i ich usuwaniu;

Assistance P. #8722; pierwsza pomoc we wszelkich problemach natury prawnej przedsiębiorstwa. To zarówno konsultacje prawne związane z działalnością firmy i analiza dokumentów związanych z prowadzoną działalnością, jak i pakietowy udział w organizowanych szkoleniach oraz subskrybcja prawnego newslettera wydawanego przez kancelarie świadczące usługi w Assistance Prawnym;

Assistance Bi. #8722; doradztwo w zakresie możliwości wykorzystania wirtualnych biur oraz zaopatrzeniu biura w materiały niezbędne do jego funkcjonowania;

Assistance E. #8722; pomoc w kształtowaniu wizerunku firmy w Internecie pod kątem SLO (pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych), kampanii reklamowej (...), strategii reklamowej SEM;

Assistance L #8722; obejmuje audyt potrzeb przedsiębiorstwa związany z nabyciem samolotu, konsultacje dotyczące form nabycia samolotu, doradztwo przy wyborze samolotu, sporządzenie kosztorysu oraz planu transakcji;

Assistance #8722; szereg usług, dzięki którym łatwiej zorganizować podróż służbową, wyjazdy motywacyjne i integracyjne. Doradztwo w zakresie organizacji wyjazdów #8722; wyboru touroperatora, celu podróży, terminu i sposobu finansowania; wyszukiwanie optymalnych połączeń lotniczych i pośrednictwo przy zakupie biletów; rezerwacja miejsc hotelowych w kraju i za granicą; wynajem samochodów w kraju i za granicą; wsparcie przy wyborze ubezpieczenia osób i bagażu;

Assistance Fl. #8722; usługa umożliwiająca wykorzystanie procedur zakupu samochodów, do tej pory zarezerwowanych wyłącznie dla największych odbiorców, W jej zakresie m.in. audyt potrzeb i możliwości zakupu samochodów w przedsiębiorstwie, porady przy wyborze konkretnych modeli, przygotowanie oraz wdrożenie sposobu nabycia auta;

Assistance M. #8722; wsparcie ułatwiające skuteczne zarządzanie flotą samochodową w przedsiębiorstwie, kontrolę nad pojazdami i maszynami oraz pomoc w zabezpieczeniu przed kradzieżą. Assistance obejmuje doradztwo przy wdrażaniu monitoringu pojazdów, audyt potrzeb firmy w zakresie monitoringu pojazdów, pomoc techniczna związana z monitoringiem pojazdów dostępna codziennie przez 24h;

Assistance Ma. #8722; serwis gwarantujący dostęp do najlepszych specjalistów z branży PR-u i marketingu. Obejmuje audyt działań reklamowych prowadzonych dotychczas, analizę działalności przedsiębiorstwa pod kątem użycia odpowiednich narzędzi marketingowych, sporządzenie planu marketingowego dla przedsiębiorstwa wraz z propozycją identyfikacji wizualnej oraz wykonanie kosztorysu i planu wdrożenia działań reklamowych.

Przy nabyciu każdego Pakietu istnieje możliwość skorzystania z dodatkowego, bezskładkowego, nieobowiązkowego Ubezpieczenia na życie z UFK, a także Ubezpieczenia na życie od Następstw Nieszczęśliwego Wypadku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wydatki związane z opłacaniem Pakietu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej oraz czy możliwość skorzystania z dodatkowego, bezskładkowego i nieobowiązkowego ubezpieczenia na życie otrzymywanego jako dodatek do Pakietu ma wpływ na zaliczenie lub moment zaliczenia wydatku na nabycie pakietu do kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Wnioskodawcy, decyzja o nabyciu Pakietu podejmowana jest z punktu widzenia usług, które zdaniem Przedsiębiorcy są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i zgodnie z przesłankami przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o PIT są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a więc stanowią koszt uzyskania przychodu. Zdaniem Przedsiębiorcy usługi oferowane w ramach Pakietu nie zostały wymienione w katalogu kosztów wskazanych w art. 23 ustawy o PIT, które nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów.

W ramach prowadzonej działalności oraz przy nabyciu usług potrzebnych Przedsiębiorcy do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, często przedsiębiorca nabywa możliwość skorzystania z szeregu usług dodatkowych nabywanych w ramach pakietu, które nabywane osobno mogłyby nie zostać uznane za koszt uzyskania przychodu. Przykładem powyższego mogą być produkty firm ubezpieczeniowych oferujące nabycie ubezpieczenia OC pojazdu do którego dołączane jest nieodpłatnie ubezpieczenie na życie kierowcy czy oferty nabycia kompleksowego pakietu ubezpieczenia pojazdu wraz z ubezpieczeniem NNW obejmującym naprawienie szkody na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich pasażerów pojazdu.

Wydaje się więc, że otrzymywanie możliwości i skorzystanie przez Przedsiębiorcę z dodatkowego, bezskładkowego i nieobowiązkowego ubezpieczenia na życie nie ma wpływu na zaliczenie lub moment zaliczenia wydatku na nabycie Pakietu do kosztów uzyskania przychodów.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Przedsiębiorcy, nabycie wybranego Pakietu niezależnie od wyboru opcji ubezpieczenia na życie, znajduje uzasadnienie gospodarcze w prowadzonej działalności gospodarczej i jako takie może stanowić koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Natomiast momentem zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów powinien być stosownie do przepisu art. 22 ust. 6b dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu dokumentującego nabycie wybranego przez przedsiębiorcę Pakietu.

Określenie "pakiet usług" użyte we wniosku oznacza zbiór dostępnych usług, za które Wnioskodawca będzie opłacał miesięczny lub roczny abonament. Usługi te w pakiecie podstawowym dotyczą w większości obsługi ubezpieczeniowej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w wersji rozszerzonej dodawane są kolejne usługi #8722; w ramach Assistance. Ich zakres oraz dostępność uzależniona jest od wysokości opłacanego przez Wnioskodawcę abonamentu. Każdy z droższych pakietów zawiera w sobie elementy tańszego oraz rozszerzenie o kolejne usługi.

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą zdecydowanie korzystniejszym #8722; w ocenie Wnioskodawcy #8722; jest opłacanie stałego abonamentu, niż zatrudnianie na stałą umowę kolejnych pracowników odpowiadających za ryzyko ubezpieczeniowe, pozyskiwanie kapitału, optymalizację energetyczną, marketing itp. Rozwiązanie abonamentowe pozwoli również Wnioskodawcy na zredukowanie kosztów opieki prawnej, dając dostęp do konsultacji prawnych. Nabycie pakietu daje możliwość otrzymania abonamentowego wsparcia specjalistów z każdej z tych dziedzin, które dzięki zebraniu w "pakiet" są tańsze pod względem ekonomicznym niż kupowane osobno, nawet przy założeniu korzystania z nich sporadycznie. Wnioskodawca uważa, że dostęp do wymienionych specjalistów wpływa bezpośrednio na zabezpieczenie źródeł uzyskania przychodu #8722; chociażby ze względu na zminimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej (porady prawne, ubezpieczeniowe, optymalizacja transportowa). Według obliczeń Wnioskodawcy, korzystanie z innych elementów pakietu (...) może potencjalnie wpłynąć na zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Z tytułu nabycia pakietu Wnioskodawca nie będzie opłacał oddzielnej składki ubezpieczeniowej. Koszt, który Wnioskodawca ponosi związany jest ze stałym abonamentem za usługi, opłacanym w cyklu miesięcznym lub rocznym. Koszty ubezpieczenia jako część pakietu pokrywane są przez Ubezpieczającego, tj. sp. z o.o. na podstawie umów grupowych z Towarzystwami Ubezpieczeń stworzonych dla korzystających z produktu. Warunkiem przystąpienia do poruszanych we wniosku umów ubezpieczenia jest korzystanie z pakietu.

Oczywiście, mając taką możliwość, Wnioskodawca chce skorzystać z ubezpieczenia na życie oferowanego w ramach pakietu, Ubezpieczenie na życie oferowane w ramach pakietów jest dla Wnioskodawcy jako klienta "bonusowe", tzn. niezależnie od tego czy Wnioskodawca będzie korzystał z ochrony, czy też nie, cena wybranego przez Wnioskodawcę pakietu nie ulegnie zmianie. Skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej nie rodzi dla Wnioskodawcy żadnych dodatkowych kosztów, natomiast jeśli się nie zdecyduje na przystąpienie do tego ubezpieczenia (jest ono dobrowolne) cena opłacanego abonamentu za pakiet pozostanie niezmienna.

Sformułowanie "bezskładkowe" użyte w niniejszym wniosku Wnioskodawca rozumie jako takie, za które jako korzystający (ubezpieczony #8722; objęty ochroną #8722; czyli Wnioskodawca) nie ponosi dodatkowych kosztów. Nie musi z tytułu tych umów odprowadzać osobno składek ubezpieczeniowych, gdyż jako korzystający z abonamentu otrzymuje te świadczenia w "bonusie. W związku z tym cena pakietu nie jest uzależniona od korzystania Wnioskodawcy z umowy ubezpieczenia na życie. Jako klient Wnioskodawca może z niej skorzystać lecz nie jest ona dla Wnioskodawcy obowiązkowa. Cena pakietu pozostanie niezmienna, niezależnie od tego czy Wnioskodawca przystąpi do grupowego ubezpieczenia na życie, czy też nie.

Korzystanie z pakietu podstawowego ma służyć zabezpieczeniu przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej przy zastosowaniu mechanizmów ubezpieczeniowych. Prowadząc działalność gospodarczą Wnioskodawca chciałby mieć pewność, że w przypadku nastąpienia negatywnych zdarzeń interesy, przychody Wnioskodawcy będą odpowiednio chronione przed roszczeniami innych. Mechanizmy ubezpieczeniowe są jednym z podstawowych w obrocie gospodarczym. Dostęp do specjalistów pozwoli Wnioskodawcy na odpowiednio wczesną identyfikację ryzyka i potencjalne mu zapobiegnięcie. Bieżący monitoring pozwala dopasować mechanizmy ubezpieczeniowe do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej.

Większość z wymienionych we wniosku usług dotyczy kwestii z którymi prowadząc działalność gospodarczą Wnioskodawca ma do czynienia na każdym kroku. Rozwiązanie abonamentowe daje dostęp do usług, które kupowane osobno, jednorazowo są zdecydowanie drożej wyceniane. Wnioskodawca uważa, że przedsiębiorstwo Wnioskodawcy zwiększy przychody korzystając z zewnętrznych konsultantów ds. marketingu, wizerunku. Usługi Assistance F. pozwolą na optymalizację finansowania prowadzonej działalności, a także na pozyskanie kolejnych środków obrotowych. Assistance L. to gama usług związana z wykorzystaniem transportu lotniczego, który stanowi najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałąź transportu biznesowego. Dostęp do konsultacji prawnych jako część szerszego rozwiązania abonamentowego stanowi podstawę funkcjonowania nowoczesnego Biznesu.

Ubezpieczenie NNW obejmuje ochronę życia ubezpieczonego i gwarantuje wypłatę określonego świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. W przypadku tej umowy #8722; grupowej umowy ubezpieczenia NNW #8722; świadczenie zostanie wypłacone jeśli zgon ubezpieczonego nastąpi w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku. Ubezpieczonym w tej umowie jest Wnioskodawca, jako osoba korzystająca z pakietu usług. Podobnie jak w poruszanej wcześniej kwestii ubezpieczenia na życie #8722; ubezpieczenie NNW jest dobrowolne, z jego tytułu Wnioskodawca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, a cena pakietu nie jest uzależniona od korzystania (lub nie) z tego ubezpieczenia. Ubezpieczenie ma formę grupową i jest skierowane dla klientów korzystających z rozszerzonych pakietów usług. Samo ubezpieczenie NNW nie ma bezpośredniego związku z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu, stanowi jednak część nabywanego pakietu na tych samych zasadach co ubezpieczenie na życie omówione wyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Zatem, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

* musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

* nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,

* musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, że konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań lub sprzecznych z prawem działań podatnika. Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości.

Podkreślić przy tym należy, że obowiązek wykazania celowości ponoszonych wydatków, ich racjonalności z punktu widzenia zakresu i rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej oraz ich związku z uzyskaniem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu, należy do podatnika. Kwestia ta może zostać zweryfikowana przez upoważnione organy administracji skarbowej w toku prowadzonego ewentualnie postępowania.

Przepis art. 23 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wymienia kosztów ubezpieczeń podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w katalogu wydatków, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Zatem możliwość zaliczenia wydatków związanych z ich nabyciem do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej należy oceniać pod kątem spełnienia przez nie kryteriów wymienionych w cytowanym art. 22 ust. 1 ww. ustawy, tj. w szczególności poprzez pryzmat ich związku z uzyskaniem przychodu, bądź zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu. W świetle powyższego wskazać należy, że kosztem uzyskania przychodu nie mogą być np. wydatki na ubezpieczenie na życie podatnika, czy też ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia te związane są bowiem ściśle ze sferą osobistą podatnika, jego zdrowiem i życiem, a nie z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą. W ramach tej działalności, zamierza nabyć pakiet usług ubezpieczeniowych. W ramach rozważanych przez Wnioskodawcę wariantów, w skład nabytego pakietu, obok kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej, mogą wchodzić dodatkowe usługi assitance dające Wnioskodawcy dostęp do fachowych usług z różnych dziedzin m.in. odszkodowań, BHP, marketingu, czy też obsługi prawnej. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia, jako bonus, Wnioskodawca otrzyma ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przy czym, jak wynika z wniosku, objęcie ochroną w ramach tych ubezpieczeń jest bezpłatne, dobrowolne i bezskładkowe, tj. niezależnie od tego, czy Wnioskodawca skorzysta z możliwości objęcia ww. ochroną, czy też nie, cena pakietu ubezpieczeniowego jest niezmienna i nie zależy od skorzystania z ww. dodatkowych ubezpieczeń. Ponadto jak wskazał Wnioskodawca, nabycie ww. pakietu ubezpieczeniowego i związana z tym możliwość korzystania z różnego rodzaju usług, przyczyni się do zredukowania niektórych kosztów Wnioskodawcy, a także może przyczynić się do zwiększenia przychodów z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności oraz do zminimalizowania ryzyka związanego z tą działalnością.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że (co do zasady) wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie pakietu ubezpieczeniowego będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile w istocie przyczynią się do uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu, lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu jakim jest prowadzona przez Zainteresowanego działalność gospodarcza oraz będą racjonalne z punktu widzenia zakresu i rozmiaru tej działalności. Pamiętać przy tym należy, że dokonując wyboru odpowiedniego rodzaju pakietu ubezpieczeniowego (usług wchodzących w jego zakres) należy mieć na względzie treść cytowanego art. 22 ust. 1 ww. ustawy, co w przedmiotowej sprawie oznacza, że Wnioskodawca winien mieć na uwadze, czy poszczególne rodzaje usług, do których dostęp nabędzie w ramach wybranego pakietu ubezpieczenia, będą miały związek z prowadzoną przez Zainteresowanego działalnością, tj. z uzyskaniem przychodu z tej działalności, bądź też zachowaniem, czy zabezpieczeniem tego źródła przychodu. Przy czym, na możliwość zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej nie będzie mieć wpływu fakt, czy Zainteresowany skorzysta z dodatkowego ubezpieczenia na życie, czy też od następstw nieszczęśliwych wypadków, o ile w istocie skorzystanie z ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie jest bezpłatne, a składka, jaką Wnioskodawca będzie płacił za nabyty pakiet nie obejmuje tych ubezpieczeń.

Jednocześnie należy uznać, że możliwość skorzystania z dodatkowego, bezskładkowego i nieobowiązkowego ubezpieczenia na życie otrzymywanego jako dodatek do Pakietu nie ma wpływu na zaliczenie lub moment zaliczenia wydatku na nabycie pakietu do kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto zaznacza się, że dokonując weryfikacji prawidłowości zajętego przez Wnioskodawcę stanowiska tut. organ nie odniósł się do kwestii dotyczącej momentu zaliczenia wydatku na nabycie pakietu do kosztów uzyskania przychodu, gdyż zagadnienia te nie były przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl