ILPB1/415-914/11-4/AP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 13 października 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-914/11-4/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 18 lipca 2011 r. (data wpływu 19 lipca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 3 października 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny akcji oraz udziałów na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Cypru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych darowizny akcji oraz udziałów na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Cypru.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 28 września 2011 r. nr ILPB1/415-914/11-2/AP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 28 września 2011 r. (skutecznie doręczono w dniu 30 września 2011 r.), natomiast w dniu 3 października 2011 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Zainteresowany uzupełnił ww. wniosek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, obywatelem polskim, który ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Wnioskodawca jest właścicielem akcji oraz udziałów w spółkach kapitałowych z siedzibą na terytorium Polski oraz za granicą (dalej łącznie: "Aktywa").

Wnioskodawca zamierza dokonać darowizny niektórych Aktywów na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: "Spółka"). Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, założoną w formie prawnej (Private Company Limited by Shares) zgodnie z prawem cypryjskim. Spółka ma osobowość prawną i siedzibę na terenie Republiki Cypryjskiej, jest cypryjskim rezydentem podatkowym i podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów i majątku, których stroną jest Cypr.

W dacie darowizny Wnioskodawca będzie posiadał już udziały w Spółce, zaś w związku z przekazaniem darowizny nie obejmie On nowych udziałów w Spółce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie przez Wnioskodawcę w formie darowizny Aktywów do Spółki spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez podatnika w formie darowizny Aktywów do Spółki nie powoduje powstania po stronie podatnika przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

1.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez przychody podatkowe należy rozumieć otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Co za tym idzie, aby świadczenie mogło być uznane za przychód, musi być ono przez podatnika otrzymane lub postawione do jego dyspozycji.

Jednocześnie, umowa zawarta między Wnioskodawcą a Spółką będzie stanowić umowę darowizny - stosownie do art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Podstawową cechą takiej umowy i warunkiem koniecznym dla wystąpienia darowizny jest jej nieodpłatność. Przez "nieodpłatność darowizny" należy rozumieć zaś taką sytuację, gdy obdarowany, w zamian za otrzymaną darowiznę lub w związku z jej otrzymaniem, nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy. Tym samym, skutkiem darowizny jest wyłącznie jednostronne przysporzenie po stronie podmiotu obdarowanego - darczyńca (Wnioskodawca) w związku z dokonaniem darowizny nie otrzymuje od obdarowanego (Spółki) żadnego świadczenia w zamian.

Co za tym idzie, w sytuacji będącej przedmiotem wniosku, Wnioskodawca w chwili darowizny Aktywów na rzecz Spółki nie otrzyma w zamian żadnych świadczeń ani innych korzyści majątkowych, w szczególności nie otrzyma od Spółki zapłaty za przekazane Aktywa. Wnioskodawca nie obejmie również nowych udziałów w Spółce. Co za tym idzie, w zamian za przekazanie Aktywów w formie darowizny na rzecz Spółki Wnioskodawca nie otrzyma żadnych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych od obdarowanego.

W konsekwencji, mając na uwadze pojęcie przychodu zawarte w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, brak jest podstaw do uznania, że w chwili dokonania darowizny po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Brak jest bowiem w tej sytuacji przysporzenia, które mogłoby być zakwalifikowane jako przychód Wnioskodawcy w rozumieniu tego przepisu.

2.

Należy również zauważyć, że nie dojdzie do powstania przychodu Wnioskodawcy w oparciu o przepisy szczególne dotyczące ustalania przychodów ze źródła, jakim są kapitały pieniężne (analiza na gruncie przepisów w tym zakresie wynika z brzmienia art. 13 ust. 4 Umowy, stosownie do którego zyski z przeniesienia tytułu własności majątku takiego jak udziały / akcje podlegają opodatkowaniu w państwie, gdzie ma miejsce zamieszkania osoba przenosząca własność).

Po pierwsze należy zauważyć, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Warunkiem uzyskania przychodu na bazie tego przepisu jest wobec tego odpłatne zbycie akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych. W sytuacji będącej przedmiotem wniosku dojdzie natomiast do nieodpłatnego przeniesienia Aktywów na rzecz Spółki - w zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca nie otrzyma żadnego świadczenia od Spółki (w szczególności nie otrzyma zapłaty, ani nie obejmie dodatkowych udziałów w Spółce). Nie dojdzie zatem w jakiejkolwiek formie do sprzedaży ani odpłatnego zbycia pod innym tytułem Aktywów, czy też do objęcia nowych udziałów / zwiększenia nominalnej wartości posiadanych udziałów w Spółce na skutek przeniesienia własności Aktywów. Oznacza to, że nie jest możliwe powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu na bazie analizowanego przepisu - dokonanie darowizny udziałów / akcji (Aktywów) na rzecz Spółki nie może być bowiem uznane za ich odpłatne zbycie.

Jednocześnie, nieodpłatne przeniesienie w drodze darowizny Aktywów na rzecz Spółki nie jest objęte dyspozycją żadnego innego przepisu dotyczącego powstania przychodów z tytułu kapitałów pieniężnych, mających charakter enumeratywnego, zamkniętego katalogu. Przychody z tego tytułu odnoszą się do pojęcia "odpłatnego zbycia", "realizacji praw" i "objęcia określonych aktywów". Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono natomiast przypadków, w których podatnik daruje akcje lub udziały. Żaden z przepisów w tym zakresie nie przewiduje również opodatkowania wzrostu wartości majątku posiadanego przez Spółkę z siedzibą na Cyprze. Oznacza to, że w związku z dokonaniem darowizny Aktywów nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód z kapitałów pieniężnych.

3.

Darowizna Aktywów na rzecz Spółki nie spowoduje także powstania przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (analiza na gruncie tego przepisu wynika z art. 22 ust. 1 Umowy, zgodnie z którym dochody ze źródeł nieobjętych zakresem pozostałych artykułów Umowy mogą podlegać opodatkowaniu w państwie, gdzie ma miejsce zamieszkania uzyskująca je osoba).

W tym zakresie Wnioskodawca pragnie zauważyć, że z analogicznych względów, jak wskazano powyżej, Wnioskodawca nie otrzyma żadnego świadczenia wchodzącego w zakres przychodów z innych źródeł wymienionych w ww. przepisie ani jakichkolwiek innych świadczeń / przysporzeń, które mogłyby być zaliczone do tej kategorii przychodów. Skutkiem tego jest brak możliwości określenia przychodu Wnioskodawcy na bazie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dokonanie przez Niego darowizny Aktywów do Spółki nie powoduje powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca pragnie wskazać na następujące interpretacje indywidualne wydane w analogicznych do niniejszej sprawach:

* interpretacja indywidualna z dnia 17 lutego 2010 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/2/415-1149/09/ŁCZ),

* interpretacja indywidualna z dnia 26 kwietnia 2010 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB1/415-130/10-2/JB),

* interpretacja indywidualna z dnia 12 maja 2011 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB2/415-185/11-2/AK),

* interpretacja indywidualna z dnia 10 czerwca 2011 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB2/415-355/11-2/AS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 4a ww. ustawy, art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523), zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Wyżej wymieniony przepis ma zastosowanie między innymi do zysków z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji).

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż przychody z tytułu przeniesienia własności akcji oraz udziałów w spółkach kapitałowych z siedzibą na terytorium Polski oraz za granicą na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Cypru przez osobę o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

1.

odsetki od pożyczek;

2.

odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;

3.

odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych;

4.

dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c.

podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),

d.

wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,

5.

przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c;

6.

należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:

a.

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,

b.

realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

7.

przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;

8.

przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy;

9.

nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny;

10.

przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Artykuł 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 - osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 - osiągnięta w roku podatkowym.

Przez pojęcie darowizny rozumieć należy typ umowy nazwanej, opisany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Zgodnie z przepisem art. 888 § 1 tego Kodeksu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem umowy darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości, przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Jeżeli podatnik dokonuje świadczenia, mając nadzieję uzyskania w zamian w przyszłości jakiejś korzyści majątkowej lub osobistej, to nie można mówić o darowiźnie.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza przekazać w formie darowizny akcje oraz udziały w spółkach kapitałowych z siedzibą na terytorium Polski oraz za granicą na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze. W związku z przekazaniem darowizny Zainteresowany nie obejmie nowych udziałów w Spółce. Z informacji zawartych we wniosku wynika również, że w zamian za przekazanie akcji oraz udziałów na rzecz Spółki Wnioskodawca nie otrzyma żadnych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych od obdarowanego.

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których podatnik daruje akcje oraz udziały w spółkach mających osobowość prawną.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone regulacje prawne, wskazać należy, że przekazanie przez Zainteresowanego w drodze darowizny akcji oraz udziałów w spółkach kapitałowych na rzecz spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Cypru nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl