ILPB1/415-907/08-3/AG - Sfinansowanie zakupu środka trwałego ze środków ZFRON a koszty uzyskania przychodów.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 stycznia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ILPB1/415-907/08-3/AG Sfinansowanie zakupu środka trwałego ze środków ZFRON a koszty uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2008 r. (data wpływu 3 listopada 2008 r.)o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpisów amortyzacyjnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpisów amortyzacyjnych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawcą jest Zakład Pracy Chronionej w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Firma wzięła z leasing finansowy (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych) linię produkcyjną. Okres leasingu wynosi 4 lata. Przyjęto roczną stawkę amortyzacyjną w wysokości 18%, środek trwały jest amortyzowany. Wnioskodawca podał, że do spłacenia jest 48 rat leasingowych, które składają się z części kapitałowej i odsetkowej.

Zakupioną linię produkcyjną Wnioskodawca chce sfinansować ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), który jest zasilany ze środków pochodzących z ulg (zwolnień) podatkowych, tj. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz ze zwolnień z podatku od nieruchomości. Zakład prowadzi księgi handlowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy równocześnie dokonywane odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne od ww. środka trwałego sfinansowanego z ZFRON stanowią koszty uzyskania przychodów (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 23f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat, o których mowa w art. 23b ust. 1, w części stanowiącej spłatę wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1.

umowa leasingu została zawarta na czas oznaczony,

2.

suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

3.

umowa zawiera postanowienie, że odpisów amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystający.

Pominięcie choćby jednej z powyższych przesłanek spowoduje opodatkowanie umowy na zasadach określonych w art. 23l, chyba że spełniać będzie ona przesłanki określone dla leasingu operacyjnego w art. 23b ust. 1. W sytuacji spełnienia ww. przesłanek przedmiot leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych korzystającego i to on nabywa prawo do odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów. Przepisy dotyczące leasingu finansowego nie ograniczają uprawnień korzystającego co do stosowania przepisów o amortyzacji. Oznacza to, iż korzystający może stosować wszystkie metody amortyzacji przewidziane dla danego środka trwałego.

W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca podał, iż zawarta umowa leasingu jest umową leasingu finansowego, zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwestię do wyjaśnienia stanowi natomiast możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, poprzez odpisy amortyzacyjne, wydatków na nabycie środka trwałego, sfinansowanych z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) nie wynika, iżby odpisy i wpłaty na ZFRON, czy też na zakładowy fundusz aktywności mogły obciążać koszty działalności, zatem odpisy te nie mogą być kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dopiero wydatki poniesione ze środków ZFRON, czy też zakładowego funduszu aktywności (pochodzących m.in. ze zwolnień podatkowych, zapisów, darowizn) z wyjątkiem określonych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą kosztami uzyskania przychodów (podobnie jak wydatki ze środków własnych firmy).

Jeżeli więc środek trwały został zakupiony z własnych środków Wnioskodawcy zasilających ZFRON, a nieotrzymanych z zewnątrz (np. dotacja), odpisy amortyzacyjne podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Wówczas odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych, od tej części ich wartości, która odpowiada wydatkom zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie, nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych.

Reasumując, odpisy amortyzacyjne od ww. środka trwałego sfinansowanego z własnych środków Wnioskodawcy zasilających ZFRON stanowią koszty uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że w zakresie pozostałej problematyki, wniosek rozstrzygnięto postanowieniem z dnia 26 stycznia 2009 r. Nr ILPB1/415-907/08-2/AG.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl