ILPB1/415-903/09-4/IM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB1/415-903/09-4/IM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-903/09-4/IM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2009 r. (data wpływu 24 sierpnia 2009 r.), uzupełnionym w dniu 21 i 23 października 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 sierpnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacji podatkowej, w związku z czym pismem z dnia 14 października 2009 r., znak ILPB1/415-903/09-2/IM, ILPP2/443-1091/09-2/EWW, ILPB2/436-159/09-2/MK, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 19 października 2009 r., a w dniu 21 i 23 października 2009 r. wniosek uzupełniono.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług remontowych siłowników hydraulicznych - działalność wyłącznie opodatkowana. Ewidencja księgowa prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych. W najbliższej przyszłości Wnioskodawca chciałby dokonać zmiany formy prawnej dotychczas prowadzonej działalności i kontynuować ją w formie spółki jawnej ze swoim synem prowadzącym działalność gospodarczą. Poczynione w tym zakresie ustalenia zakładają wniesienie prowadzonego przedsiębiorstwa w formie wkładu do zawiązanej uprzednio spółki jawnej. W chwili wniesienia aportu do spółki składniki majątkowe wnoszonego przedsiębiorstwa stanowić będą środki trwałe w postaci: budynku użytkowego, pojazdów, maszyn i urządzeń; wyposażenia oraz materiałów do produkcji. Dotychczas prowadzoną działalność Wnioskodawca zamierza zlikwidować.

Jednocześnie wskazano, że przedmiot aportu spełnia warunki zawarte w art. 55 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) pozwalające uznać je za przedsiębiorstwo.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych.

Czy spółka jawna będąca następcą prawnym będzie zobowiązana do przyjęcia wartości początkowej środków trwałych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji osoby fizycznej oraz do kontynuacji przyjętej przez osobę fizyczną metody amortyzacji z uwzględnieniem odpisów dokonanych przez osobę fizyczną.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej spółka jawna, do której osoba fizyczna wniosła wkład w postaci przedsiębiorstwa, wstępuje we wszystkie wynikające z przepisów podatkowych prawa i obowiązki osoby fizycznej. Na podstawie art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość początkowa wniesionych środków trwałych ustalona jest przez wspólników na dzień wniesienia wkładu w wysokości nie wyższej od ceny rynkowej. Nie ma tu zastosowania art. 22g ust. 12 i art. 22h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca uważa, iż spółka jawna będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wniesionych do niej środków trwałych bez uwzględnienia odpisów dokonywanych uprzednio przez osobę fizyczną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 22g ust. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego.

Powyższą zasadę - w myśl art. 22g ust. 12 ww. ustawy - stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego. Jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, stosuje się odpowiednio ust. 14.

Przepis art. 22g ust. 12 - zgodnie z treścią art. 22g ust. 22 - ma zastosowanie, jeżeli z odrębnych przepisów wynika, że podmiot powstały w wyniku zmiany formy prawnej, podziału lub połączenia lub podmiot istniejący, do którego przeniesiono w wyniku podzielenia część majątku podmiotu dzielonego, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki podmiotu o zmienionej formie prawnej, połączonego albo podzielonego.

W myśl natomiast art. 22h ust. 3a ww. ustawy - przepis ust. 3, zgodnie z którym podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7 - stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

Jeżeli w skład wniesionego do Spółki jawnej przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego) będą wchodziły również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej w ramach przedsiębiorstwa przez osobę fizyczną, zastosowanie znajdą cytowane powyżej przepisy art. 22g ust. 12 oraz art. 22h ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skutkujące kontynuacją przez Spółkę jawną amortyzacji tychże składników majątku, dokonywanej przez przedsiębiorstwo osoby fizycznej.

Reasumując, spółka jawna będąca następcą prawnym będzie zobowiązana do przyjęcia wartości początkowej środków trwałych w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji osoby fizycznej oraz do kontynuacji przyjętej przez osobę fizyczną metody amortyzacji z uwzględnieniem odpisów dokonanych przez osobę fizyczną.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, że wniosek dotyczący:

* podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego został rozstrzygnięty w dniu 17 listopada 2009 r. odrębną interpretacją nr ILPB1/415-903/09-5/IM,

* podatku od podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania i korekty z tytułu aportu przedsiębiorstwa został rozstrzygnięty w dniu 28 października 2009 r. odrębną interpretacją nr ILPP2/443-1091/09-4/EWW,

* podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jawnej został rozstrzygnięty w dniu 17 listopada 2009 r. odrębną interpretacją nr ILPB2/436-159/09-4/MK.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl