ILPB1/415-857/11-3/AP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 października 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-857/11-3/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2011 r. (data wpływu 4 lipca 2011 r.), uzupełnionym w dniu 29 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dywidendy uzyskiwanej od spółki mającej siedzibę na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dywidendy uzyskiwanej od spółki mającej siedzibę na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Tym samym, na mocy art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f. Zainteresowany podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów w Polsce bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Co istotne, Wnioskodawca nie prowadzi i nie będzie w przyszłości prowadzić działalności w Luksemburgu poprzez położony tam zakład w rozumieniu Konwencji, jak również nie wykonuje i nie będzie wykonywał wolnego zawodu w oparciu o położoną tam stałą placówkę.

Zainteresowany zamierza nabyć lub objąć akcje spółki akcyjnej (société anonyme) mającej siedzibę w Luksemburgu ("SA" lub "Spółka"). Spółka uzyska (przed lub po nabyciu / objęciu akcji przez Wnioskodawcę) status specjalistycznego funduszu inwestycyjnego typu SICAV-SIF (z franc. société d'investissement á capital variable - fonds d'investissement spécialisé - tj. spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym - specjalistyczny fundusz inwestycyjny) zgodnie z luksemburską ustawą z 13 lutego 2007 r. o Specjalistycznych Funduszach Inwestycyjnych fonds d'investissement spécialisés) (dalej: "Prawo o Funduszach Inwestycyjnych").

Okoliczność, iż Spółka będzie funkcjonować jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny SICAV -SIF nie zmienia faktu, że Spółka pozostanie w dalszym ciągu spółką utworzoną i działającą na podstawie luksemburskiego prawa handlowego. W szczególności, Spółka jako SA (société anonyme) będzie spółką kapitałową prawa luksemburskiego (odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej), która w szczególności będzie posiadać osobowość prawną oraz zarząd jako organ wykonawczy. Przyjęcie reżimu SICAV-SIF oznacza natomiast, że Spółka będzie stanowić fundusz inwestycyjny poddany nadzorowi luksemburskiemu organowi nadzoru finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier - dalej "CSSF"). Jednocześnie Spółka będzie prowadziła działalność inwestycyjną poprzez inwestowanie posiadanych środków majątkowych zgodnie z przepisami Prawa o Funduszach Inwestycyjnych przy zachowaniu odpowiednich wymogów regulacyjnych, informacyjnych oraz dotyczących dywersyfikacji aktywów.

Należy również wskazać, że co do zasady na gruncie prawa podatkowego Luksemburga spółki akcyjne (société anonyme) są traktowane jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych w Luksemburgu podobnie jak inne spółki kapitałowe posiadające osobowość prawną. Oznacza to, że podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Luksemburgu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Należy również wskazać, że na gruncie prawa luksemburskiego dywidendy oraz dochody z umorzenia akcji (traktowane co do zasady jak dywidendy) podlegają, co do zasady opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Spółka (co do zasady jako spółka akcyjna podlegająca opodatkowaniu w Luksemburgu) jako fundusz inwestycyjny SICAV-SIF zostanie zwolniona podmiotowo z podatku dochodowego w Luksemburgu zgodnie z Prawem o Funduszach Inwestycyjnych - tj. zgodnie z art. 66 tej ustawy Spółka jako fundusz SICAV-SIF nie będzie płaciła innych podatków poza tzw. podatkiem subskrypcyjnym (taxe d'abonnement - podatek określany corocznie w odniesieniu do wartości netto zainwestowanych aktywów). Co istotne, zgodnie z art. 69 Prawa o Funduszach Inwestycyjnych, jeśli okaże się, że fundusz SICAV-SIF angażuje się w działalność wykraczającą poza działalność dozwoloną przez to prawo, powyżej opisane zwolnienie z podatku dochodowego przestaje mieć zastosowanie. Podobnie zgodnie z Prawem o Funduszach Inwestycyjnych, tak długo jak Spółka będzie działać w ramach reżimu SICAV -SIF, nie będą podlegały opodatkowaniu u źródła dywidendy wypłacane przez Spółkę oraz inne wypłaty na rzecz akcjonariuszy (np. dochody z umorzenia akcji).

Biorąc pod uwagę powyższe Spółka otrzyma certyfikat rezydencji wydany przez właściwe władze podatkowe w Luksemburgu zaświadczający, że Spółka funkcjonując jako SICAV-SIF posiada status rezydenta podatkowego w Luksemburgu (tj. podmiotu podlegającego w tym państwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania) w rozumieniu Konwencji.

W szczególności, SA funkcjonując jako fundusz inwestycyjny typu SICAV-SIF nie będzie spółką holdingową w rozumieniu szczególnego ustawodawstwa Luksemburga opartego aktualnie na ustawie z dnia 31 lipca 1929 r. i dekrecie wielkoksiążęcym z dnia 17 grudnia 1938 r., o której mowa w art. 29 Konwencji.

Wnioskodawca może uzyskiwać w przyszłości dywidendy z zysku Spółki wykazanego w jej sprawozdaniach finansowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wypłacane przez Spółkę działającą w formie spółki akcyjnej (société anonyme) jako fundusz inwestycyjny SICAV-SlF na rzecz Zainteresowanego dywidendy będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacone Zainteresowanemu przez Spółkę działającą w formie spółki akcyjnej (société anonyme) jako fundusz inwestycyjny SICAV-SIF dywidendy będą zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

UZASADNIENIE

Wstęp - stosowanie Konwencji.

Konwencja będąc aktem prawnym określającym zasady opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych przez polskich rezydentów podatkowych ze źródeł przychodów położonych na terytorium Luksemburga, przewiduje w art. 1, iż określone w niej reguły opodatkowania dotyczą "osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach". Przy czym pojęcie "osoba", zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. e) Konwencji, obejmuje zarówno osoby fizyczne, spółki jak i każde inne zrzeszenie osób.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 Konwencji określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Innymi słowy pojęcie osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę (czyli rezydenta podatkowego) oznacza osobę podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce lub Luksemburgu.

W tym zakresie należy wskazać, że spółki typu société anonyme są zgodnie z prawem podatkowym Luksemburga traktowane jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych i w konsekwencji za rezydentów podatkowych tego państwa.

Jednocześnie należy zauważyć, iż żaden z przepisów Konwencji nie wyłącza jej zastosowania do spółek prawa luksemburskiego utworzonych w reżimie SICAV-SIF. Jedyne ograniczenie podmiotowe w stosowaniu Konwencji zostało przewidziane w art. 29, który stanowi, że Konwencja nie ma zastosowania do spółek holdingowych w rozumieniu szczególnego ustawodawstwa Luksemburga, opartego aktualnie na ustawie z dnia 31 lipca 1929 r. i dekrecie wielkoksiążęcym z dnia 17 grudnia 1938 r. oraz dochodów, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce uzyskuje z takich spółek. Ponieważ spółki prawa Luksemburskiego (société anonyme) typu SICAV-SIF nie stanowią spółek holdingowych w rozumieniu szczególnego ustawodawstwa Luksemburga należy a contrario przyjąć, że przepisy Konwencji będą miały zastosowanie w odniesieniu do Spółki, która będzie poddana reżimowi prawnemu SICAV-SIF. Istniejące bowiem w Konwencji ograniczenie jej stosowania dotyczy jedynie ściśle określonych spółek luksemburskich działających w oparciu o wyżej powołane ustawodawstwo luksemburskie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Konwencji dotyczy ona w szczególności podatku dochodowego od osób fizycznych.

Biorąc więc pod uwagę, że:

* Spółka zostanie utworzona (jako société anonyme) w Luksemburgu i będzie miała swoją siedzibę w tym kraju oraz uzyska certyfikat rezydencji wydany przez właściwe organy podatkowe w Luksemburgu, który będzie potwierdzał, iż Spółka jest luksemburskim rezydentem podatkowym w rozumieniu Konwencji;

* Wnioskodawca osiągający przychód z tego tytułu podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu; oraz

* Spółka nie jest spółką holdingową w rozumieniu szczególnego ustawodawstwa Luksemburga, opartego aktualnie na ustawie z dnia 31 lipca 1929 r. i dekrecie wielkoksiążęcym z dnia 17 grudnia 1938 r., o których mowa w art. 29 Konwencji;

stwierdzić należy, że Konwencja ma zastosowanie do określenia sposobu opodatkowania w Polsce dochodów otrzymywanych przez Zainteresowanego z tytułu uczestnictwa w Spółce objętej reżimem funduszu inwestycyjnego SICAV-SIF.

Przepisy u.p.d.o.f. i Konwencji.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f., od uzyskanych przez podatników dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Jednocześnie art. 30a ust. 2 u.p.d.o.f. przewiduje, że przepisy art. 30a ust. 1 pkt 1-5 u.p.d.o.f. należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W niniejszej sprawie aktem nadrzędnym w stosunku do u.p.d.o.f. jest Konwencja, która w sposób wiążący określa reguły opodatkowania dochodów (przychodów) uzyskiwanych przez polskich rezydentów podatkowych z tytułu dywidend wypłacanych im przez spółki z siedzibą na terytorium Luksemburga.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a) i b) Konwencji:

* "Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibą w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie",

* "Dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

a.

5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,

b.

15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach".

Jednocześnie jednak art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji stanowi, że "jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień zawartych pod literą b) (litera b) tego art. odnosi się do odsetek i należności licencyjnych), taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania".

Tak więc na mocy Konwencji dochody z dywidend ze źródła położonego w Luksemburgu (tj. wypłacone przez spółkę mającą siedzibę w Luksemburgu) uzyskiwane przez osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce. Przy czym zastosowanie, zgodnie z Konwencją, ma w takim przypadku tzw. metoda wyłączenia z progresją, co oznacza, że Polska ma prawo uwzględnić zwolniony dochód przy ustaleniu stawki podatkowej dla innych dochodów osiąganych przez polskich rezydentów podatkowych.

Zainteresowany podkreśla, że przedstawiony we wniosku pogląd jest zgodny ze stanowiskiem prezentowanym przez polskie organy podatkowe, na potwierdzenie czego powołuje i cytuje interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego.

Ponadto Wnioskodawca podkreśla, iż na możliwość zastosowania przedmiotowego zwolnienia nie ma wpływu fakt potencjalnego braku opodatkowania dywidend w Luksemburgu.

Znaczenie wyrażenia użytego w art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji "może być opodatkowany w Luksemburgu" należy bowiem rozumieć zgodnie z odpowiednimi zapisami Konwencji. W analizowanym przypadku jest to art. 10 ust. 2 Konwencji, który stanowi, że "dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę". Taka interpretacja została potwierdzona w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD (Model Tax Convention on Income and on Capital, OECD, January 2003, Commentary on Article 23 A and 23 B, par. 8.) oraz w cytowanych we wniosku interpretacjach indywidualnych.

Podsumowując Zainteresowany stwierdza, iż dywidendy wypłacane Wnioskodawcy przez Spółkę (utworzoną w formie spółki akcyjnej (société anonyme) będą zwolnione z opodatkowania w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy, powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych przez podatników dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Jednocześnie zgodnie z art. 30a ust. 2 przepisy art. 30a ust. 1 pkt 1 - 5 należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. W przypadku otrzymania dywidendy lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych od Spółki z siedzibą w Luksemburgu będzie to Konwencja.

W myśl art. 10 ust. 1 Konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527) dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jednakże, zgodnie z art. 10 ust. 2 Konwencji, dywidendy te mogą być jednak opodatkowane także w Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę (w niniejszej sprawie w Luksemburgu), ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, podatek ten nie może przekroczyć:

a.

5 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli odbiorcą dywidend jest spółka (inna niż spółka osobowa), której udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25 procent,

b.

15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Stosownie do art. 10 ust. 3 Konwencji określenie "dywidendy" oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Jednocześnie, mając na uwadze przepisy art. 10 ust. 1 Konwencji, dochód ten podlega opodatkowaniu w Polsce, przy czym w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować określoną w art. 24 Konwencji metodę unikania podwójnego opodatkowania (tzw. metodę wyłączenia z progresją).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień zawartych pod literą b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak, że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był w taki właśnie sposób zwolniony od opodatkowania.

Natomiast zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 11 i 12 może być opodatkowany w Luksemburgu, to Polska zezwoli na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Luksemburgu. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, która została obliczona przed dokonaniem odliczenia i która odpowiednio przypada na dochód uzyskany w Luksemburgu.

W rezultacie zasadę wskazaną w art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji stosuje się w przypadku opodatkowania odsetek oraz należności licencyjnych uregulowanych w art. 11 oraz art. 12 Konwencji. Natomiast w przypadku opodatkowania dywidend stosuje się zasadę wskazaną w art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji, przepis ten będzie miał także zastosowanie w przypadku zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku.

Zgodnie z art. 1 Konwencji dotyczy ona osób które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub obu umawiających się państwach, tj. w Polsce lub Luksemburgu, a zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt 2 Konwencja dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Pojęcie osoba, zdefiniowane w art. 3 ust. 1 lit. e) Konwencji, obejmuje zarówno osoby fizyczne, spółki jak i każde inne zrzeszenie osób. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 Konwencji określenie osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie z tytułu dochodu osiąganego ze źródeł położonych tylko w tym Państwie lub z tytułu majątku znajdującego się w tym Państwie.

W konsekwencji, użyte w Konwencji pojęcie "osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę" oznacza osobę podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce lub Luksemburgu (czyli będącą rezydentem podatkowym).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Zainteresowany nie prowadzi i nie będzie prowadził działalności w Luksemburgu poprzez położony tam zakład, jak również nie wykonuje i nie będzie wykonywał wolnego zawodu w oparciu o położoną tam stałą placówkę.

Zainteresowany zamierza nabyć lub objąć akcje spółki akcyjnej (société anonyme) mającej siedzibę w Luksemburgu ("SA" lub "Spółka"). Spółka uzyska (przed lub po nabyciu / objęciu akcji przez Wnioskodawcę) status specjalistycznego funduszu inwestycyjnego typu SICAV -SIF (z franc. société d'investissement á capital variable - fonds d'investissement spécialisé - tj. spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym - specjalistyczny fundusz inwestycyjny). Zainteresowany może uzyskiwać w przyszłości dywidendy z zysku Spółki wykazanego w jej sprawozdaniach finansowych.

W związku z tym, że spółki prawa luksemburskiego o zmiennym kapitale typu SICAV oraz SIF nie stanowią spółek holdingowych w rozumieniu szczególnego ustawodawstwa Luksemburga wskazanego w Konwencji, o którym mowa w art. 29 Konwencji, oraz przepisy Konwencji nie wyłączają jej zastosowania do spółek prawa luksemburskiego utworzonych w reżimie SICAV lub SIF w niniejszej sprawie znajdą zastosowanie przepisy Konwencji.

Oznacza to, że na mocy Konwencji, dochody z dywidend ze źródła w Luksemburgu uzyskiwane przez osoby o nieograniczonym obowiązku podatkowym podlegają zwolnieniu z opodatkowania w Polsce, niezależnie od tego, w jakiej wysokości byłby pobrany podatek w Luksemburgu przy wypłacie takiej dywidendy.

W tym miejscu należy podkreślić, iż na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z tytułu dywidend podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, które opodatkowane są 19% stawką podatku.

W myśl art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Uregulowania zawarte w art. 30a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczą wyłącznie dochodów (przychodów) opodatkowanych 19% stawką podatku. Zatem dochody osiągnięte z tytułu dywidendy wypłacanej przez luksemburski fundusz inwestycyjny, zwolnione z opodatkowania w Polsce w świetle postanowień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie będą miały wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego w Polsce z uwagi na brak zastosowania progresywnej skali opodatkowania w tym przypadku.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, iż prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym dochód uzyskany z tytułu dywidendy wypłacanej przez spółkę, zarówno przed jak i po przyjęciu przez nią reżimu SICAV-SIF będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu informuje, iż interpretacje indywidualne powołane przez Zainteresowanego we wniosku zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w niniejszej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl