ILPB1/415-816/12-2/AG - Określenie skutków podatkowych otrzymania przez akcjonariusza środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-816/12-2/AG Określenie skutków podatkowych otrzymania przez akcjonariusza środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 sierpnia 2012 r. (data wpływu 23 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

* skutków podatkowych otrzymania przez akcjonariusza środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej - jest nieprawidłowe,

* skutków podatkowych otrzymania przez akcjonariusza innych niż środki pieniężne składników majątku z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej - jest nieprawidłowe,

* skutków podatkowych otrzymania przez akcjonariusza spłaty Wierzytelności pożyczkowych w wyniku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej - jest prawidłowe,

* skutków podatkowych otrzymania przez akcjonariusza spłaty Wierzytelności ze sprzedaży w wyniku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: skutków podatkowych otrzymania przez akcjonariusza środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej, skutków podatkowych otrzymania przez akcjonariusza innych niż środki pieniężne składników majątku z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej, skutków podatkowych otrzymania przez akcjonariusza spłaty Wierzytelności pożyczkowych w wyniku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej, oraz skutków podatkowych otrzymania przez akcjonariusza spłaty Wierzytelności ze sprzedaży w wyniku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną - polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca podpisał akt notarialny powołujący spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: "SKA"), w której stał się akcjonariuszem. Jako komplementariusz umowę SKA podpisała spółka kapitałowa.

Możliwe, że w przyszłości SKA zostanie zlikwidowana. W takim przypadku Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne lub inne składniki majątku uzyskane przez SKA w trakcie prowadzenia przez SKA działalności. Pośród innych składników majątku otrzymanych przez Wnioskodawcę mogą znajdować się udziały lub akcje w spółkach kapitałowych, wierzytelności pożyczkowe (dalej: "Wierzytelności pożyczkowe") oraz wierzytelności wynikające ze sprzedaży przez SKA udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych (dalej: "Wierzytelności ze sprzedaży").

W związku z powyższym możliwe jest, że po dokonaniu likwidacji SKA, Wnioskodawca otrzyma zwrot pożyczek z tytułu Wierzytelności pożyczkowych lub spłatę Wierzytelności ze sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji SKA spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) do opodatkowania.

2.

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę innych niż środki pieniężne składników majątku z tytułu likwidacji SKA spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstanie przychodu (dochodu) do opodatkowania.

3.

Czy w razie otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty Wierzytelności pożyczkowych otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SKA (pomijając naliczone odsetki) Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

4.

Czy w razie otrzymania przez Wnioskodawcę spłaty Wierzytelności ze sprzedaży otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SKA Wnioskodawca osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zdaniem Wnioskodawcy, SKA jest spółką osobową niebędącą osobą prawną, zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: "k.s.h.").

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 10 Ustawy PIT, do przychodów nie zalicza się "środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki".

W związku z powyższym, w przypadku otrzymania środków pieniężnych z tytułu likwidacji SKA ich wartość nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Odnośnie pytania drugiego, Zainteresowany uważa, że zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 14 lit. b Ustawy PIT, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych "w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki". Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 3d Ustawy PIT "dochodem z odpłatnego zbycia innych niż środki pieniężne składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji jest różnica między przychodem uzyskanym z ich odpłatnego zbycia a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę (...)".

Przepisy powyższe wskazują, że u wspólnika spółki osobowej, otrzymującego w wyniku jej likwidacji inne niż środki pieniężne składniki majątku, dochód powstaje dopiero z chwilą ich odpłatnego zbycia przez wspólnika.

Przedstawione powyżej stanowisko zostało wielokrotnie potwierdzone przez Ministra Finansów, między innymi w interpretacji indywidualnej z 6 lipca 2012 r., sygn. IPPB1/415-447/12-2/MS.

W związku z powyższym, w przypadku otrzymania składników majątku innych niż środki pieniężne z tytułu likwidacji SKA, przychód Wnioskodawcy powstanie dopiero z chwilą ich zbycia. Na chwilę otrzymania składników majątku innych niż środki pieniężne z tytułu likwidacji SKA Wnioskodawca nie osiągnie więc przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W zakresie pytania trzeciego Wnioskodawca uważa, iż w przypadku otrzymania przez Niego spłaty Wierzytelności pożyczkowej, która przeszła na Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SKA, sytuacja jest analogiczna jak w przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę środków pieniężnych z tytułu likwidacji SKA. Otrzymana w toku likwidacji SKA wierzytelność z chwilą jej spłaty przekształca się bowiem w środki pieniężne. Innymi słowy, otrzymując w ramach likwidacji SKA wierzytelność pożyczkową o wartości nominalnej np. 100 zł, która to wartość nie stanowi przychodu podatkowego Wnioskodawcy, w przypadku jej spłaty przez dłużnika, wierzytelność przekształca się w środki pieniężne o tej samej wartości (100 zł).

Z perspektywy Wnioskodawcy bez znaczenia z podatkowego punktu widzenia pozostaje okoliczność, czy na datę likwidacji otrzymałby on środki pieniężne ze spłaconej już Spółce wierzytelności (100 zł), czy też otrzyma on jedynie wierzytelność względem dłużnika, która zostanie uregulowana w okresie późniejszym.

Ponadto, niezależnie od ww. argumentacji, wskazać należy, że zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy PIT otrzymanie zwrotu pożyczki (kwota główna świadczenia) jest zdarzeniem neutralnym podatkowo z uwagi na okoliczność, że przedmiotowa transakcja nie prowadzi ani do przysporzenia majątkowego o trwałym charakterze (nie jest to przychód) ani do uszczuplenia majątku o trwałym charakterze (nie jest to koszt) Jedynie, zapłacone/otrzymane bądź skapitalizowane odsetki, bądź ewentualne różnice kursowe stanowią odpowiednio koszt bądź przychód podatkowy. Z tego względu przy pożyczkach operacje dotyczące kwoty głównej są neutralne podatkowo, tzn. kwota główna udzielonej pożyczki nie jest kosztem uzyskania przychodu pożyczkodawcy (nie była kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy również w przedmiotowym przypadku - gdy pożyczka była udzielana przez SKA), ani przychodem dla pożyczkobiorcy. Z kolei przy spłacie pożyczki, kwota główna pożyczki nie stanowi kosztu uzyskania przychodu dla zwracającego pożyczkę, ani przychodu dla otrzymującego zwrot pożyczki.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w wydanych dotychczas interpretacjach indywidualnych, np. wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie interpretacji indywidualnej z 2 lipca 2012 r., sygn. IPPB1/415-364/12-2/ES, w której Minister Finansów w odniesieniu do analogicznego stanu faktycznego potwierdził brak powstania przychodu u otrzymującego spłatę wierzytelności, gdy wierzytelność z tytułu pożyczki została otrzymana w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej.

Podsumowując powyższe, w opinii Wnioskodawcy w razie spłaty przez dłużników na rzecz Wnioskodawcy Wierzytelności pożyczkowych (pomijając naliczone odsetki) otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SKA, Wnioskodawca nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Natomiast w odniesieniu do pytania czwartego Zainteresowany jest zdania, że analogicznie jak w przypadku Wierzytelności pożyczkowych, spłatę Wierzytelności ze sprzedaży powinno się traktować tak jak otrzymanie środków z tytułu likwidacji SKA. Otrzymana w toku likwidacji SKA wierzytelność z chwilą jej spłaty przekształca się bowiem w środki pieniężne. Z perspektywy Wnioskodawcy bez znaczenia z podatkowego punktu widzenia powinna więc pozostawać okoliczność, czy na datę likwidacji SKA otrzymałby on środki pieniężne ze spłaconej już bezpośrednio na rzecz SKA Wierzytelności ze sprzedaży, czy też otrzyma on wierzytelności, które następnie będą regulowane przez dłużnika.

Wnioskodawca wskazuje ponadto, że zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy PIT przychodami są "otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń" z zastrzeżeniem jednak art. 17 ust. 1 pkt 6 Ustawy PIT.

Przepis ten wskazuje natomiast, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się "należne, choćby nie zostały otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych". Przychód z tytułu Wierzytelności ze sprzedaży wynikać będzie ze sprzedaży przez SKA udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych, w związku z tym, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 Ustawy PIT, powstanie jako przychód należny zanim jeszcze Wierzytelności ze sprzedaży trafią do Wnioskodawcy w wyniku likwidacji SKA.

Ponieważ nie jest możliwe, by jeden przychód był opodatkowany wielokrotnie na gruncie Ustawy PIT, późniejsze spłaty Wierzytelności ze sprzedaży nie mogą więc generować u Wnioskodawcy odrębnego przychodu podatkowego. Innymi słowy, zdarzeniem istotnym z punktu widzenia rozliczeń w ramach podatku dochodowego będzie umowa sprzedaży aktywów w postaci udziałów w spółkach z o.o. czy papierów wartościowych i powstanie należności z tego tytułu (i co za tym idzie przychodu należnego zgodnie z przepisami podatkowymi). Późniejsze otrzymanie płatności z tego tytułu nie jest zdarzeniem istotnym z punktu widzenia rozliczeń w podatku dochodowym.

Podsumowując powyższe, w opinii Wnioskodawcy w razie spłaty przez dłużników na rzecz Wnioskodawcy Wierzytelności ze sprzedaży otrzymanych przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji SKA, Wnioskodawca nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:

* skutków podatkowych otrzymania przez akcjonariusza środków pieniężnych z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej - jest nieprawidłowe,

* skutków podatkowych otrzymania przez akcjonariusza innych niż środki pieniężne składników majątku z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej - jest nieprawidłowe,

* skutków podatkowych otrzymania przez akcjonariusza spłaty Wierzytelności pożyczkowych w wyniku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej - jest prawidłowe,

* skutków podatkowych otrzymania przez akcjonariusza spłaty Wierzytelności ze sprzedaży w wyniku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej - jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) w art. 10 ust. 1 zawiera katalog określający źródła przychodów. Jednym z nich, wymienionym w pkt 3 tego przepisu, jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ww. ustawy).

W ust. 2 ww. artykułu cytowanej ustawy wymienia się inne przychody, stanowiące również przychody z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do przychodów nie zalicza się:

* środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki (pkt 10),

* przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej (pkt 12 lit. b).

Powyższe przepisy zostały wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dniem 1 stycznia 2011 r. Ich celem było - w przypadku przepisu art. 14 ust. 3 pkt 10 - uniknięcie podwójnego opodatkowania środków pieniężnych otrzymywanych przez wspólnika spółki osobowej w związku z jej likwidacją, będących skutkiem operacji gospodarczych, w wyniku których wspólnik wykazał już - stosownie do treści art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychody i koszty uzyskania tych przychodów, niezależnie od faktu dokonania wypłaty na rzecz tego wspólnika uzyskanej przez spółkę osobową nadwyżki uzyskanych przychodów nad poniesionymi kosztami.

Jednakże, w uchwale z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11) Naczelny Sąd Administracyjny podważył sposób interpretowania art. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) i wskazał na odmienne zasady opodatkowania niebędącego komplementariuszem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej. NSA uznał mianowicie, iż taki niebędący komplementariuszem akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu dopiero z chwilą wypłaty na jego rzecz dywidendy.

Stanowisko analogiczne do powyższego, lecz dotyczące ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostało wyrażone w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r. nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125, w której stwierdzono, iż " (...) z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej o wypłacie dywidendy albo - jeżeli określony został dzień dywidendy - w tym dniu, przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zysku takiej spółki staje się jego przychodem należnym, podlegającym z tą datą - stosownie do art. 5 u.p.d.o.p. oraz art. 5b ust. 2 i art. 8 u.p.d.o.f. - połączeniu z pozostałymi przychodami, o których mowa w art. 12 u.p.d.o.p. oraz art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.".

Zatem, akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej - zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych, która uformowała się po uchwale NSA - jest opodatkowany na poziomie wypłaconej mu dywidendy, która stanowi jego przychód w momencie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w ustalonym dniu dywidendy. Kategorię przychodu oraz dochodu z tytułu udziału w spółce osobowej w przypadku akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej należy odnieść wyłącznie do otrzymanej wypłaty zysku (należnej dywidendy). Jednocześnie nie rozlicza on na bieżąco przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce osobowej - przepis art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nakazujący przyporządkowywanie wspólnikom spółek osobowych przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce osobowej na bieżąco, nie ma do niego zastosowania w takiej formie, jak do innych wspólników.

W konsekwencji, pozostałe przepisy, które są nierozerwalnie związane z systemem rozliczenia określonym w przepisie art. 8 cytowanej ustawy, nie mogą mieć już zastosowania do przychodów akcjonariusza.

Wobec powyższego, interpretacja art. 14 ust. 3 pkt 10 i pkt 12 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna być dokonywana z uwzględnieniem wykładni celowościowej tego przepisu, tj. jego ratio legis.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca jest akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej. Możliwe, że w przyszłości spółka ta zostanie zlikwidowana, a Wnioskodawca otrzyma środki pieniężne lub inne składniki majątku uzyskane przez SKA w trakcie prowadzenia przez SKA działalności. Pośród innych składników majątku otrzymanych przez Wnioskodawcę mogą znajdować się udziały lub akcje w spółkach kapitałowych, Wierzytelności pożyczkowe oraz wierzytelności wynikające ze sprzedaży przez SKA udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych (Wierzytelności ze sprzedaży).

Tak więc z uwagi na fakt, iż - jak wyżej wskazano - przepisy art. 14 ust. 3 pkt 10 oraz art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie dotyczą dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej otrzymanych w wyniku likwidacji tej spółki, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca w momencie otrzymania środków pieniężnych oraz innych niż środki pieniężne składników majątku (udziały lub akcje w spółkach kapitałowych, Wierzytelności pożyczkowe) winien rozpoznać przychód ze źródła pozarolnicza działalność gospodarcza, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Inaczej natomiast należy traktować otrzymanie przez akcjonariusza wierzytelności wynikających ze sprzedaży przez SKA udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych (Wierzytelności ze sprzedaży).

Należy w tym przypadku mieć na względzie zarówno treść art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i fakt, iż przychody z odpłatnego zbycia przez spółkę komandytowo-akcyjną udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych, pomimo tego, że stanowią majątek spółki osobowej, zaliczane są do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w ww. przepisie.

Jednocześnie istotnym jest, iż stosownie do tego przepisu, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Powstanie Wierzytelności ze sprzedaży, wynikać będzie ze zbycia przez spółkę komandytowo-akcyjną udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych. Jednak zgodnie z wyżej powołanym przepisem, przychód ze zbycia tych składników majątku powstanie jako przychód należny ze źródła "kapitały pieniężne" zanim jeszcze Wierzytelności ze sprzedaży trafią do Wnioskodawcy w wyniku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej.

Dlatego otrzymanie Wierzytelności ze sprzedaży w wyniku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej nie będzie rodzić u Wnioskodawcy powstania przychodu.

Nie będzie również odrębnym przychodem podatkowym późniejsza spłata tych Wierzytelności - zarówno Wierzytelności pożyczkowych jak i Wierzytelności ze sprzedaży. Zdarzeniem istotnym z punktu widzenia rozliczeń w ramach podatku dochodowego będzie sama sprzedaż udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych i powstanie należności z tego tytułu (w przypadku Wierzytelności ze sprzedaży), zaś w przypadku Wierzytelności pożyczkowych - ich otrzymanie w wyniku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej. Natomiast późniejsze otrzymanie w wyniku likwidacji spółki Wierzytelności ze sprzedaży, a także otrzymanie płatności z tytułu Wierzytelności ze sprzedaży oraz Wierzytelności pożyczkowych, są zdarzeniami neutralnymi z punktu widzenia rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując:

* otrzymanie przez akcjonariusza środków pieniężnych jak i innych niż środki pieniężne składników majątku z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej w postaci udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych oraz Wierzytelności pożyczkowych spowoduje powstanie przychodu do opodatkowania,

* otrzymanie przez akcjonariusza z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej Wierzytelności ze sprzedaży nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania,

* otrzymanie przez akcjonariusza spłaty Wierzytelności pożyczkowych (pomijając naliczone odsetki) oraz Wierzytelności ze sprzedaży, otrzymanych w wyniku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania.

Końcowo zauważyć należy, że zarówno zdaniem Wnioskodawcy jak i tut. organu otrzymanie Wierzytelności ze sprzedaży nie rodzi skutków w momencie ich otrzymania w wyniku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej, jednakże w tej części należało uznać stanowisko Zainteresowanego za nieprawidłowe z uwagi na jego uzasadnienie, które jest odmienne od przedstawionego przez tut. organ.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Ponadto tut. organ zauważa, iż dokonując opisu własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do pytania pierwszego Wnioskodawca wskazał podatek dochodowy od osób prawnych, jednakże mając na uwadze treść wniosku tut. organ przyjął, iż Zainteresowany miał na uwadze przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dokonując opisu własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej odnoszącej się do drugiego pytania Wnioskodawca powołał się na treść przepisu art. 17 ust. 2 pkt 14 lit. b, jednakże należy zauważyć, iż ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) nie zawiera powołanego uregulowania prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl