Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-815/08-4/IM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2008 r. (data wpływu 6 października 2008 r.), uzupełnionym w dniach 17 października 2008 r. i 18 grudnia 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Istniejąca od dnia 3 sierpnia 2006 r. firma X Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 15.970.000,00 zł wpłacany w 100% sukcesywnie w okresie od 3 sierpnia 2006 r. do 4 czerwca 2008 r. przez wspólników w formie gotówki pochodzącej z zysków działalności gospodarczej prowadzonej przez każdego ze wspólników. Od wpłaconego kapitału zakładowego Spółka odprowadziła podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5%.

Na chwilę obecną Wspólnicy Spółki chcieliby dokonać umorzenia udziałów kapitału zakładowego zgodnie z § 9.1 Umowy Spółki poprzez zmniejszenie wartości udziałów z kwoty 1000,00 zł za jeden udział do kwoty 800,00 zł za jeden udział.

Umorzenie udziałów poprzez zmniejszenie kapitału zakładowego miałoby się odbyć za wynagrodzeniem dla Wspólników.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z umorzeniem udziałów poprzez zmniejszenie kapitału zakładowego Wspólnicy będący osobami fizycznymi są zobowiązani do poniesienia jakichkolwiek kosztów w formie podatków.

Zdaniem Wnioskodawcy, z art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału w tym także (pkt 1) dochód z umorzenia udziałów (akcji). Z art. 30a ust. 1 ww. ustawy wynika, że od uzyskanych dochodów pobiera się 19% zryczałtowany podatek z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy, mając na uwadze ww. przepisy prawne w sytuacji umorzenia udziałów poprzez zmniejszenie kapitału zakładowego nie występuje uzyskanie przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, bowiem umorzenie nie będzie dokonywane z czystego zysku.

Należy również zauważyć, jak podaje Wnioskodawca, iż kapitał zakładowy jest wkładem gotówkowym wniesionym przez Wspólników, nie jest zaś wypracowany w formie zysku przez Spółkę. Z treści art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wynika wprost, by umorzenie udziałów poprzez zmniejszenie wartości kapitału zakładowego mieściło się w definicji dochodu w zyskach osób prawnych.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przytoczonych przepisów należy uznać, że w skład tego pojęcia wchodzi umorzenie dokonane z czystego zysku, jednakże dyspozycja tych przepisów nie dotyczy umorzenia udziałów poprzez zmniejszenie kapitału zakładowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są: kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast w świetle z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:

1.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

2.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

3.

podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),

4.

wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało zdefiniowane w art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 24 ust. 5 ww. ustawy dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

1.

dochód z umorzenia udziałów (akcji),

2.

dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) (...).

Sposób obliczenia dochodu osoby fizycznej uzyskanego z ww. tytułu został uregulowany w art. 24 ust. 5d ww. ustawy, zgodnie z którym dochodem z umorzenia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną jest nadwyżka przychodu otrzymanego w związku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jeżeli nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala się do wysokości wartości z dnia nabycia spadku lub darowizny.

Z przedstawionych informacji wynika, że w przedmiotowej sprawie nastąpi umorzenie udziałów kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie ich wartości. Zaznaczyć należy, że chociaż w treści art. 24 ust. 5 ww. ustawy nie wymieniono obniżenia kapitału zakładowego jako zdarzenia mogącego skutkować wystąpieniem dochodu z udziału w zyskach osób prawnych, to jednak należy mieć na względzie, że przepis ten zawiera otwarty katalog zdarzeń mających wpływ na osiągnięcie dochodu z tego tytułu. Za taką interpretacją ww. przepisu przemawia użycie zwrotu "w tym także".

Zatem wynagrodzenie uzyskane przez udziałowców Spółki z tytułu umorzenia udziałów kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie ich wartości stanowić będzie przychód udziałowców z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W związku z tym stanowisko wyrażone przez Wnioskodawcę jest nieprawidłowe.

Należy jednak zaznaczyć, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega - w myśl ww. przepisów - dochód, ustalony zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem zobowiązanie podatkowe powstanie w przypadku, gdy uzyskany przez udziałowca przychód z tytułu umorzenia udziałów kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie ich wartości przewyższy wartość nominalną umarzanej części udziałów z dnia ich objęcia.

Od tak ustalonego dochodu, w myśl art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl