ILPB1/415-791/11-2/AMN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 września 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-791/11-2/AMN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2011 r. (data wpływu 17 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika oraz w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji przez dotowanego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W budżecie Gminy na 2011 rok zaplanowano środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścieków. Środki na ten cel pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska, które z dniem 1 stycznia 2010 r. w związku ze zmianą ustawy -Prawo ochrony środowiska, stają się dochodami budżetu gminy - art. 403 ust. 2 ww. ustawy.

Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska ogłoszona w Dz. U. Nr 229, poz. 1498 z dnia 6 grudnia 2010 r. wprowadziła w art. 403 możliwość udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, a w szczególności osób fizycznych.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie, udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w której określono zasady udzielania dotacji celowych z budżetu gminy. Udzielenie dotacji celowej nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą, a określonym podmiotem (osobą fizyczną). Zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, dotacja z Gminy może wynosić do 50% wartości brutto wydatków poniesionych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, nie więcej jednak niż 5000 zł. Faktura natomiast wystawiana będzie na dotowanego (osobę fizyczną).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gmina będzie zobowiązana do sporządzania informacji PIT-8C dla dotowanego (osoby fizycznej), a tym samy czy dotowany zobowiązany będzie odprowadzić podatek dochodowy i w jakiej wysokości.

Zdaniem Wnioskodawcy, wszelkiego rodzaju dochody, co do zasady, podlegają opodatkowaniu. Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie osobom fizycznym przydomowych oczyszczalni ścieków nastąpi w formie dotacji celowej, która podlegać będzie szczególnym zasadom rozliczania. Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664), wprowadziła istotne zmiany w zakresie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, likwidując z dniem 1 stycznia 2010 r. gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wobec powyższego wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska stały się dochodami gmin, a zadania związane z ochroną środowiska finansowane lub dofinansowywane będą wprost z budżetu gminy, w tym także udzielanie dotacji celowych na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni osobom fizycznym. Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie będzie zobowiązana do sporządzania informacji PIT-8C dla dotowanego (osoby fizycznej), a tym samym dotowany (osoba fizyczna) nie będzie zobowiązany do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż dotacja wypłacana będzie z budżetu gminy, jako jednostki samorządu terytorialnego i mieści się w kategorii dotacji zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy bądź, od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Jednakże przepis art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Z powyższego przepisu wynika, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia podatkowego uzależnione jest od źródła finansowania tj. podmiotu wypłacającego dotację oraz od tego czy przyznawane świadczenie jest w istocie dotacją w rozumieniu przepisów o finansach publicznych. Oba warunki wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych muszą zostać spełnione łącznie.

Aby wypłacone świadczenie (dotacja celowa) korzystało ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych winno być uzyskane:

* z budżetu państwa lub,

* z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Otrzymane z powyższych źródeł dofinansowanie musi ponadto stanowić dotację w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

W świetle art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

W myśl art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej. Z kolei zaś pkt 21 i 22 ww. artykułu stanowi, iż finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza oraz wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.

Stosownie do treści art. 402 ust. 4 ww. ustawy wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% - dochód budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy (ust. 5. cyt. artykułu).

Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy, a w 10% - dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych powiatów i gmin (ust. 6 ww. artykułu).

Zgodnie zaś z treścią art. 403 ust. 2 cyt. ustawy do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Ustęp 4 ww. artykułu stanowi, iż finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:

1.

podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a.

osób fizycznych,

b.

wspólnot mieszkaniowych,

c.

osób prawnych,

d.

przedsiębiorców;

2.

jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (ust. 5 art. 403 ustawy - Prawo ochrony środowiska).

Udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej (ust. 6 art. 403 ww. ustawy).

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż w budżecie Gminy zaplanowano na 2011 rok środki w formie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy oczyszczalni ścinków. Środki na ten cel pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska, które z dniem 1 stycznia 2010 r. w związku ze zmianą ustawy - Prawo ochrony środowiska, stają się dochodami budżetu gminy. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie, udzielenia dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Udzielenie dotacji celowej nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą, a określonym podmiotem (osobą fizyczną). Dotacja z Gminy może wynosić do 50% wartości brutto wydatków poniesionych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, nie więcej jednak niż 5000 zł. Faktura natomiast wystawiana będzie na dotowanego (osobę fizyczną).

Budżet jednostki samorządu terytorialnego (m.in. budżet gminy, budżet miasta) to stanowiący część uchwały budżetowej, roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Zgodnie z art. 126 ww. ustawy o finansach publicznych dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

W myśl art. 127 ust. 1 cytowanej ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe są to środki przeznaczone na:

1.

finansowanie lub dofinansowanie:

a.

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

b.

ustawowo określonych zadań, w tym zadań z zakresu mecenatu państwa nad kulturą, realizowanych przez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,

c.

bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,

d.

zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b),

e.

zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym,

f.

kosztów realizacji inwestycji.

Stosownie do treści art. 221 ww. ustawy, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych działań.

Zatem, w przypadku, udzielenia przez jednostkę samorządu terytorialnego dofinansowania w formie dotacji celowej kosztów budowy oczyszczalni ścieków, dofinansowanie to będzie korzystało ze zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o ile będzie ono finansowane bezpośrednio ze środków tej jednostki, tj. będzie dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i dotacja ta będzie pochodzić z budżetu gminy. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wystawienia informacji podatkowej PIT-8C dla dotowanego (osoby fizycznej).

Należy zaznaczyć, że z przepisu art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa wynika, że minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Stosownie do art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej przez przepisy prawa podatkowego rozumie się przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej przez ustawy podatkowe rozumie się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

W związku z powyższym sprawa ustalenia czy środki przeznaczone na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków mają formę dotacji nie jest uregulowana przepisami prawa podatkowego lecz przepisami ustawy o finansach publicznych.

Oznacza to zarazem, że działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu nie jest organem właściwym do oceny czy środki wypłacone z budżetu gminy są dotacją.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Rozstrzygnięcie przedstawionego we wniosku zapytania w zakresie skutków podatkowych otrzymania dotacji przez dotowanego, zawarto w piśmie z dnia 9 września 2011 r. nr ILPB1/415-791/11-3/AMN.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl