ILPB1/415-789/12-4/AA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-789/12-4/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2012 r. (wg daty wpływu 14 sierpnia 2012 r.) uzupełnionym w dniu 8 listopada 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 25 października 2012 r. wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 31 października 2012 r., natomiast w dniu 8 listopada 2012 r. wniosek uzupełniono.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą: malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z) oraz inne usługi budowlane, która jest opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 5,5% (usługi budowlane). W roku 2010 Zainteresowany zakupił lokal użytkowy celem prowadzenia tam działalności gospodarczej. Po wyremontowaniu lokalu, Wnioskodawca oddał go do użytkowania i wprowadził w kwietniu 2011 r. do ewidencji środków trwałych. Sytuacja na rynku zmusiła Zainteresowanego do wynajęcia lokalu z zamiarem późniejszego użytkowania w ramach podstawowej działalności gospodarczej. W tamtym czasie Zainteresowany dokonał zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej poprzez dopisanie PKD 68.20.Z (Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi), gdyż myślał, że aby wynajmować komuś nieruchomość musi mieć to wpisane do ewidencji działalności gospodarczej. W roku 2011 przychody z wynajmu lokali były pozostałymi dodatkowymi przychodami, gdyż główną część przychodów stanowiła działalność budowlana.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż świadczone usługi oznaczone są symbolem PKWiU 2008: 43.99.70.0, 43.22.20.0, 43.34.10.0 oraz 68.20.12.0 z tym, że Zainteresowany zaznacza, iż ta ostatnia usługa nie jest podstawową wykonywaną usługą. Wnioskodawca tymczasowo wynajmuje lokal, który zamierza wykorzystywać w działalności gospodarczej w inny sposób niż dotychczas, a mianowicie docelowo będzie tam prawdopodobnie prowadził sklep.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody z wynajmu lokali użytkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane 8,5% zryczałtowaną stawką podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o podatku zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) może opodatkować wynajem lokalu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych zryczałtowanym podatkiem (ryczałt 8,5%).

Takie samo stanowisko jak Wnioskodawcy znaleziono w interpretacji I/415-60-134/05/ZDB Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty oraz II-2/415/1/2005 Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W myśl art. 6 ust. 1 powołanej ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie malowania, szklenia oraz innych usług budowlanych - sklasyfikowanych pod symbolami PKWiU: 43.99.70.0, 43.22.20.0, 43.34.10.0 - która jest opodatkowana 5,5% stawką zryczałtowanego podatku dochodowego. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, iż w 2010 r. zakupił lokal użytkowy celem prowadzenia w nim działalności gospodarczej. Po wyremontowaniu lokalu Zainteresowany oddał go do użytkowania i wprowadził do ewidencji środków trwałych. Jednak sytuacja na rynku zmusiła Zainteresowanego do wynajęcia lokalu - usługi te oznaczone są symbolem PKWiU 68.20.12.0.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy, tj. "Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług".

W pozycji 28 tego załącznika wymieniono m.in. usługi w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (grupa 68.20.1 PKWiU), z zastrzeżeniem, iż wyłączenie to nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy, tj. takich z których przychody nie są zaliczane do pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wykluczają więc możliwość korzystania z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli podatnik osiąga w ramach tej działalności w całości lub w części przychody z najmu nieruchomości na własny rachunek.

Tut. Organ podkreśla, iż rozpatrując możliwość opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, pod uwagę należy wziąć wszystkie czynności wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli którakolwiek z tych czynności powoduje wyłączenie z opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wówczas wyłączenie to odnosi się do wszystkich przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. Zatem rozpatrując możliwość wyboru przez Wnioskodawcę opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w przedmiotowej sprawie bez znaczenia jest fakt, że Zainteresowany wskazał, iż usługi oznaczone symbolem 68.20.12.0 są świadczone tymczasowo. Na powyższe rozstrzygnięcie ma bowiem wpływ to, iż część usług, tj. wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, które Zainteresowany wykonuje, zostały wymienione w załączniku nr 2 do cyt. ustawy.

Reasumując, w świetle przedstawionych we wniosku informacji oraz powołanych przepisów prawa podatkowego, uznać należy, iż wynajem składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą - w związku z przytoczonym wyżej zapisem ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym - wyklucza możliwość opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych nie tylko z najmu ale także z działalności gospodarczej.

Zatem przychody uzyskiwane z wynajmu lokali użytkowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą być opodatkowane 8,5% zryczałtowaną stawką podatku dochodowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl