ILPB1/415-774/10-2/IM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 września 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-774/10-2/IM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 30 czerwca 2010 r. (data wpływu 5 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę na terytorium Cypru.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce i jako polski rezydent podatkowy, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawczyni posiada udziały w spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze, podlegającej na Cyprze nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej: Spółka). W związku z posiadaniem udziałów w Spółce, Wnioskodawczyni przysługuje prawo do udziału w zyskach Spółki. Udział w zysku zostanie Wnioskodawczyni wypłacony w formie dywidendy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle wyżej przedstawionego stanu faktycznego prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym w przypadku uzyskania przez Wnioskodawczynię przychodu z tytułu dywidendy wypłaconej przez Spółkę, Wnioskodawczyni będzie uprawniona do obniżenia należnego w Polsce podatku dochodowego z tytułu dywidendy, o podatek jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie (według stawki 10%) również w sytuacji, gdy ten przychód (dochód), zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim, byłby zwolniony z opodatkowania na Cyprze.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przedstawionym stanie faktycznym w przypadku uzyskania przez Wnioskodawczynię przychodu z tytułu dywidendy, Wnioskodawczyni będzie uprawniona do obniżenia należnego w Polsce podatku dochodowego z tytułu dywidendy, o podatek jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie (według stawki 10%) również w sytuacji, gdy ten przychód (dochód), zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim, byłby zwolniony z opodatkowania na Cyprze.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni przedstawia następujące argumenty.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepis ten stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o PIT).

Ze względu na rezydencję podatkową Spółki, w analizowanym stanie faktycznym zastosowanie znajdą postanowienia Konwencji.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Konwencji, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie, jednakże, na podstawie ust. 2 art. 10 Konwencji dywidendy te mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek wymierzony nie może przekroczyć 10 procent kwoty dywidend brutto.

Z powyższego przepisu wynika, że zgodnie z postanowieniami Konwencji dywidendy wypłacane na rzecz Wnioskodawczyni z tytułu posiadania udziałów w Spółce mogą podlegać opodatkowaniu zarówno w Polsce jak i na Cyprze, jednakże na terytorium Cypru stawka podatku nie może przekroczyć 10%.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT od dochodów z dywidend innych udziałów w zyskach osób prawnych pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych według stawki 19%.

Uwzględniając, iż w świetle powyższych uregulowań prawo do opodatkowania ma zarówno Cypr, jak i Polska, celem eliminacji podwójnego opodatkowania należy odnieść się do przewidzianych w Konwencji zasad unikania podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułu 10, 11 i 12 Konwencji może być opodatkowany na Cyprze, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu na Cyprze. Takie potrącenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku wyliczonego przed dokonaniem potrącenia, która odnosi się do dochodu uzyskanego na Cyprze.

Artykuł 24 ust. 3 Konwencji stanowi natomiast, iż podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod literą b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w Umawiającym się Państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, z wyjątkiem jakiejkolwiek ulgi, zwolnienia lub innych obniżek przyznanych przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa.

W rozumieniu artykułu 10 ustęp 2 oraz artykułu 11 ustęp 2 rozumie się, że stawka podatku wynosi 10 procent kwoty brutto dywidend i odsetek, a w rozumieniu artykułu 12 ustęp 2 stawka podatku wynosi 5 procent kwoty brutto należności licencyjnych.

W tym miejscu należy podkreślić, iż polskie tłumaczenie tekstu Konwencji jest niezgodne z wersją angielską.

Wersja angielska art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji brzmi bowiem następująco. Where a resident of Poland derives income which, in accordance with the provisions of Articles 10, 11 and 12 of this Agreement may be taxed in Cyprus, Poland shall allow as a deduction from the fax on the income of that resident an amount egual to me fax payable in Cyprus. Such deduction shall not, however, exceed thaf part of the fax, as computed before fhe deduction is given, which is appropriate to such income derived in Cyprus.

Natomiast wersja angielska ust. 3 art. 24 stanowi, iż The tax payable in a Contracting State mentioned in subparagraph (b) of paragraph 1 and paragraph 2 of this Article shall be deemed to inciude the fax which would have been payable but for the legal proyisions concerning fax reduction, exemption or other tax incentives granted under the laws of Contracting State. For fhe purpose of paragraph 2 of Article 10 and paragraph 2 of Articie 11, the amount of the fax shall be deemed to be 10 per cent of the gross amount of dividend and interest and for the purpose of paragraph 2 of Articie 12, the amount of fax shall be deemed to be per cent of (he gross amount of royalties.

Angielskie wyrażenie tax payable" użyte w art. 24 ust. 1 lit. b) Konwencji oznacza podatek podlegający zapłaceniu należny do zapłaty. Natomiast angielskie wyrażenie "but for" użyte w art. 24 ust. 3 Konwencji należy tłumaczyć jako "gdyby nie" a nie jako "z wyjątkiem".

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż przepis art. 24 ust. 1 lit. b) umowy w angielskiej wersji językowej przewiduje potrącenie w Polsce od podatku dochodowego osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce kwoty równej podatkowi dochodowemu podlegającemu zapłacie na Cyprze, a nie, jak wskazuje na to polska wersja umowy-zapłaconemu na Cyprze.

Stosownie natomiast do art. 30 Konwencji w przypadku rozbieżności przy interpretacji, tekst angielski uważany jest za rozstrzygający.

Z angielskiej wersji przytoczonych przepisów Konwencji wynika, że jeżeli polski rezydent osiąga dochody z tytułu dywidendy, które mogą być opodatkowane na terytorium Cypru, Polska zobowiązana jest zezwolić na odliczenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu podlegającemu zapłacie na Cyprze, niezależnie od tego, czy dochody te faktycznie zostały opodatkowane na Cyprze.

Powyższy wniosek potwierdza angielskie brzmienie art. 24 ust. 3 Konwencji. Zgodnie z tym przepisem, przez podatek podlegający zapłacie na terytorium Cypru należy rozumieć także podatek, który byłby płatny na terytorium Cypru, gdyby wypłacana dywidenda nie została zwolniona z podatku, zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim.

Reasumując, w przypadku uzyskania przez Wnioskodawczynię przychodu z tytułu dywidendy wypłaconej przez Spółkę Wnioskodawczyni będzie uprawniona do odliczenia 10% kwoty uzyskanych przychodów z tytułu dywidendy, która stanowiłaby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju przychodów od podatku zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim, od kwoty podatku dochodowego należnego z tytułu tych przychodów w Polsce.

W konsekwencji Wnioskodawczyni będzie uprawniona do odliczenia od 19% podatku należnego w Polsce z tytułu przychodów z dywidend 10% kwoty tych przychodów, która stanowiłaby podatek do zapłacenia na Cyprze, gdyby nie zwolnienie tego rodzaju przychodów z opodatkowania zgodnie z prawem cypryjskim. Efektywnie otrzymana przez Wnioskodawczynię dywidenda wypłacona przez Spółkę będzie w Polsce opodatkowana 9% stawką PIT.

Stanowisko Wnioskodawczyni potwierdzają indywidualne interpretacje podatkowe organów podatkowych, np.

* indywidualna interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dnia 25 maja 2010 r. o sygn. ILPB1I415-256/10-2/AGr,

* indywidualna interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 23 grudnia 2009 r. o sygn. IPPB4/415-654/09-2/SP,

* indywidualna interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. o sygn. IPPB4/415-657/09-2/JK2,

* indywidualna interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 7 grudnia 2009 r. o sygn. IPPB4/415-614/09-6/MP,

* indywidualna interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 2 grudnia 2009 r. o sygn. IPPB4/415-615/09-2/JS,

* indywidualna interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia 23 czerwca 2009 r. o sygn. ITPB1/415-282a/09/MR,

* indywidualna interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 19 czerwca 2009 r. o sygn. IPPB4/415-308/09-2/JS,

* indywidualna interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia 22 maja 2009 r. o sygn. ITPB2/415-395a/09/PS.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawczyni wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska w indywidualnej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1.

posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2.

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Powołane przepisy - w myśl art. 4a ww. ustawy - stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Stosownie do art. 10 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523) zwanej dalej umową, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

W myśl art. 10 ust. 2 ww. umowy dywidendy te mogą być również opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem, to podatek wymierzony nie może przekroczyć 10 procent kwoty dywidend brutto. Postanowienia niniejszego ustępu nie naruszają opodatkowania spółki od zysku, z którego są wypłacane dywidendy.

Należy zauważyć, że określenie "dywidendy", o którym mowa w umowie oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.

W myśl art. 24 ust. 1 lit. b) umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułu 10, 11 i 12 niniejszej umowy może być opodatkowany na Cyprze, to Polska zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu na Cyprze. Takie potrącenie nie może jednak przekroczyć tej części podatku wyliczonego przed dokonaniem potrącenia, która odnosi się do dochodu uzyskanego na Cyprze.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 3 umowy uważa się, że podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod literą b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w Umawiającym się Państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, z wyjątkiem jakiejkolwiek ulgi, zwolnienia lub innych obniżek przyznanych przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa. W myśl artykułu 10 ust. 2 oraz artykułu 11 ust. 2 rozumie się, że stawka podatku wynosi 10% kwoty brutto dywidend i odsetek, a w myśl artykułu 12 ust. 2 stawka podatku wynosi 5% kwoty brutto należności licencyjnych.

Umowa stanowi, iż w przypadku trudności interpretacyjnych jej postanowień, rozstrzygające jest brzmienie przepisów zawarte w tekście angielskim.

Artykuł 24 ust. 1 lit. b) umowy, w wersji angielskiej dotyczy potrącenia w Polsce od podatku dochodowego osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce kwoty równej podatkowi dochodowemu płatnemu na Cyprze, a nie jak wskazuje na to polska wersja umowy zapłaconemu na Cyprze. Angielskie wyrażenie "tax payable" użyte w tym kontekście oznacza bowiem podatek podlegający zapłaceniu (należny do zapłaty). Natomiast angielskie wyrażenie "but for" użyte w kontekście art. 24 ust. 3 umowy należy tłumaczyć jako "gdyby nie", a nie jako "z wyjątkiem".

Zgodnie z powyższym, zdanie pierwsze w art. 24 ust. 3 umowy należy tłumaczyć w następujący sposób: "Uważa się, że podatek, o którym mowa w niniejszym artykule pod literą b) ustępu 1 i w ustępie 2, podlegający zapłaceniu w Umawiającym się Państwie, obejmuje jakąkolwiek kwotę, która byłaby płatna z tytułu podatku, gdyby nie jakiekolwiek ulgi, zwolnienia lub inne obniżki przyznane przez ustawodawstwo Umawiającego się Państwa."

Reasumując, Wnioskodawczyni w przypadku uzyskania przychodu z tytułu dywidendy wypłaconej przez Spółkę, będzie uprawniona do obniżenia należnego w Polsce podatku dochodowego z tytułu dywidendy, o podatek jaki może być nałożony przez państwo cypryjskie (według stawki 10%) również w sytuacji, gdy ten przychód (dochód), zgodnie z wewnętrznym prawem cypryjskim, byłby zwolniony z opodatkowania na Cyprze.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawczynię pism organów podatkowych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl