ILPB1/415-744/10-3/TW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 września 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-744/10-3/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2010 r. (data wpływu 28 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do tej części wynagrodzenia wypłacanego osobom z tytułu działalności wykonywanej osobiście, która dotyczy korzystania przez nich jako twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez te osoby tymi prawami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do tej części wynagrodzenia wypłacanego osobom z tytułu działalności wykonywanej osobiście, która dotyczy korzystania przez nich jako twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez te osoby tymi prawami.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą prowadzącym kancelarię adwokacką w ramach, której świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego i podatkowego, na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych o zróżnicowanych formach prawnych, rozmiarach i profilach działalności. Ponadto Wnioskodawca prowadzi działalność szkoleniową i publicystyczną. Zatrudnia on wykwalifikowany personel (obecnie kilkadziesiąt osób), w związku z czym ciążą na nim obowiązki płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zatrudniane przez Wnioskodawcę osoby mają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania swoich obowiązków oraz doświadczenie zawodowe, które umożliwia im wykonywanie w znacznym stopniu twórczej pracy, zarówno w sferze analizy zagadnienia jak i sposobu prezentacji opinii prawnych, poglądów, komentarzy do zagadnień prawnych, wypowiedzi w formie artykułów czy wywiadów prasowych itd.

Osoby te z reguły, obok ukończenia wyższych studiów, w niektórych przypadkach dwóch fakultetów lub studiów podyplomowych, są także w większości aplikantami szkolonymi przez korporacje prawnicze, a w przypadku ukończenia studiów zagranicznych posiadają tytuły LL.M. (łac. Legum Magister). Niektóre z tych osób są doktorantami, ukończyły specjalistyczne szkolenia itd.

Zatrudnienie następuje na podstawie umów o pracę oraz w wyjątkowych przypadkach na podstawie umów o charakterze cywilnoprawnym (np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło).

Do obowiązków osób zatrudnionych u Wnioskodawcy należy między innymi tworzenie opinii prawnych i podatkowych, sporządzanie pism procesowych, analiz, prezentacji, pisanie artykułów dla prasy fachowej, prowadzenia szkoleń autorskich, itp. podlegających z mocy prawa ochronie jako utwory w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) (dalej: utwory) ze względu na swój indywidualny i niepowtarzalny charakter.

Wnioskodawca wchodzi w prawa do ww. utworów na podstawie zapisów umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Z treści umów o pracę wynika bowiem, że obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność twórczą. Natomiast zgodnie z postanowieniami umów cywilnoprawnych wykonawcy i zleceniobiorcy przenoszą na Wnioskodawcę autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wykonaniu umowy lub w związku z wykonaniem umowy.

W związku z powyższym Wnioskodawca rozważa wprowadzenie nowego schematu wynagradzania osób, które realizując zadania zlecone przez Wnioskodawcę poświęcają istotną część swojego czasu pracy działalności twórczej.

Wnioskodawca zamierza zawrzeć w umowach z pracownikami oraz w umowach cywilnoprawnych regulacje, na podstawie których wskazana w umowie określona ryczałtowo część wynagrodzenia (np. 50 % lub 60 % wynagrodzenia) będzie wypłacana z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzenia przez nich tymi prawami. Określenie ryczałtu jest możliwe na podstawie analizy danych ze stosowanego przez Wnioskodawcę systemu ewidencjonowania czasu pracy, z którego wynika, że poszczególne osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej poświęcają na pracę twórczą nie mniej niż 50 % czasu.

Osobom, o których mowa powyżej zostanie wyodrębniona część wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich na pracodawcę skalkulowana odpowiednio do ich wkładu twórczego w proporcji ryczałtowej wynikającej z powyższego podziału czasu wykonywanej pracy twórczej do łącznego czasu pracy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawca, wykonując obowiązki płatnika w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych z tytułu tzw. działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia), powinien obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, tj. w wysokości 50 proc. w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, która dotyczy korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzenia przez nich tymi prawami.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym powyżej stanie faktycznym Wnioskodawca, wykonując obowiązki płatnika w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych z tytułu tzw. działalności wykonywanej osobiście (umowy o dzieło, umowy zlecenia), powinien obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, tj. w wysokości 50 proc. w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, która dotyczy korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzenia przez nich tymi prawami.

Przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło zaliczane są w ustawie o PIT do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, jeżeli zgodnie z art. 13 pkt 8 tej ustawy przychody uzyskiwane są wyłącznie od:

* osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej lub

* właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9, tj. przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzaniu przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT, z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 koszty uzyskania przychodu określa się w wysokości 20 proc. uzyskanego przychodu, z tym, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Wnioskodawca wskazuje jednak, iż analogicznie jak w przypadku wynagrodzeń wypłacanych pracownikom, żaden przepis nie wyłącza możliwości zastosowania kosztów wskazanych w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT w odniesieniu do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. W związku z powyższym, powołując się na argumentację przedstawioną w punkcie 1 niniejszego wniosku w odniesieniu do wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, należy stwierdzić, że do przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście można zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, która dotyczy korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzenia przez nich tymi prawami.

Jednocześnie, w opinii Wnioskodawcy, umowa zlecenia lub umowa o dzieło, z której wynikać będzie zakres prac twórczych zleceniobiorców i wykonawców oraz obowiązek przeniesienia praw majątkowych do powstałych w związku z wykonywaniem umowy utworów, w połączeniu z ewidencją utworów w sposób wystarczający potwierdzają, że w odniesieniu do wynagrodzenia wypłacanego z tytułu wykonywania utworów w ramach działalności wykonywanej osobiście, Wnioskodawca powinien stosować 50 proc. koszty uzyskania przychodu.

Reasumując, w przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca (jako płatnik) stoi na stanowisku, iż, w odniesieniu do wynagrodzeń wypłacanych z tytułu działalności wykonywanej osobiście, powinien obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, tj. w wysokości 50 proc. w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, która dotyczy korzystania przez twórców z praw autorskich lub rozporządzenia przez nich tymi prawami.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają również następujące indywidualne interpretacje podatkowe organów podatkowych:

* indywidualna interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 2 grudnia 2010 r. o sygn. IPPB4/415-580/09-4/MP,

* indywidualna interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 6 stycznia 2009 r. o sygn. lPPB4/415-28/08-2/JK,

* indywidualna interpretacja podatkowa wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia 28 kwietnia 2008 r. o sygn. ITPB2/415-152/08/PS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Informuje się, że wniosek dotyczący możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do tej części wynagrodzenia wypłacanego pracownikom, która dotyczy korzystania przez nich jako twórców z praw autorskich lub rozporządzania przez pracowników tymi prawami w dniu 27 września 2010 r. został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-744/10-2/TW.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl