ILPB1/415-734/10-5/AG

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 września 2010 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-734/10-5/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20 czerwca 2010 r. (data wpływu 28 czerwca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 23 sierpnia 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 oraz art. 14f § 1 oraz § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 5 sierpnia 2010 r. znak ILPB1/415-734/10-2/AG, ILPP1/443-699/10-2/AW na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawczynię do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 13 sierpnia 2010 r., a w dniu 23 sierpnia 2010 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 19 sierpnia 2010 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Od lipca 2004 r. Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego.

W okresie VII.2004 - III.2010 r. współpracowała z bankiem na podstawie umowy franchisingowej. Z tego tytułu otrzymała od banku prowizję (zw. z VAT) w wysokości regulowanej przez zarządzenia i inne dokumenty wydawane przez Zarząd Banku. Na całość prowizji składają się różne składniki, jednak fakturę wystawiła na ich sumę, stąd wszystkie stanowiły przychód z działalności.

Jednym z tych składników (w okresie VIII 2006 - II 2008) była tzw. premia płynnościowa, wprowadzana odrębnym aneksem do umowy. Jej zadaniem było umożliwienie Wnioskodawczyni dojścia do pełnej płynności finansowej w sytuacji, gdy przychody z działalności operacyjnej nie pokrywały w całości kosztów jej prowadzenia oraz osobistych wydatków.

Zgodnie z aneksem premia ta miała podlegać zwrotowi po upływie umówionego czasu poprzez stopniowe pomniejszanie przyszłego wynagrodzenia (prowizji) Wnioskodawczyni wraz z tak zwaną "godziwą stopą zwrotu" (de facto - oprocentowanie premii). W kolejnych latach Wnioskodawczyni udało się spłacić 21.793,03 zł z 113.859,26 zł całego zadłużenia z opisanej kwoty (o tą kwotę łącznie niższe były faktury wystawiane przez Wnioskodawczynię bankowi, a tym samym przychód).

W marcu 2010 r. Wnioskodawczyni zakończyła współpracę z bankiem przed czasem za porozumieniem stron. W związku z tym bank zwolnił Wnioskodawczynię z obowiązku spłaty całości pozostałej premii (umarzając 56.929,63 zł), a pozostawił do spłaty 35.136,56 zł oraz "godziwą stopę zwrotu" w kwocie 25.504,20 zł (wyliczona na dzień zakończenia współpracy). Kwoty te Wnioskodawczyni zobowiązała się spłacić przez najbliższe 10 lat zgodnie z przyjętym przez obie strony harmonogramem. Do wniosku załączono kopię aneksu wprowadzającego premie płynnościową oraz porozumienie rozwiązujące umowę o współpracy w części dotyczącej zwrotu premii i godziwej stopy zwrotu wraz z harmonogramem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Czy kwota "godziwej stopy zwrotu" (faktyczne odsetki od premii) stanowi koszt działalności i podlega odliczeniom.

Zdaniem Wnioskodawczyni, "godziwa stopa zwrotu" powinna stanowić koszt działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

* musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

* nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,

* musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Umowy franchisingu należą do tzw. umów nienazwanych, nie mają one swojej regulacji w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Możliwość ich zawierania wynika z ogólnej zasady swobody umów, wynikającej z art. 353#185; ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Umowa franchisingu polega na tym, że jedna strona - organizator sieci, udziela drugiej stronie pozwolenia zwanego franszyzą na prowadzenie w ramach sieci i pod określoną firmą konkretnej działalności gospodarczej. Jest to umowa, na mocy której franchisingodawca zobowiązuje się do udostępnienia franchisingobiorcy korzystania przez czas określony lub nieokreślony z oznaczenia jego firmy, godła, emblematów patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych, know-how, koncepcji i techniki prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

Umowa franchisingowa jest podobna do umowy licencji. Różni ją to, że obejmuje nie tylko towary i technologie, ale także sposób ich dystrybucji i promocji w ściśle określonych warunkach. W umowie tej występują dwa rodzaje opłat: opłata wstępna związana z udostępnieniem koncepcji gospodarczej i będących przedmiotem licencji marki oraz know-how, a także bieżące opłaty związane z dalszą współpracą i doradztwem w trakcie trwania umowy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni prowadząca działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego podpisała z bankiem umowę franchisingową. W wyniku rozliczenia umowy, zakończono współpracę z bankiem przed czasem za porozumieniem stron. W związku z tym bank zwolnił Wnioskodawczynię z obowiązku spłaty części pozostałej premii i pozostawił do spłaty 35.136,56 zł oraz "godziwą stopę zwrotu" w kwocie 25.504,20 zł (wyliczona na dzień zakończenia współpracy), stanowiącą faktyczne odsetki od premii. Wnioskodawczyni uważa, że może ww. odsetki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Kwota premii płynnościowej, zgodnie z aneksem do umowy franchisingowej miała ulegać zwrotowi wraz z tzw. "godziwą stopą zwrotu", czyli de facto odsetkami dotyczącymi tej premii poprzez stopniowe pomniejszenie przyszłego wynagrodzenia.

Reasumując, kwota "godziwej stopy zwrotu" (faktyczne odsetki od premii) - o ile Wnioskodawczyni nadal prowadzi działalność gospodarczą i o ile wydatek ten ma związek przyczynowo-skutkowy z prowadzoną działalnością oraz poniesiony został w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, w przypadku właściwego udokumentowania - stanowi koszt uzyskania przychodów działalności Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. organ informuje, że w zakresie pozostałej problematyki dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (tekst jedn. korekty przychodów) wniosek rozstrzygnięto interpretacją indywidualną z dnia 24 września 2010 r. nr ILPB1/415-734/10-4/AG, natomiast w zakresie problematyki dotyczącej podatku od towarów i usług wniosek został rozstrzygnięty postanowieniem z dnia 3 września 2010 r. nr ILPP1/443-699/10-4/AW.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl