Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-724/08-2/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wyboru formy opodatkowania.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący osobą fizyczną jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która w wyniku uchwały zgromadzenia wspólników ma zostać przekształcona w spółkę komandytowo-akcyjną w trybie art. 551 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych i kontynuować dalszą działalność w tej formie. Wnioskodawca zostanie akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, natomiast komplementariuszem zostanie inna spółka kapitałowa. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanie się spółką komandytowo-akcyjną z chwilą wpisu spółki komandytowo-akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego (dzień przekształcenia). Jednocześnie Sąd Rejestrowy z urzędu wykreśli spółkę przekształcaną - spółkę z o.o. Zgodnie z art. 553 § 3 udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uczestniczący w przekształceniu staną się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej. Wszystkie handlowe spółki osobowe są transparentne dla celów podatkowych - jednostki te nie są podatnikami podatku dochodowego, a opodatkowanie dochodu osiągniętego przez nie ma miejsce dopiero na poziomie wspólników.

Przekształcona spółka komandytowo-akcyjna prowadzić będzie działalność w zakresie poligrafii i produkcji opakowań z papieru i tektury. Żaden ze wspólników nie był w ubiegłym roku ani w obecnym roku podatkowym zatrudniony na podstawie stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy w firmach, na rzecz których spółka komandytowo-akcyjna będzie wykonywała usługi. Przychody ze spółki komandytowo-akcyjnej podatnik będzie otrzymywać na podstawie prawa do udziału w zysku spółki komandytowo-akcyjnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody uzyskane przez podatnika jako wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej mogą być opodatkowane podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od momentu przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną.

Zdaniem Wnioskodawcy, wspólnik - akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej, powstałej w wyniku przekształcenia spółki z o.o., której był udziałowcem, działający w jej ramach i osiągający dochód z tytułu udziału w przekształconej spółce komandytowo-akcyjnej, jest podatnikiem osiągającym dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, któremu przysługuje prawo opodatkowania dochodów podatkiem liniowym w wysokości 19% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa, mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Zgodnie z art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółka komandytowo-akcyjna jako osobowa spółka handlowa może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, może w pełni uczestniczyć w obrocie gospodarczym i być podmiotem stosunków prawnych. Z powyższych przepisów wynika jednoznacznie, że osiągnięty przez spółkę komandytowo-akcyjną przychód jest przychodem z działalności gospodarczej. Jednak na gruncie ustaw podatkowych o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych brak jest uregulowań prawnych nadających podmiotowość podatkową spółce komandytowo-akcyjnej. Nie jest wymieniona jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Oznacza to, że podatnikami z tytułu dochodów osiąganych w spółce komandytowo-akcyjnej są wspólnicy, będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi, a sama spółka osobowa jest transparentna dla celów podatkowych. Z punktu widzenia prawa podatkowego spółka komandytowo-akcyjna jest inną jednostką niż uprzednio prowadzona jednostka w formie spółki z o.o. opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tak więc pomimo, że nie dochodzi do likwidacji osoby prawnej, tylko do przekształcenia formy ustrojowej jednostki przy jednoczesnej kontynuacji jej bytu prawnego, to jako podmiot podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym spółka przestaje istnieć, a z dniem przekształcenia wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej stają się podmiotami opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej, który do dnia przekształcenia, będąc udziałowcem spółki z o.o. nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej, rozpoczyna jej prowadzenie w dniu przekształcenia, będącym dniem dokonania wpisu spółki komandytowo-akcyjnej do Krajowego Rejestru Sądowego.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem ze źródła przychodu jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Rodzaje źródeł przychodów zawarte zostały w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W punkcie 3 tego artykułu jako źródło przychodu została wymieniona działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 5b ust. 2 powołanej ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka nie mająca osobowości prawnej (spółka komandytowo-akcyjna), przychody wspólnika z udziału w takiej spółce określone na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, a zatem z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, ze wspólnej własności, ze wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego wspólnika ustala się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Wobec powyższego do wyliczenia dochodu uzyskanego przez wspólnika - akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przyjmuje się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, do prowadzenia których jest zobowiązana spółka komandytowo-akcyjna, w wysokości proporcjonalnej do prawa wspólnika w udziale z zysku.

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli 19% podatkiem liniowym. W takim przypadku, zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej osiąganych przez podatników opodatkowanych podatkiem liniowym nie łączy się z pozostałymi dochodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali progresywnej.

Podatnik, aby skutecznie wybrać opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, jest zobowiązany do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosownego pisemnego oświadczenia do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej - do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności. A zatem w przypadku przekształcenia spółki z. o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną oświadczenie wspólnika spółki o wyborze podatku liniowego winno być złożone przed dniem przekształcenia, będącym dniem wpisu spółki komandytowej do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednocześnie wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej opodatkowany podatkiem liniowym nie uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki osobowej przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, co spowodowałoby wyłączenie tej metody opodatkowania i powrót do skali progresywnej, wynikające z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, osiągnięte przez wspólnika będącego osobą fizyczną przychody z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będą przychody z działalności gospodarczej. Tym samym po spełnieniu warunków określonych w art. 9a ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca ma prawo do opodatkowania osiągniętego dochodu 19% podatkiem liniowym od dnia przekształcenia, którym jest dzień wpisu spółki komandytowo-akcyjnej do Rejestru.

Zaprezentowane stanowisko - jak podaje Wnioskodawca - potwierdzają postanowienia w sprawie interpretacji prawa podatkowego wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z dnia 11 stycznia 2007 r. sygn. US.1431.DGI/415-74-13 i Naczelnika Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole z dnia 5 września 2006 r. sygn. US.PD-l/1/20/61/2006.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl