ILPB1/415-721/11-2/IM - Możliwość powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 12 sierpnia 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-721/11-2/IM Możliwość powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2011 r. (data wpływu 23 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną oraz w zakresie opodatkowania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Rzeczpospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zainteresowany planuje dokonanie inwestycji polegającej na objęciu (w zamian za gotówkę lub wkład niepieniężny w postaci udziałów w innej spółce z o.o.) udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnioskodawca bierze pod uwagę, że w razie pomyślnego przebiegu inwestycji utworzona spółka z o.o. zostanie przekształcona na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych w spółkę jawną (gdy kwestia ograniczonej odpowiedzialności wspólników nie będzie miała już znaczenia). Wnioskodawca zakłada, że na dzień przekształcenia, w spółce z o.o. nie będą pozostawały tzw. zyski niepodzielone (o ile będą zostaną wypłacone w formie dywidendy przed dniem przekształcenia).

Po przekształceniu spółki z o.o. w spółkę jawną i osiągnięciu oczekiwanego wyniku inwestycyjnego wyjście z inwestycji odbędzie się poprzez likwidację spółki jawnej. W toku likwidacji Wnioskodawca otrzyma przypadającą na niego zgodnie z umową spółki część środków pieniężnych ewentualnie też innych składników majątkowych pozostających w spółce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną.

Czy z dniem przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zdarzenie przyszłe), w której Wnioskodawca będzie wspólnikiem w spółkę jawną Zainteresowany osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na to, że na dzień przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną nie będą występowały w niej żadne zyski niepodzielone należy uznać, że przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną będzie dla Wnioskodawcy neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT (a contrario).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą), w tym w spółkę jawną.

W myśl art. 556 i art. 558 Kodeksu spółek handlowych do przekształcenia spółki wymaga się przede wszystkim sporządzenia planu przekształcenia spółki zawierającego co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu oraz określenie wartości udziałów wspólników. Do planu przekształcenia należy dołączyć projekt uchwały w sprawie przekształcenia, projekt umowy spółki przekształconej, wycenę składników majątku spółki przekształcanej, sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia. W myśl art. 105 w nawiązaniu do art. 555 Kodeksu spółek handlowych umowa spółki jawnej powinna zawierać też oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość. Plan przekształcenia - zgodnie z art. 559 Kodeksu spółek handlowych - należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Konsekwentnie z treści art. 552 i art. 553 Kodeksu spółek handlowych wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tzw. sukcesji uniwersalnej, w myśl których spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru. Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (dzień przekształcenia) co oznacza, iż następuje przekształcenie formy ustrojowej spółek przy jednoczesnej kontynuacji bytu prawnego.

Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oznacza jednocześnie, że majątek przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością staje się majątkiem przekształconej spółki jawnej.

Zasady powyższej sukcesji uniwersalnej nie obejmują skutków podatkowych tzw. sukcesji podatkowej, gdyż te zasady zostały unormowane odrębnie w ustawie - Ordynacja podatkowa.

W myśl art. 93a § 1 i § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, które mieli wspólnicy spółki kapitałowej, a które nie funkcjonują w spółkach osobowych, w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę jawną, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) ustawodawca wśród źródeł przychodów wymienia kapitały pieniężne, a w art. 17 ust. 1 ustawy wymienia te przychody. W ust. 1 pkt 4 tego artykułu wymienione zostały - jako przychody z kapitałów pieniężnych - dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały w spółce mającej osobowość prawną. Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

W złożonym wniosku Wnioskodawca wskazał, że na dzień przekształcenia, w spółce z o.o. nie będą pozostawały tzw. zyski niepodzielone (o ile będą, zostaną wypłacone w formie dywidendy), zatem w myśl powołanych powyżej przepisów na dzień przekształcenia nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, wskazać należy, iż w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę jawną, kiedy to na dzień przekształcenia nie będą pozostawały zyski niepodzielone, Wnioskodawca nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tutejszy organ informuje, że wniosek w zakresie opodatkowania przychodów został rozstrzygnięty w dniu 12 sierpnia 2011 r. odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB1/415-721/11-3/IM.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl