Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 28 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-706/08-2/AMN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych w części:

* opodatkowania dopłat z Agencji Rynku Rolnego realizowanych ze środków wspólnotowych i środków budżetu państwa - jest nieprawidłowe,

* opodatkowania dopłat z Fundacji Promocji Mleczarstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni prowadzi firmę, której głównym celem działania jest dostarczanie mleka i przetworów mlecznych do placówek oświatowych w ramach akcji "Szklanka mleka" ("Pij mleko"). Wnioskodawczyni, za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego korzysta z programu "Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych". Głównym założeniem tych dopłat jest obniżenie ceny mleka i jego przetworów oferowanych dzieciom i młodzieży. Obecnie dopłaty te są realizowane ze środków wspólnotowych, budżetu państwa i Funduszu Promocji Mleczarstwa. Wnioskodawczyni wskazała, iż otrzymuje dopłaty ze wszystkich ww. źródeł i traktuje je jako przychód podatkowy w momencie wpływu na rachunek bankowy.

Dodatkowo dopłatę z budżetu państwa (dopłatę krajową) i dopłatę z Funduszu Promocji Mleczarstwa, Wnioskodawczyni pomniejsza o kwotę należnego podatku od towarów i usług. Dopłaty ze środków wspólnotowych Wnioskodawczyni nie opodatkowuje podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane ze środków wspólnotowych, budżetu państwa i Funduszu Promocji Mleczarstwa mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: art. 21 pkt 46a - dopłaty unijne i art. 21 pkt 47c - dopłaty krajowe i z Funduszu Promocji Mleczarstwa.

Zdaniem Wnioskodawczyni, dochód osiągnięty w prowadzonej działalności jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Budzi jednak wątpliwości fakt, czy jest to działalność zwolniona od podatku.

Wnioskodawczyni wskazuje, iż w całym kraju jest kilkadziesiąt osób prowadzących podobną działalność i występuje różne stanowisko organów podatkowych w interpretacji przepisów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe w części dotyczącej opodatkowania dopłat z Agencji Rynku Rolnego realizowanych ze środków wspólnotowych i środków budżetu państwa, natomiast w części dotyczącej opodatkowania dopłat z Fundacji Promocji Mleczarstwa za prawidłowe.

Na wstępie tut. Organ zauważa, że ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie zawiera przepisów określonych jako art. 21 pkt 46a oraz art. 21 pkt 47c.

Jednakże mając na uwadze kontekst zawartych informacji tut. Organ zrozumiał, iż Wnioskodawczyni określając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego miała na uwadze przepisy art. 21 ust. 1 pkt 46a oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702)) Agencja jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną.

W myśl art. 42 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081 z późn. zm.) Agencja Rynku Rolnego realizuje zadania określone w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 3-12 załącznika, w zakresie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych, udzielanych przez Prezesa Agencji.

Zgodnie z brzmieniem art. 46 ust. 1 ww. ustawy - poza dopłatami, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g), pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej, spożycie mleka i przetworów mlecznych jest dofinansowywane:

1.

ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Mleczarstwa przewidzianych w planie finansowym tego Funduszu - w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół podstawowych i wyższych;

2.

z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetowej - w szkołach podstawowych.

W myśl art. 46 ust. 2 ww. ustawy dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwane dalej "dopłatą krajową", jest wypłacane przez Agencję i nie może być wyższe niż 100% maksymalnej ceny mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddanego obróbce cieplnej, w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 l, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 42a.

W świetle powyższego, jeśli w istocie otrzymana przez Wnioskodawczynię za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego "dopłata krajowa" do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych jest "dopłata krajową" o której mowa w cyt. powyżej art. 46 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, to dopłaty te stanowią przychód z prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zgodnie z ww. przepisem dopłaty pochodzące z pomocy Unii Europejskiej, wypłacane przez Agencję Rynku Rolnego podlegają zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zwolnienie to nie dotyczy dopłat z Funduszu Promocji Mleczarstwa wypłacanych przez ww. Agencję, gdyż nie jest to pomoc z Unii Europejskiej, ani nie są to środki z budżetu państwa, a jedynie wypłaty przekazywane przez podmioty skupujące mleko oraz darowizny, zapisy i dotacje.

Zatem dopłaty z Agencji Rynku Rolnego realizowane z budżetu państwa - jeśli są "dopłatami krajowymi" w myśl ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz dopłaty ze środków wspólnotowych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46a oraz art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast dopłaty pochodzące z Funduszu Promocji Mleczarstwa podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Przedstawione we wniosku pytanie dotyczące podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dopłat do mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, zostanie rozstrzygnięte odrębnym pismem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl