Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 8 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Poznaniu
ILPB1/415-702/08-5/RP
Czy spółka, dokonując wypłaty wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki, jest płatnikiem i jest zobowiązana do sporządzenia informacji o wysokości uzyskanego wynagrodzenia na formularzu PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2008 r. (data wpływu 8 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek zawierał braki formalne, w związku z czym pismem z dnia 17 listopada 2008 r. Nr ILPB1/415-702/08-2/RP Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wezwał do jego uzupełnienia.

Wezwanie doręczono w dniu 20 listopada 2008 r., wniosek uzupełniono w dniu 24 listopada 2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej. Uczestniczy w zyskach i stratach spółki w 1%. Zgodnie z § 9 ust. 3 umowy spółki za prowadzenie spraw spółki Wnioskodawca pobiera wynagrodzenie, które ustalane jest uchwałą wspólników. Wynagrodzenie Wnioskodawcy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Wynagrodzenie zostało zakwalifikowane jako samodzielna działalność gospodarcza, do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej - art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakwalifikowanie do ww. źródła przychodu podyktowane było faktem, iż jednoznacznie Wnioskodawca nie był przekonany do żadnej z nich - wybrał formę opodatkowania, która umożliwiłaby Mu systematyczne opłacanie podatku i nie naraziłaby budżet państwa na straty. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie i nie uzyskał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zastanawia się, czy wynagrodzenia nie należy zakwalifikować do podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym przychodów z innych źródeł - na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka w tym wypadku powinna wystawić Wnioskodawcy PIT-8C. Uzyskany przychód, w tym wypadku, Wnioskodawca rozliczałby w zeznaniu rocznym, w pozycji inne źródła.

Ww. wynagrodzenie opodatkowane jest na zasadach określonych w art. 27 tj. według skali podatkowej łącznie z dochodem z tyt. działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3). Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy jest całość pobieranego wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki. Informacje o wysokości osiągniętego dochodu z tyt. wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki Wnioskodawca wykazał w zeznaniu rocznym PIT-36 za rok 2007 na podstawie załącznika PIT/B, gdzie ww. przychód wykazano w pozycji B 1 - dochody/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie obowiązków płatnika.

Czy Spółka dokonując wypłaty ww. wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki jest płatnikiem i jest zobowiązana do pobrania zaliczki na podatek czy też Spółka jest jedynie zobligowana do sporządzenia informacji o wysokości uzyskanego wynagrodzenia na formularzu PIT-8C i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego powinna przekazać do właściwego urzędu skarbowego i do Wnioskodawcy, a Wnioskodawca natomiast uzyskane przychody ujęte w informacji PIT-8C wykazuje w zeznaniu rocznym w pozycji inne źródła.

Zdaniem Wnioskodawcy, spółka dokonując wypłaty wynagrodzenia wspólnikowi za prowadzenia spraw spółki i kwalifikując je jako przychód z innych źródeł - na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest jedynie zobligowana do sporządzenia informacji PIT-8C i w terminie do końca lutego następnego r. podatkowego powinna przekazać do właściwego urzędu skarbowego i do podatnika. Uzyskany przychód, w tym wypadku, Wnioskodawca rozliczałby w zeznaniu rocznym, w pozycji inne źródła.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Zatem na przedmiotowej Spółce ciąży obowiązek wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł - PIT-8C, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Druk ten jest dokumentem informacji płatniczej i wiąże się jedynie z faktem wypłaty określonego świadczenia, nie zaś z obowiązkiem poboru zaliczki. Obowiązek sporządzenia imiennej informacji występuje zarówno w sytuacji, gdy określone osoby dokonywały na rzecz podatników świadczeń o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym.

Natomiast podatnik samodzielnie dokona rozliczenia uzyskanego wynagrodzenia, składając do urzędu skarbowego właściwe zeznanie podatkowe. W zeznaniu tym Wnioskodawca winien wykazać informacje dotyczące wynagrodzenia w pozycji "inne źródła".

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Wniosek w zakresie stanu faktycznego dotyczącego kwalifikacji podatkowej przychodu został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną z dnia 8 grudnia 2008 r. Nr ILPB1/415-702/08-3/RP, zaś w zakresie stanu faktycznego dotyczącego kosztów uzyskania przychodów został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną z dnia 8 grudnia 2008 r. Nr ILPB1/415-702/08-4/RP.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl