ILPB1/415-674/14-2/IM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB1/415-674/14-2/IM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 września 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-674/14-2/IM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie otrzymania środków pieniężnych w wyniku rozwiązania spółki jawnej-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie otrzymania środków pieniężnych w wyniku rozwiązania spółki jawnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W przyszłości Wnioskodawca planuje zostać wspólnikiem w osobowej spółce prawa handlowego z siedzibą w Polsce (Spółka Jawna). Uzyskanie statusu wspólnika Spółki Jawnej nastąpi przy tym poprzez przystąpienie do nowozawiązywanej spółki.

Niewykluczone jest również, iż w przyszłości wystąpią sytuacje, które będą powodować rozwiązanie Spółki Jawnej. W razie zaistnienia przesłanki rozwiązania Spółki Jawnej możliwe jest przy tym rozwiązanie Spółki Jawnej poprzez przeprowadzenie jej likwidacji albo zakończenie działalności w inny sposób, uzgodniony przez wspólników zgodnie z art. 67 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000.94.l037 z późn. zm., "k.s.h.") - dalej: "Rozwiązanie". W szczególności rozwiązanie Spółki Jawnej może nastąpić poprzez przejęcie przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa Spółki Jawnej lub poszczególnych jego składników.

Niezależnie od przyjętego sposobu rozwiązania Spółki Jawnej będzie się ono wiązało z zakończeniem jej działalności, co finalnie znajdzie wyraz w wykreśleniu Spółki Jawnej z rejestru przedsiębiorców.

W związku z rozwiązaniem Spółki Jawnej. Wnioskodawca może otrzymać środki pieniężne, stanowiące na moment rozwiązania jeden ze składników majątku Spółki Jawnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w razie rozwiązania Spółki Jawnej oraz związanego z nim podziału majątku tejże spółki pomiędzy wspólników, otrzymane przez Wnioskodawcę (jako wspólnika Spółki Jawnej) środki pieniężne będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane przez niego w wyniku rozwiązania Spółki Jawnej i związanego z nim podziału majątku tejże spółki środki pieniężne nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy (jako wspólnika Spółki Jawnej), przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

Spółki osobowe, w tym Spółka Jawna są transparentne podatkowo, co oznacza, że dochody tych spółek nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu wspólnika. Zatem jeżeli wspólnikiem spółki osobowej jest osoba fizyczna (Wnioskodawca), dochód z udziału w spółce osobowej będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, Wnioskodawca przy ustalaniu ewentualnego przychodu z tytułu rozwiązania Spółki Jawnej będzie zobowiązany opierać się na regulacjach zawartych w ustawie PIT.

Jednym ze źródeł przychodów, wskazanych w art. 10 ustawy PIT, jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy PIT za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów oraz udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W katalogu przychodów z działalności gospodarczej, enumeratywnie wskazanych w art. 14 ust. 2 ustawy PIT, wymieniony został m.in. przychód z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Z kolei z przychodów z działalności gospodarczej w sposób wyraźny wyłączono mocą art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy PIT środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki. Przyjęcie tej zasady jest podyktowane faktem, że podatnikiem podatku dochodowego z udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną jest wspólnik tej spółki. Zyski osiągane przez tę spółkę w czasie prowadzenia przez nią działalności są więc na bieżąco uwzględniane u wspólników jako przychody z udziału w tejże spółce.

Mając na uwadze brzmienie przepisu art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy PIT, nie powinno zdaniem Wnioskodawcy budzić wątpliwości, iż otrzymanie przez niego środków pieniężnych pochodzących z rozwiązania Spółki Jawnej nie będzie skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy PIT.

Za poprawnością stanowiska Wnioskodawcy przemawia nie tylko wykładnia językowa art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy PIT, ale również jego wykładnia autentyczna. Przepis ten wprowadzony został ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478) i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. W odniesieniu do przedmiotowego przepisu, w treści założeń do projektu ww. ustawy nowelizującej wskazano, iż w przypadku otrzymania przez wspólnika likwidowanej spółki osobowej środków pieniężnych "ich wartość nie będzie stanowiła przychodu; przyjęcie tego rozwiązania zmierza do wyeliminowania podwójnego opodatkowania, na które wskazywało przywołane wyżej orzecznictwo. W związku z powyższym z przychodów podlegających opodatkowaniu wyłączono przychód odpowiadający wartości środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika z tytułu likwidacji spółki".

Nie jest przy tym istotne, czy likwidacja spółki jawnej nastąpi poprzez przeprowadzenie formalnej likwidacji, czy też w inny sposób uzgodniony przez wspólników na podstawie art. 67 § 1 k.s.h. Skutki prawne związane z likwidacją, rozwiązaniem spółki osobowej, w tym skutki podatkowe dla wspólników tej spółki, nie mogą być bowiem różnicowane w zależności od wyboru jednego z dopuszczalnych sposobów zakończenia działalności tejże spółki, tj. - w przypadku spółki jawnej - przeprowadzenia likwidacji spółki bądź zakończenia jej działalności w inny sposób (np. poprzez przejęcie określonych składników majątku spółki przez jednego ze wspólników). Co za tym idzie, zdaniem Wnioskodawcy powołane powyżej przepisy ustawy PIT odnoszą się do każdego przypadku likwidacji spółki osobowej, rozumianej jako rozwiązanie spółki, zakończenie jej działalności, co finalnie znajduje wyraz w wykreśleniu spółki z rejestru przedsiębiorców.

Reasumując, zarówno wykładnia literalna, jak i autentyczna art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy PIT, prowadzą do jednoznacznego wniosku, że na gruncie przedstawionego na wstępie zdarzenia przyszłego, w razie otrzymania przez Wnioskodawcę (jako wspólnika Spółki Jawnej) środków pieniężnych w związku z jej rozwiązaniem - niezależnie od tego, czy zakończenie działalności spółki nastąpi w drodze likwidacji, czy też w inny sposób uzgodniony przez wspólników - po stronie Wnioskodawcy nie powstanie z tego tytułu przychód w rozumieniu ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl