ILPB1/415-660/12/15-S/AMN

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 września 2015 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-660/12/15-S/AMN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów - uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Po 1037/12 - stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2012 r. (data wpływu 9 lipca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lipca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy spółki zamierzają przekształcić ją w spółkę komandytowo-akcyjną. Cały zysk spółki był przez wspólników przeznaczony na kapitał zapasowy spółki. W spółce nie występuje zysk, co do którego wspólnicy nie powzięliby jakiejkolwiek decyzji o jego przeznaczeniu. W przekształceniu będą uczestniczyć wszyscy wspólnicy spółki. W związku z przekształceniem wspólnikom nie będą wypłacane żadne środki ze spółki. Wysokość kapitału zakładowego spółki przekształconej będzie odpowiadać wysokości kapitału zapasowego spółki przekształcanej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy związku z przekształceniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną Wnioskodawca osiągnie przychód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie osiągnie On przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zyskiem w rozumieniu art. 25 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zysk spółki kapitałowej, co do którego wspólnicy nie podjęli jakiejkolwiek decyzji o jego przeznaczeniu. Pojęcie niepodzielonego zysku jest pojęciem prawa handlowego i jego wykładnia powinna być dokonana z uwzględnieniem przepisów kodeksu spółek handlowych. Kodeks spółek handlowych dopuszcza przeznaczenie zysku na wypłatę wspólnikom bądź przeznaczenie go na inne cele, w tym przekazanie na kapitały własne spółki. Limituje przy tym wysokość wypłaty zysku wspólnikom, nakazując jednocześnie przekazanie jego części na kapitały własne spółki bądź pokrycie straty z lat ubiegłych. Wspólnicy nie mają zatem całkowitej swobody w dysponowaniu zyskiem spółki. W niektórych przypadkach zysk musi zostać przeznaczony np. na pokrycie straty lub kapitały własne, wyłączając możliwość wypłaty zysku lub ograniczając wysokość zysku przypadającego do wypłaty wspólnikom.

Majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej, mającej podmiotowość prawną. Majątek spółki przekształconej jest majątkiem odrębnym od majątku wspólników, którzy do czasu jego wypłaty lub przeznaczenia na inne cele nie mogą nim skutecznie rozporządzać. Aby wspólnicy spółki przekształconej mogli dysponować jej majątkiem, konieczna byłaby wypłata udziału kapitałowego wspólnika lub likwidacja spółki. Majątek spółki przekształconej nie jest zatem postawiony do dyspozycji wspólników.

Stanowisko Wnioskodawcy wspierają wypowiedzi orzecznictwa. "Co do prawidłowości dokonanej w zaskarżonym wyroku wykładni wskazanych wyżej przepisów prawa materialnego należy przypomnieć, że różnica stanowisk powstała na tle zagadnienia: czy w sytuacji przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kapitałowej) w spółkę komandytową (osobową) oraz przeznaczenia kapitału zapasowego spółki przekształcanej, na którym gromadzone były niepodzielone zyski z lat ubiegłych a także jej bieżących zysków na kapitał podstawowy spółki przekształconej, jej wspólnicy osiągają dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (...). Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową nie powoduje konieczności wniesienia wkładów przez wspólników. Nie powstaje bowiem, jak była mowa, nowy podmiot a zmiana w stosunku do stanu istniejącego przed przekształceniem polega na tym, że wniesione poprzednio udziały stają się częścią kapitału podstawowego spółki przekształconej. Według zasady kontynuacji cały czas jednak pozostają, więc majątkiem spółki. Dotyczy to także podwyższenia kapitału podstawowego spółki przekształconej o zyski zgromadzone w kapitale zapasowym spółki przekształcanej oraz zyski bieżące, które następuje na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, co nie jest tożsame z wniesieniem nowego wkładu przez wspólnika spółki przekształconej. Zgodnie z art. 8 § 1 k.s.h. spółka osobowa jest odrębnym od wspólników podmiotem praw i obowiązków. W czasie trwania spółki wspólnikowi nie przysługuj żaden udział w majątku spółki, nie może on nim rozporządzać. Jego udział kapitałowy stanowi jedynie określoną wartość księgową, wyrażoną w złotych, która decyduje o zakresie przysługujących mu w spółce praw i obowiązków (por.: S. Sołtysiński i inni. Kodeks spółek handlowych z komentarzem, wyd. C.H. Beck, 2001 r.t. I, s. 326-327 oraz wyrok NSA z 15 stycznia 2009 r., sygn. akt II FSK 1452/07 dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych." (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w warszawie z dnia 14 tycznia 2011 r. II FSK 1558/09. W cytowanym orzeczeniu Naczelny Sąd Administracyjny zwraca uwagę na wynikającą z przepisów prawa handlowego zasadę kontynuacji. Majątek spółki przekształconej nie staje się majątkiem wspólników lecz spółki przekształconej. Spółka ta, jakkolwiek transparentna na gruncie podatku dochodowego, jest jednak podmiotem prawa i dysponuje własnym majątkiem, odrębnym od majątku wspólników.

Stanowisko to jest także podzielane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. "W takiej sytuacji należy stwierdzić, że skoro przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidłowo rozdysponowany, np. na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o p.d.o.f., tym samym nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie analizowanego przepisu. Jak wskazał NSA, ustawodawca w powołanym przepisie podatkowym nie zawęził jego zakresu wyłącznie do zysków niepodzielonych między wspólników. Wobec tego każdy dozwolony przepisami Kodeksu spółek handlowych podział zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o p.d.o.f., w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Odmienne stanowisko byłoby sprzeczne z literalnym brzmieniem art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o p.d.o.f. Zawężenie zakresu stosowania normy prawnej wynikającej z tego przepisu wyłącznie do zysków niepodzielonych między wspólników prowadziłoby do rozszerzenia obowiązku podatkowego, co jest niedopuszczalne także w świetle art. 217 Konstytucji RP." (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 1 lutego 2012 r. I SA/Po 835/11).

Prezentowane wyżej poglądy sądów administracyjnych opierają się na literalnej wykładni art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro przepis ten nie wskazuje, iż przychód stanowią niepodzielone zyski spółki kapitałowej w razie przekształcenia w spółkę osobową, to każdy prawnie dopuszczalny podział zysku wyłącza możliwość uzyskania przychodu w rozumieniu tego przepisu.

W dniu 4 października 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał interpretację indywidualną nr ILPB1/415-660/12-2/AMN, w której stwierdził, że stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

W interpretacji indywidualnej wskazano, że użyty w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych termin "niepodzielone zyski" obejmuje wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zyski, które nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz zgromadzone w kapitałach własnych spółki - także jako kapitał zapasowy. Zyski niepodzielone - rozumiane jak wyżej - na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową będą podlegały opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji stwierdzono, że w związku z przekształceniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną Wnioskodawca osiągnie przychód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pismem z dnia 11 października 2012 r. Wnioskodawca wezwał Organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa w interpretacji indywidualnej z dnia 4 października 2012 r. nr ILPB1/415-660/12-4/AMN. W wyniku ponownej analizy sprawy, tut. Organ pismem z dnia 8 listopada 2012 r. nr ILPB1/415W-96/12-2/AP stwierdził brak podstaw do zmiany ww. interpretacji.

W związku z powyższym, Strona wniosła w dniu 3 grudnia 2012 r. skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu za pośrednictwem tut. Organu.

Odpowiedź na skargę została udzielona pismem z 24 grudnia 2012 r. nr ILPB1/4160-85/12-2/AP.

Wyrokiem z dnia 18 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Po 1037/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił zaskarżoną interpretację.

Pismem z dnia 27 maja 2013 r. nr ILRP-007-118/13-2/EŚ Minister Finansów złożył skargę kasacyjną od wyżej powołanego wyroku WSA. Jednakże pismem z dnia 17 lutego 2015 r. nr ILRP-46-77/15-1/EŚ Minister Finansów złożył pismo o cofnięcie skargi kasacyjnej organu podatkowego od tego wyroku.

W związku z powyższym, postanowieniem z 6 maja 2015 r. sygn. akt II FSK 2105/13 Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne.

Dnia 5 czerwca 2015 r. do tut. Organu wpłynęło pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2015 r. sygn. akt I SA/Po 1037/12 w sprawie doręczenia prawomocnego orzeczenia i zwrotu akt.

Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, istota sporu koncentruje się wokół wykładni pojęcia "zyski niepodzielone" użytego w treści art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f.

Sąd uznał za prawidłowe stanowisko skarżącego, zawarte we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. Uznano, że skarżący trafnie stwierdził, że skoro przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. nie wskazuje, iż przychód stanowią niepodzielone zyski spółki kapitałowej w razie przekształcenia jej w spółkę osobową, to każdy prawnie dopuszczalny podział zysku wyłącza możliwość uzyskania przychodu w rozumieniu tego przepisu. W konsekwencji, należy zatem przyjąć, że podziałem zysku jest także przekazanie tego zysku na kapitał zapasowy spółki przekształcanej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), którego wysokość będzie odpowiadać wartości kapitału zakładowego spółki przekształconej (spółki komandytowo-akcyjnej). Tak rozdysponowany zysk nie jest już bowiem zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Wobec powyższego, wbrew stanowisku organu w niniejszej sprawie, nie stanowi on dochodu podlegającego opodatkowaniu zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Po 1037/12 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, rozpatrując ponownie przedmiotową sprawę, stwierdza co następuje.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl przepisu art. 552 powyższej ustawy, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Na podstawie art. 553 ww. ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Przekształcenie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w osobową spółkę handlową (spółkę komandytowo-akcyjną), nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 Kodeksu spółek handlowych). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 93 § 1, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty). Wskutek dokonanego przekształcenia, kwoty zysków stają się składową częścią majątku spółki osobowej.

Analizując skutki podatkowe przekształcenia spółek należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jako źródło przychodu wymienia kapitały pieniężne. Stosownie do przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych, uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni.

Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Z brzmienia cytowanego wyżej przepisu wynika, iż przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu.

W celu ustalenia znaczenia pojęcia "niepodzielone zyski" należy odnieść się do przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Jak wynika z art. 191 Kodeksu spółek handlowych, wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, gdy jest on przeznaczony do podziału. Wspólnicy mogą w uchwale czy też w umowie spółki postanowić, że nie będą dzielić zysku między siebie przez określony czas w określonych warunkach, że będą przeznaczać zysk na inne cele niż podział między wspólników. Z chwilą podjęcia uchwały przez wspólników, co do podziału zysku, mają oni prawo kształtujące roszczenie o wypłatę dywidendy, w stosunku do udziałów, jakie wspólnicy posiadają w kapitale zakładowym. Możliwe jest ponadto niedzielenie zysku w ten sposób, ale rozporządzenie czystym zyskiem. Rozporządzenie to prowadzi do przeznaczenia go na inne cele niż do podziału między wspólników. Takim innym celem może być przekazanie środków na inne fundusze np. rezerwowe, zapasowe.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że niepodzielony zysk, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to taki zysk, wobec którego nie podjęto uchwały w przedmiocie jego rozdysponowania. Wobec tego każdy dozwolony przepisami Kodeksu spółek handlowych podział zysku - na co wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 18 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Po 429/13 #8722; wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 wskazanej ustawy w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową. Tym samym zysk, który został rozdysponowany na kapitał zapasowy lub rezerwowy nie jest już zaliczany do kategorii zysków niepodzielonych w rozumieniu powołanego przepisu.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Stosownie do brzmienia art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy należy uznać, że użyty w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych termin "niepodzielone zyski" obejmuje zyski, które nie zostały podzielone między wspólników ani w żaden inny dozwolony przepisami Kodeksu spółek handlowych sposób.

Zatem w rozpatrywanej sprawie przekształcenie spółki z ograniczona odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną nie będzie powodować na dzień przekształcenia powstania po stronie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będących osobami fizycznymi, przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji powyższego, Wnioskodawca w opisanej we wniosku sytuacji nie osiągnie przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji, tj. na dzień 4 października 2012 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 60-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl