ILPB1/415-660/08-4/AG - Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opłacenie rat leasingu operacyjnego, udokumentowanego fakturami wystawionymi po dniu faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 18 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-660/08-4/AG Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opłacenie rat leasingu operacyjnego, udokumentowanego fakturami wystawionymi po dniu faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2008 r. (wg daty wpływu), uzupełnionym w dniu 7 października 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 12 września 2008 r. znak ILPB1/415-660/08-2/AG na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 29 września 2008 r., a w dniu 7 października 2008 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 2 października 2008 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest stomatologiem. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie praktyki stomatologicznej. Wnioskodawczyni prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, nie jest podatnikiem podatku VAT, ponieważ usługi stomatologiczne korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej działalność jest przez Wnioskodawczynię prowadzona od dnia 15 września 2006 r. Faktyczne rozpoczęcie działalności nastąpiło 11 lutego 2008 r., co zostało zgłoszone do właściwego Urzędu Skarbowego na formularzu NIP-1 (taka data rozpoczęcia działalności gospodarczej wynika ze złożonego formularza NIP-1).

W dniu 7 maja 2007 r., czyli już po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale przed faktycznym rozpoczęciem działalności wynikającym z formularza NIP-1, Wnioskodawczyni zawarła umowę leasingu operacyjnego na korzystanie z Unitu Dentystycznego wraz z osprzętem (wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny). Jak wskazała Wnioskodawczyni, bez tego sprzętu prowadzenie praktyki stomatologicznej nie byłoby możliwe.

Od 14 maja 2007 r. Zainteresowana otrzymuje faktury wystawiane na gabinet stomatologiczny, dokumentujące raty leasingowe za używanie sprzętu, które opłaca regularnie. Wnioskodawczyni podaje, że ponosi więc wydatki związane z używaniem sprzętu, wydatki ponoszone są na raty leasingowe, a co za tym idzie - w celu uzyskania przychodów.

Wnioskodawczyni chciałaby zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione na raty leasingowe zapłacone już po dniu faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, wynikającym ze zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1, tj. po dniu 11 lutego 2008 r. Wątpliwości Wnioskodawczyni co do takiego rozwiązania budzi fakt zawarcia umowy przed dniem faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na opłacenie rat leasingu operacyjnego, udokumentowane fakturami wystawionymi po dniu faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej, w sytuacji gdy umowa leasingu została zawarta wcześniej, tj. po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale przed dniem faktycznego rozpoczęcia działalności, wynikającym ze zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1, złożonego we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Wydatki poniesione na raty leasingowe związane z użytkowaniem unitu stomatologicznego wraz z osprzętem, mają bezpośredni związek z uzyskaniem przychodów w prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni podała, że bez tego sprzętu nie byłoby możliwe wykonywanie usług stomatologicznych.

Wnioskodawczyni uważa, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym zawarcie umowy leasingu przed dniem faktycznego rozpoczęcia działalności nie pozbawia Jej prawa do odliczenia w koszty uzyskania przychodów rat opłaty leasingowej, przypadających do zapłacenia i udokumentowanych fakturami wystawionymi po dniu faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zainteresowana podała, że zakaz taki nie wynika z art. 23 ww. ustawy ani z żadnego innego przepisu. Warunkiem zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów jest ich ścisły związek z prowadzoną działalnością, przesłanka ta - zdaniem Wnioskodawczyni została spełniona.

Katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów zawarty w art. 23 wspomnianej ustawy, nie zakazuje zaliczania w koszty omawianych rat leasingowych. W związku z powyższym, Wnioskodawczyni stwierdza, iż może odliczyć w koszty uzyskania przychodów raty leasingu sprzętu stomatologicznego od umowy zawartej po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale przed dniem faktycznego rozpoczęcia działalności, wynikającym ze zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wskazania owego związku spoczywa na Wnioskodawczyni, która wywodzi z tego określone skutki prawne.

Kosztami uzyskania przychodu są zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z oceny związku z prowadzoną działalnością winno wynikać, iż poniesiony wydatek obiektywnie może się przyczynić do osiągnięcia przychodów z danego źródła. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

*

pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

*

nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

*

być właściwie udokumentowany.

W świetle przepisów regulujących opodatkowanie stron umowy leasingu, jeżeli umowa leasingu spełnia przesłanki do uznania jej za umowę leasingu operacyjnego określonej w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wówczas opłaty ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie jej trwania, stanowią dla niego koszt podatkowy.

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że w dniu 7 maja 2007 r., czyli już po dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale przed faktycznym rozpoczęciem działalności wynikającym z formularza NIP-1, zawarła Pani umowę leasingu operacyjnego na korzystanie z unitu dentystycznego wraz z osprzętem (wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny). Kwestią do rozstrzygnięcia jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kolejnych rat leasingowych po dniu 11 lutego 2008 r., czyli dniu faktycznego rozpoczęcia działalności. Wnioskodawczyni podała ponadto, iż - tu cytat "bez tego sprzętu prowadzenie praktyki stomatologicznej nie byłoby możliwe", a od 14 maja 2007 r. Zainteresowana otrzymuje faktury wystawiane na gabinet stomatologiczny, dokumentujące raty leasingowe za używanie sprzętu.

Wnioskodawczyni podała, że wydatek na uiszczenie rat leasingowych jest ponoszony w celu osiągnięcia lub zachowania źródła przychodu.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że wydatki związane z uiszczeniem rat leasingowych mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały bowiem wymienione w katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów (art. 23 ww. ustawy) i poniesione zostały w celu uzyskania lub zabezpieczenia źródła przychodu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl