ILPB1/415-639/12-2/TW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 września 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-639/12-2/TW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2012 r. (data wpływu 29 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dochodów, uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od podatku dochodów, uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca uzyskał dnia 4 lipca 2008 r. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zezwolenie zostało wydane dla przedsiębiorcy wpisanemu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta (...). Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy uprawnia przedsiębiorcę do korzystania z pomocy publicznej, w tym w jej ramach do zwolnienia osiąganych z tytułu tej działalności dochodów z podatku dochodowego - przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca prowadził jednoosobowo działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu obróbki mechanicznej elementów metalowych. Przedmiotowa działalność stanowiła przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 552 Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodziły w szczególności: ruchomości, nieruchomości, wierzytelności, zobowiązania, dokumenty i inne. Wnioskodawca stosownie do art. 93a § I i 2 punkt 2 Ordynacji podatkowej, zdecydował o przekształceniu prowadzonej działalności gospodarczej z jednoosobowej na działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółki cywilnej. Stosownie do decyzji Wnioskodawcy oraz wspólników, Wnioskodawca zawarł w formie aktu notarialnego umowę Spółki cywilnej dnia 27 czerwca 2011 r. z trzema innymi osobami i kontynuuje prowadzoną dotychczas działalność gospodarczą w ramach tejże Spółki cywilnej. Podatnik wniósł prowadzone dotychczas przedsiębiorstwo tytułem wkładu do Spółki cywilnej na pokrycie swojego udziału, w tej Spółce. Spółka w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą na terenie Strefy Ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem udzielonym Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w opisanej sytuacji ma zastosowanie art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, tj. czy zawiązana Spółka cywilna - spółka niemająca osobowości prawnej, do której zostało wniesione przedsiębiorstwo tytułem wkładu niepieniężnego, jest następcą prawnym i wstępuje w przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki Wnioskodawcy.

2.

Czy dokonane wniesienie przedsiębiorstwa na pokrycie udziału do zawiązanej spółki cywilnej będzie miało wpływ na dotychczasowe zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, z których korzysta Wnioskodawca, w kontekście uregulowań rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1705 z późn. zm.), w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym, a w szczególności w kontekście § 5 ust. 1 powyższego rozporządzenia.

3.

Czy spółka cywilna - jej wspólnicy - jako podatnicy podatku dochodowego w spółce cywilnej, do której Wnioskodawca wniósł na pokrycie udziału wkład w postaci przedsiębiorstwa są następcami prawnymi przedsiębiorstwa osoby fizycznej i wstępują we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki tej osoby, konsekwentnie także prawo do korzystania z pomocy publicznej, w tym w jej ramach do zwolnienia osiąganych z tytułu tej działalności dochodów z podatku dochodowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, następstwo prawne polega na przejściu z jednego podmiotu na drugi określonych praw i obowiązków. W przypadku prawa podatkowego mamy do czynienia z pochodnym nabyciem praw, kiedy to następca prawny nabywa prawa i obowiązki przysługujące jego poprzednikowi prawnemu. Jest to nabycie translatywne, gdyż dotyczy praw poprzednio już istniejących. W prawie podatkowym z reguły ma miejsce następstwo prawne pod tytułem ogólnym (sukcesja uniwersalna), kiedy to mocą jednego zdarzenia prawnego dochodzi do nabycia całego lub części majątku, a nabywca wchodzi zarówno w prawa jak i w obowiązki swego poprzednika prawnego.

Zagadnienie sukcesji podatkowej regulują przepisy zawarte w Dziale 3, Rozdziale 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.

Zgodnie z art. 93 § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1.

osób prawnych,

2.

osobowych spółek handlowych,

3.

osobowych i kapitałowych spółek handlowych

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

W myśl art. 93 § 2 przedmiotowej ustawy, przepis art. 93 § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

1.

innej osoby prawnej,

2.

osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Z kolei art. 93a § 1 ww. ustawy stanowi, że osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

1.

przekształcenia innej osoby prawnej,

2.

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zgodnie natomiast z art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej przedmiotowy przepis art. 93a § 1 stosuje się odpowiednio do:

1.

osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

a.

innej spółki niemającej osobowości prawnej,

b.

spółki kapitałowej,

2.

spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Z treści cytowanych przepisów wynika, iż następstwo podatkowe związane jest przede wszystkim ze zdarzeniami prawnymi określonymi jako: przekształcenie, połączenie, podział osób prawnych, osobowych i kapitałowych spółek.

Analizowane przepisy dotyczące sukcesji podatkowej odnoszą się również do spółki niemającej osobowości prawnej zawiązanej (powstałej) przy udziale przedsiębiorstwa osoby fizycznej (art. 93a § 2 pkt 2).

Powołane wyżej regulacje prawne mają zastosowanie do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego. Osoba fizyczna jako wspólnik wniosła do nowopowstałej spółki cywilnej wkład w postaci całego zorganizowanego przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 55 k.c. - nie wyłączając żadnych jego składników. A zatem Spółka cywilna, do której Wnioskodawca wniósł na pokrycie udziału wkład w postaci przedsiębiorstwa będzie następcą prawnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej i wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki tej osoby. Podstawą tejże sukcesji jest ww. art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

W myśl wyroku I FSK 674/10 Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2011 r.: "Sukcesja z art. 93a Ordynacji podatkowej, wiążąca się z wstąpieniem przez spółkę osobową we wszelkie prawa i obowiązki wnoszonego w formie aportu przedsiębiorstwa, oznacza, że w zakresie podatku VAT spółka przejmując przedsiębiorstwo, obarczona jest takimi samymi prawami i obowiązkami, jak podatnik prowadzący przedsiębiorstwo, będące przedmiotem aportu, gdyby do jego wniesienia do spółki osobowej nie doszło".

Jednocześnie nadmienić należy, iż jeżeli w skład wniesionego do Spółki cywilnej przedsiębiorstwa wchodzą również środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez przedsiębiorstwo osoby fizycznej, zastosowanie znajdą przepisy art. 22g ust. 14a oraz art. 22h ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) skutkujące kontynuacją przez Spółkę cywilną amortyzacji tychże składników majątku, dokonywanej przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobowo działalność gospodarczą.

Identyczne stanowisko zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w piśmie z dnia 7 kwietnia 2008 r. nr IBPBI/415-18/08/AB oraz Izba Skarbowa w Poznaniu w piśmie z dnia 14 stycznia 2010 r. nr ILPPI/443-1411/09-2/BD.

W myśl wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie I SA/Rz 839/10 z dnia 10 lutego 2011 r. " (...) O zmianie formy prawnej podmiotu gospodarczego, stawianej przez ustawodawcę na równi z połączeniem bądź podziałem podmiotu gospodarczego, można mówić jedynie w sytuacji gdy przy zmianie ram prawnych prowadzonej działalności, zachowana zostaje tożsamość prowadzącego tą działalność podmiotu gospodarczego. Nie można mówić o kontynuacji działalności poprzednika w sytuacji gdy owej tożsamości podmiotu brak.

Zmiana formy prawnej - to sytuacja w której dochodzi do przekształcenia - zmiany jednej formy prawnej określonego podmiotu na inną formę prawną bez zmiany tego podmiotu w inny podmiot, przy zachowaniu jgo tożsamości. W wyniku zmiany formy prawnej, czyli przekształcenia następuje kontynuacja działalność podmiotu. Podmiot przekształcony nie jest traktowany jako podmiot likwidowany, gdyż prowadzona przez niego działalność, przy wykorzystaniu tego samego majątku będzie kontynuowana w innej formie prawnej przez tenże sam podmiot. Podstaw przekształcenia należy poszukiwać w przepisach szczególnych regulujących funkcjonowanie danej kategorii podmiotów. Najczęstszą sytuacją jest przekształcanie się spółek prawa handlowego.

Wprawdzie pr. handlowe rozróżnia przekształcenie od następstwa prawnego, to w prawie podatkowym te dwie konstrukcje są utożsamiane i pociągają za sobą identyczne skutki prawne - wstąpienie w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki (por. R. Dawgier, L. Etel, C. Kozikowski, P. Pietrasz, M. Popławski, S. Plesnarowicz, Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Lex).

Należy zauważyć, że pojęcie przekształcenia użyte zostało także w art. 93a Ordynacji podatkowej w odniesieniu do transformacji zarówno osób prawnych jak i przedsiębiorstw osób fizycznych oraz spółek osobowych. Są to przekształcenia w sensie prawnym (ścisłym) związane ze ściśle określonymi przypadkami, których wyróżnikiem jest zmiana formy prawnej przy zachowaniu tożsamości podmiotu.

Artykuł 93a § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

* przekształcenia innej osoby prawnej,

* przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

1.

osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

a.

innej spółki niemającej osobowości prawnej,

b.

spółki kapitałowej;

spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa. H. Dzwonkowski, A. Huchla, C. Kosikowski w komentarzu do ustawy - Ordynacja podatkowa (Lex), wyrazili pogląd, który Sąd w pełni podzielą, że w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkład do spółki niemającej osobowości prawnej (osobowej lub cywilnej) następuje kontynuacja w formie spółki (przy zachowaniu pełnej ciągłości podmiotowej i majątkowej) działalności gospodarczej osoby fizycznej w trybie zawarcia umowy Spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym (art. 33 Kodeksu spółek handlowych) jak i w innych przypadkach gdy do spółki osobowej wnoszony jest wkład w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie przekształceń podmiotowych w art. 22g ust. 12 odsyła do odrębnych przepisów. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w grę wchodzą przepisy Kodeksu spółek handlowych dotyczące przekształceń spółek osobowych ale nie tylko. W świetle powyższych wywodów te odrębne przepisy to także regulacja zawarta w art. 93a Ordynacji podatkowej, w zakresie w jakim przekształcenie skutkuje zachowaniem przez podmiot (lub przez jego wspólników) statusu podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych".

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, należy podkreślić iż nastąpiło wniesienie wkładu do spółki cywilnej w postaci całego zorganizowanego przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 55 k.c. - nie wyłączając żadnych jego składników.

Przedsiębiorstwo osoby fizycznej funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). Można je określić, na podstawie art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - dalej k.c., jako: "zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz

inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czynność prawna obejmująca przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko co wchodzi w jego skład - chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej (przepisów szczególnych)".

Natomiast zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej z art. 93 wynika, iż przedmiotem sukcesji podatkowej są prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Zgodnie z Ordynacją podatkową przepisami prawa podatkowego są przy tym przepisy ustaw podatkowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 tej ustawy, postanowienia ratyfikowanych przez RP umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych. Zdaniem Wnioskodawcy, należy zwrócić uwagę, iż ustawy podatkowe to nie tylko ustawy dotyczące podatków, ale również opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. W konsekwencji, przedmiotem sukcesji podatkowej są również prawa i obowiązki wynikające z ustaw regulujących powyższe świadczenia.

Poza odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe poprzednika, sukcesja podatkowa oznacza również korzystanie przez następcę z określonych uprawnień przysługujących poprzednikowi, związanych, np. z nadpłatą podatku, odliczeniem i zwrotem podatku naliczonego VAT, prawem do odwołania się od decyzji organu podatkowego, czy też korzystaniem z niezrealizowanych przez poprzednika ulg lub zwolnień podatkowych.

Zgodnie z art. 93d Ordynacji podatkowej, sukcesja podatkowa dotyczy także praw i obowiązków wynikających z wszelkiego rodzaju decyzji podatkowych. Rozstrzygnięcia zawarte w decyzjach organów podatkowych adresowanych do poprzedników kształtują zatem sytuację prawną ich następców prawnych. Zakres sukcesji podatkowej w analizowanym zakresie ukształtowany został bardzo szeroko, ponieważ dotyczy wszelkich praw i obowiązków określonych w decyzjach mających swoje oparcie w przepisach prawa podatkowego we wskazanym wyżej rozumieniu. Przykładowo zaliczyć do nich należy decyzje określające zobowiązania podatkowe, stwierdzające nadpłatę, czy też umarzające zaległości podatkowe, jak i stwierdzające nieważność czy wygaśnięcie innych decyzji. Zawarta w Ordynacji podatkowej regulacja dotycząca sukcesji podatkowej określa zatem możliwie jej najszerszy przedmiotowo zakres. Odnosi się ona bowiem do praw i obowiązków wynikających z wszelkich aktów prawa podatkowego - niezależnie od ich treści i rangi, a więc stosunków zarówno materialno-, jak i formalnoprawnych. Nie wylicza ich natomiast szczegółowo. Powyższe stanowi następstwo przyjętego przez ustawodawcę założenia pełnego przejęcia praw i obowiązków dotyczących poprzednika prawnego (podatkowego), wynikających z jakichkolwiek regulacji prawnopodatkowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, mając powyższe na uwadze, należy wskazać, iż w myśl art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. Przy tym, zgodnie z ust. 5a ww. artykułu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje podatnikowi (wspólnikom zawiązanej spółki cywilnej) wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy. Jednocześnie wspomniane zwolnienie stanowi dla przedsiębiorcy (podatnika) formę pomocy publicznej w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Analogicznie, zgodnie z art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, do którego odsyłają ww. przepisy, podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z tą ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej. Zezwolenie określa podmiot oraz przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki jej prowadzenia na terenie strefy.

Utrata prawa do zwolnienia następuje w sytuacji, gdy przedsiębiorcy zostanie cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności na podstawie art. 21 ust. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy są wówczas obowiązani do zapłaty podatku za cały okres korzystania z tego zwolnienia.

Artykuł 19 ust. 3 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych stanowi, iż zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:

1.

zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub

2.

rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub

3.

nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

Powyższy przepis nie wymienia zmiany (przekształcenia) formy prawnej przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie, jako przesłanki cofnięcia tego zezwolenia. Powyższy przepis wskazuje jedynie na przesłanki cofnięcia, ograniczenia zezwolenia i stanowi katalog zamknięty nie odnoszący się do następstwa prawnego.

Z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie I SA/Rz 839/10 z dnia 10 lutego 2011 r.: "H. Dzwonkowski, A. Huchla, C. Kosikowski w komentarzu do ustawy - Ordynacja podatkowa (Lex), wyrazili pogląd, który Sąd w pełni podziela, że w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako wkład do spółki niemającej osobowości prawnej (osobowej lub cywilnej) następuje kontynuacja w formie spółki (przy zachowaniu pełnej ciągłości podmiotowej i majątkowej) działalności gospodarczej osoby fizycznej w trybie zawarcia umowy Spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym (art. 33 Kodeksu spółek handlowych) jak i w innych przypadkach gdy do spółki osobowej wnoszony jest wkład w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej".

Odnosząc się do kwestii ograniczenia zawartego w § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1705 z późn. zm.) - zgodnie z którym, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł wydatki inwestycyjne w okresie od dnia uzyskania zezwolenia, aż do wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, pod warunkiem że:

* nie przeniesie w jakiejkolwiek formie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres 3 lat;

* będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres nie krótszy niż 3 lata.

Należy wskazać, iż przedmiotowy przepis przewiduje co prawda utratę prawa do zwolnienia w razie przeniesienia w jakiejkolwiek formie składników majątkowych, z którymi związane były odliczenia od podatku, ale reguła ta nie dotyczy przeniesienia własności w wyniku przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału podmiotów. Wnioskodawca w dalszym ciągu prowadzi działalność gospodarczą na terenie strefy ekonomicznej, tylko została zmieniona forma prowadzonej działalności i na skutek zastosowania art. 93a § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej nastąpiła sukcesja praw i obowiązków oraz należy podkreślić, iż została zachowana ciągłość podmiotowa i majątkowa.

Reasumując, gdy podatnik posiada uzyskane stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, zezwolenie nie zostało cofnięte, spełnia warunki zapisane w zezwoleniu oraz warunki wynikające z rozporządzenia w sprawie utworzenia danej specjalnej strefy ekonomicznej oraz uzyskuje dochód z działalności określonej w zezwoleniu, ma prawo do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Identyczne stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacjach nr ILPB3/423-431/08-4/DS z dnia 2008.10.07; nr ITPB3/423-218/09/PS z dnia 2009.07.02; nr ITPB3/423-178/09/DK z dnia 2009.06.19.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 3, w myśl art. 93a § 2 pkt 2 w związku z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, niemająca osobowości spółka, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Taki stan prawny pozwala stwierdzić, że proces przekształcania się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Stosownie do przepisu art. 93a ustawy - Ordynacja podatkowa, niemająca osobowości spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa - jednoosobowej działalności gospodarczej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Oznacza to, iż nowo powstała spółka będzie sukcesorem praw i obowiązków wynikających z zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej otrzymanego przez przedsiębiorcę wnoszącego wkład do spółki nieposiadającej osobowości prawnej w postaci własnego przedsiębiorstwa.

Z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa w niemającą osobowości spółkę, podatnikami podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności stają się wspólnicy spółki cywilnej. Konsekwentnie wspólnicy będąc udziałowcami nieposiadającej osobowości prawnej spółki, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa i wstępują we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki wnoszonego przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

Konsekwentnie, gdy spółka - wspólnicy nieposiadającej osobowości prawnej spółki posiadają, bądź uzyskane przez siebie, bądź w drodze sukcesji, stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, spełniają warunki zapisane w zezwoleniu oraz warunki określone w zezwoleniu oraz warunki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1705 z późn. zm.) oraz uzyskiwać będą dochód z działalności określonej w tym zezwoleniu, konsekwentnie wspólnicy jako podatnicy podatku dochodowego w spółce nieposiadającej osobowości prawnej będą mieli prawo do korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie, tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, został złożony przez jednego ze wspólników spółki zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla pozostałych wspólników.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl