ILPB1/415-622/12-2/AG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 lipca 2012 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-622/12-2/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 21 czerwca 2012 r. (data wpływu 25 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych, przetwarzania danych, tworzenia i testowania oprogramowania jak również wdrażania testów u swoich kontrahentów.

W związku z koniecznością podniesienia kwalifikacji w tym zakresie Zainteresowana planuje rozpoczęcie studiów podyplomowych w zakresie testowania oprogramowania. Studia przeznaczone są dla osób, które wiążą swoją karierę z tworzeniem testów i zapewnianiem jakości oprogramowania (jako tester oprogramowania lub (...)). Studia mają na celu przekazanie podstawowej oraz zaawansowanej wiedzy z zakresu testowania oprogramowania. Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów kierunków informatycznych, technicznych lub ekonomicznych. Mają na celu przekazanie kompleksowej i zaawansowanej wiedzy dotyczącej metodologii testowania, projektowania testów i metod ich automatyzacji oraz aspektów miękkich pracy testera.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni może zaliczyć, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów uzyskania przychodów opłaty z tytułu czesnego za powyższe studia podyplomowe.

Zdaniem Wnioskodawczyni, czesne za studia podyplomowe związane z przedmiotem prowadzonej działalności stanowi koszt uzyskania przychodów w myśl u.p.d.o.f.

Przedmiotowe studia są niezbędne dla Zainteresowanej z punku widzenia rozbudowywania zakresu oferowanych usług oraz zwiększania ich atrakcyjności. Jest to działanie mające na celu utrzymanie konkurencyjności na dynamicznie rozwijającym się rynku IT i tym samym zabezpieczenie źródła przychodów. Bez uzyskanej na omawianych studiach wiedzy Wnioskodawczyni nie byłaby w stanie dopasować świadczonych usług do stale rosnących wymagań rynku.

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Koszty przedmiotowych studiów podyplomowych nie zostały wymienione w art. 23, a ich poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z działalności gospodarczej. Opłacenie czesnego zostanie udokumentowane fakturą wystawioną przez uczelnię. Tym samym wydatek taki spełnia przesłanki uznania go za koszt uzyskania przychodów, a mianowicie:

* pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem i źródłem przychodu i jest poniesiony w celu osiągnięcia przychodu,

* nie znajduje się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* zostanie właściwie udokumentowany.

Zakres programowy omawianych studiów podyplomowych oraz jego bezpośredni związek z prowadzoną działalnością przesądzają, iż wydatek w postaci czesnego związany jest z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i ma z nią związek.

Są to zatem uzasadnione racjonalnie i gospodarczo wydatki na kształcenie, które pozwolą Wnioskodawczyni nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Podsumowując wydatki na studia podyplomowe, których program ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością i których ukończenie pozwoli Wnioskodawczyni zwiększyć przychody oraz wzmocnić sytuację rynkową prowadzonego przedsiębiorstwa, należy uznać za koszty uzyskania przychodów w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne stanowisko zaprezentowane zostało w następujących interpretacjach:

* ITPB1/415-2/12/PSZ z 29 marca 2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy,

* ILPB3/423-438/11-2/KS z 14 grudnia 2011 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu,

* IPPB1/415-712/10-2/RS z 21 września 2010 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,

* IPPB1/415-956/10-2/KS z 20 stycznia 2011 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,

* IBPBI/1/415-949/11 /WRz z 30 listopada 2011 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach,

* IBPBI/1/415-167/09/WRz z 15 maja 2009 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach,

* IPPB1/415-890/10-2/RS z 6 grudnia 2010 r., Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawczynię pism urzędowych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl