ILPB1/415-618/13-2/AP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB1/415-618/13-2/AP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 sierpnia 2013 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-618/13-2/AP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 17 maja 2013 r. (data wpływu 24 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

* możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Republiki Słowackiej za prowadzoną za pośrednictwem zakładu - jest prawidłowe,

* opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej z tytułu dywidend, zaliczek na dywidendy lub nadwyżek likwidacyjnych, jako przypisanych do zakładu - jest prawidłowe,

* zwolnienia z opodatkowania w Polsce dochodu (przychodu) z tytułu udziału w spółce osobowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej - jest prawidłowe,

* opodatkowania transferu środków pochodzących z zysku spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Republiki Słowackiej za prowadzoną za pośrednictwem zakładu, w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej z tytułu dywidend, zaliczek na dywidendy lub nadwyżek likwidacyjnych, jako przypisanych do zakładu, w zakresie zwolnienia z opodatkowania w Polsce dochodu (przychodu) z tytułu udziału w spółce osobowej mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej oraz w zakresie opodatkowania transferu środków pochodzących z zysku spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce oraz podlegającą w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca rozważa założenie lub przystąpienie do spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej #8722; komanditna spolocnost (zwanej dalej "Spółką") #8722; zorganizowanej i zarejestrowanej zgodnie z właściwym prawodawstwem słowackim, będącej odpowiednikiem spółki komandytowej prawa polskiego. Wnioskodawca przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności - odpowiednika komplementariusza w polskiej spółce komandytowej. Wnioskodawca zostałby wspólnikiem Spółki poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego, dalej zwanego "Aportem", w postaci udziałów lub akcji spółek kapitałowych mających siedzibę w Unii Europejskiej, w szczególności udziałów lub akcji spółek mających siedzibę wyłącznie na terenie Słowacji (dalej zwanych "Spółkami Zależnymi").

Spółka pełnić będzie funkcję podmiotu holdingowego, w którego posiadaniu będą znajdowały się akcje lub udziały Spółek Zależnych. Głównym źródłem dochodów Spółki będą zatem dywidendy wypłacane przez Spółki Zależne lub też nadwyżki likwidacyjne wypłacane z tytułu likwidacji takich Spółek Zależnych. Działalność Spółki podlegać będzie miedzy innymi na obrocie udziałami i akcjami Spółek Zależnych, zarządzaniu Spółkami Zależnymi, prowadzeniu nadzoru nad Spółkami Zależnymi itp.

Na gruncie słowackiego prawa handlowego Spółka jest podmiotem praw i obowiązków odrębnym od swoich wspólników. Spółka jest spółką osobową, w której przynajmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń (wspólnik o nieograniczonej odpowiedzialności), a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika ograniczona jest do wysokości wpłaconych wkładów do spółki (wspólnik o ograniczonej odpowiedzialności) - podobnie jak w przypadku spółki komandytowej funkcjonującej na gruncie polskiego Kodeksu spółek handlowych. Umowa Spółki musi wskazywać zakres jej działalności, określać wspólników i wysokość wkładów wspólników o ograniczonej odpowiedzialności oraz wskazywać, którzy ze wspólników ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Zgodnie ze słowackimi przepisami podatkowymi każdy podmiot prawny posiadający siedzibę lub miejsce efektywnego zarządu na terytorium Słowacji podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że Spółka jest, co do zasady, traktowana jako słowacki rezydent podatkowy, co ma swoje implikacje na gruncie regulacji międzynarodowych, w tym umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z przepisami słowackiej ustawy o podatku dochodowym podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym zysków Spółki ustala się na zasadach ogólnych, dla niej jako całości. Jednak od tak ustalonej podstawy opodatkowania odejmuje się część przypadającą, jako udział, wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności. Udział ten określany jest proporcjonalnie do udziałów w zysku przed opodatkowaniem, podlegającym podziałowi pomiędzy wspólników zgodnie z umową Spółki. Jednocześnie, jak wynika ze słowackich przepisów podatkowych, w przypadku gdy wspólnicy o nieograniczonej odpowiedzialności podlegają na Słowacji ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. nie są słowackimi rezydentami podatkowymi, domniemuje się, że osiągane przez nich dochody z tytułu udziału w Spółce stanowią dochody osiągane z położonego na terytorium Słowacji zakładu tychże wspólników i podlegają opodatkowaniu słowackim podatkiem dochodowym niezależnie od ich rezydencji podatkowej. Uzyskiwane przez wspólnika z nieograniczoną odpowiedzialnością dochody z tytułu uczestnictwa w Spółce podlegają zatem - co do zasady - opodatkowaniu na Słowacji jako dochody z prowadzenia działalności gospodarczej.

Pozostała po odjęciu udziału wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności kwota opodatkowania jest dochodem słowackiej spółki komandytowej i podlega opodatkowaniu na poziomie spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy założenie Spółki lub przystąpienie do Spółki będzie prowadzić do powstania na terenie Słowacji zakładu Wnioskodawcy w rozumieniu Umowy.

2. Czy dywidenda, zaliczki na dywidendę lub nadwyżki likwidacyjne otrzymywane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Spółek Zależnych przypisane powinny być do Spółki jako zakładu zgodnie z postanowieniami Umowy. Czy dywidenda, zaliczki na dywidendę lub nadwyżki likwidacyjne otrzymywane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Spółek Zależnych będą opodatkowane podatkiem dochodowym w Polsce.

3. Czy dochód (przychód) Wnioskodawcy uzyskiwany z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

4. Czy sam transfer środków pochodzących z zysku Spółki na rzecz Wnioskodawcy będzie czynnością neutralną podatkowo. Czy rodzi on jakiekolwiek skutki podatkowe w Polsce na gruncie Ustawy PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, założenie Spółki lub przystąpienie do Spółki będzie prowadzić do powstania na terenie Słowacji zakładu Wnioskodawcy w rozumieniu Umowy.

UZASADNIENIE stanowiska.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Umowy zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Określenie zakład obejmuje w szczególności: miejsce zarządu, filię, biuro, fabrykę, warsztat i kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu ziemnego, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych (art. 5 ust. 2 Umowy). Umowa przewiduje również wyłączenia z pojęcia zakładu znajdujące się w art. 5 ust. 3 i 4, które jednak nie będą miały zastosowania w odniesieniu do sytuacji Wnioskodawcy.

A zatem, aby powstał "zakład" w rozumieniu Umowy, musi on:

* być stałą placówką,

* prowadzić całkowicie lub częściowo działalność przedsiębiorstwa.

Za stałą placówkę uznaje się m.in. władanie pewną przestrzenią, bez znaczenia na posiadany do niej tytuł prawny, przy założeniu, że jej wykorzystywanie wykazuje pewien stopień trwałości. Zgodnie z postanowieniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. znak PB4-6/SR-033-096-64-180/06 siedziba spółki osobowej spełnia przesłanki stałej placówki. Mając zatem na uwadze fakt, że Spółka będzie posiadać siedzibę na terytorium Słowacji, konstytuować ona będzie "stałą placówkę" w rozumieniu Umowy.

Aby powstał zakład, niezbędne jest jednak spełnienie jeszcze drugiego kryterium, a mianowicie prowadzenia całkowicie lub częściowo działalności przedsiębiorstwa przez tą stałą placówkę. Co istotne, Umowa nie stawia w tym zakresie żadnych wymogów co do rodzaju prowadzonej działalności. Spółka, jako podmiot holdingowy zajmujący się obrotem akcjami / udziałami Spółek Zależnych, będzie prowadzić działalność gospodarczą w tym właśnie zakresie.

Uznawanie spółek osobowych jako zakładów wspólników takich spółek jest aprobowane przez piśmiennictwo, o czym świadczy komentarz do Modelowej Konwencji OECD pod red. B. Brzezińskiego (Warszawa 2010, str. 734), w którym czytamy: "W związku z transparentnością spółek osobowych udział w spółce osobowej stanowi formę prowadzenia działalności gospodarczej jej wspólników. W konsekwencji, jeśli zostaną spełnione pozostałe przesłanki uznania za stały zakład (tekst jedn.: posiadanie placówki oraz stałość prowadzenia działalności) spółka osobowa może funkcjonować jako stały zakład dla każdego z jej wspólników".

Warto podkreślić, że stanowisko takie przedstawiają również organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 2 września 2010 r. znak IPPB5/423-342/10-3/AJ:

"Nie ulega zatem wątpliwości, iż na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego, jeżeli spółka osobowa jako podmiot transparentny pod względem podatkowym prowadzi działalność w państwie, w którym jest zorganizowana, to wspólnik tej spółki posiada w tym państwie < > i podlega w nim opodatkowaniu od zysków osiągniętych poprzez ten < >".

Analogiczne wnioski przedstawiono także w interpretacji:

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2012 r. znak IPPB5/423-483/12-2/AJ,

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 października 2012 r. znak ILPB1/415- 657/12-2/AA, czy też

* Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 września 2012 r. znak IPPB1/415- 813/12-2/AM.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, dywidenda, zaliczki na dywidendę lub nadwyżki likwidacyjne otrzymywane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Spółek Zależnych przypisane powinny być do Spółki jako zakładu, zgodnie z postanowieniami Umowy. W konsekwencji, nie powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym w Polsce.

UZASADNIENIE stanowiska.

Co do zasady, dochód z tytułu dywidend podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 Umowy. Wskazać jednak należy, że ponieważ dochód ten jest przypisywany zakładowi Wnioskodawcy położonemu na terenie Słowacji, zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 4 Umowy. Zgodnie z tym przepisem: "postanowień ustępów 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendy, działalność zarobkową przez położony w nim zakład bądź wykonuje w tym drugim państwie wolny zawód w oparciu o położoną tam stalą placówkę i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku, w zależności od konkretnej sytuacji, stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14".

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1, Spółka konstytuuje zakład Wnioskodawcy na terytorium Słowacji w rozumieniu art. 5 Umowy. Oznacza to możliwość opodatkowania dochodu Wnioskodawcy, jaki należy przypisać jego zakładowi, na terytorium Słowacji #8722; zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 Umowy.

Zgodnie z tymi przepisami:

1. Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi;

2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby prowadził taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

W ocenie Wnioskodawcy, przychody z tytułu dywidendy, zaliczki na dywidendę lub nadwyżki likwidacyjnej otrzymywane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Spółek Zależnych będą związane z działalnością zakładu. Zauważyć bowiem należy, iż udziały lub akcje Spółek Zależnych stanowić będą część majątku Spółki, a nie majątku Wnioskodawcy. Wspólnik (Wnioskodawca) i Spółka stanowią bowiem dwa niezależnie od siebie funkcjonujące w obrocie prawnym podmioty.

Z tego też względu bez wątpienia do czerpania korzyści z tytułu posiadania udziałów (akcji) w Spółkach Zależnych uprawniona będzie Spółka, a nie Wnioskodawca. Zatem #8722; skoro udziały i akcje Spółek Zależnych stanowić będą część majątku Spółki, a Spółka będzie kwalifikowana jako zakład w rozumieniu Umowy #8722; to dywidendy, zaliczki na dywidendę lub nadwyżki likwidacyjne otrzymywane przez zakład powinny być przypisane temu zakładowi.

W wydawanych interpretacjach podatkowych organy potwierdzają, że jeśli udziały lub akcje są zaliczane do majątku spółki osobowej (spółka osobowa jest wspólnikiem spółki kapitałowej), to dywidenda podlega opodatkowaniu w kraju, w którym doszło do powstania zakładu.

Przykładowo Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 4 października 2012 r. znak ILPB1/415-657/12-2/AA:

"Wnioskodawca uważa, że dywidenda oraz zaliczki na dywidendę otrzymywane przez Spółkę z tytułu udziału w zyskach Zagranicznej spółki kapitałowej będą przynależeć do Spółki jako zakładu w rozumieniu Traktatu. Art. 7 ust. 2 Traktatu określa sposób ustalania zysków zakładu. Stanowi, że jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby prowadził taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.

Udziały w Zagranicznej spółce kapitałowej będą należeć do majątku Spółki a nie do majątku wspólników. Spółka będzie posiadała odrębną podmiotowość prawną, a zatem będzie odrębnym podmiotem praw i obowiązków. Wraz z wniesieniem do Spółki udziałów w Zagranicznej spółce kapitałowej przez Wnioskodawcę w drodze wkładu, udziały przejdą z majątku Wnioskodawcy do majątku Spółki. W związku z tym prawa majątkowe związane z udziałami będą przysługiwać jedynie Spółce. Na takie zakwalifikowanie dochodów z dywidend oraz zaliczek na dywidendę nie ma wpływu forma prawna w jakiej zostanie zorganizowana działalność gospodarcza Spółki".

Podobny pogląd zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach z dnia 25 września 2012 r. znak IPPB1/415-694/12-2/MS, z dnia 13 września 2012 r. znak IPPB1/415-668/12-2/KS oraz z dnia 11 września 2012 r. znak IPPB1/415-710/12-3/MS.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie analizował stan faktyczny dotyczący prowadzenia przez polskiego rezydenta działalności na terenie Słowacji za pośrednictwem spółki osobowej (odpowiednika polskiej spółki jawnej). Wnioskodawca wyjaśnił, że planuje rozpocząć działalność inwestycyjną za pośrednictwem spółki słowackiej. Działalność tej spółki będzie polegać na profesjonalnym zarządzaniu spółkami i / lub prowadzeniu nadzoru nad spółkami, których akcje lub udziały spółka będzie posiadać. Źródłem dochodów spółki słowackiej będą dywidendy otrzymywane od spółek, których akcje i / lub udziały spółka słowacka będzie posiadać. Przedmiotem działalności spółki słowackiej miała być też działalność usługowa oraz inwestowanie w papiery wartościowe, w szczególności w akcje i certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne. W tak opisanym stanie faktycznym organ podatkowy uznał, że dywidendy otrzymywane przez spółkę słowacką (stanowiącą zakład polskiego rezydenta podatkowego) będą opodatkowane na terenie Słowacji.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 3, dochód (przychód) Wnioskodawcy uzyskiwany z tytułu jego udziału w Spółce podlegać będzie w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

UZASADNIENIE stanowiska.

Zgodnie z przytaczaną już wcześniej treścią art. 7 ust. 1 Umowy zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim umawiającym się państwie działalność gospodarczą poprzez położony tam zakład. Jak była o tym mowa wcześniej, Wnioskodawca uważa, że jego uczestnictwo w Spółce konstytuuje powstanie zakładu na terenie Słowacji.

Warto również wspomnieć, że słowackie przepisy podatkowe uznają dochody uzyskiwane przez wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności słowackich spółek osobowych za odrębną kategorię dochodów z działalności gospodarczej. Prawo słowackie wskazuje przy tym kategorie dochodów, co do których obowiązuje domniemanie, że są osiągane na terytorium Słowacji. Dochodem objętym tym domniemaniem jest m.in. dochód osiągany poprzez położony na Słowacji stały zakład (permanent establishment). Niezależnie zatem od postanowień Umowy, także przepisy krajowego ustawodawstwa na Słowacji, co do zasady, nakazują opodatkować dochody wspólników #8722; nierezydentów o nieograniczonej odpowiedzialności w słowackich spółkach osobowych na Słowacji #8722; w związku z ich uznaniem za dochody osiągane poprzez położony na terytorium tego państwa stały zakład.

Zatem przyszłe dochody Wnioskodawcy z tytułu posiadania przez niego udziału w Spółce traktowane będą jako dochody z działalności gospodarczej osiągane za pośrednictwem stałego zakładu położonego na terytorium Słowacji. Oznacza to uprawnienie do ich opodatkowania na terenie Słowacji. To z kolei prowadzi do wniosku, że na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a Umowy Polska zwolni te dochody od opodatkowania (przy czym ich wysokość wpłynie na stawkę podatku w Polsce #8722; metoda wyłączenia z progresją; art. 27 ust. 8 Ustawy PIT).

Takie stanowisko znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach podatkowych, przykładowo w:

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 r. znak IPPB1/415-1462/12-2/MT:

"Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym #8722; osobą fizyczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 updf. Wnioskodawca zamierza przystąpić do słowackiej spółki osobowej określanej w słowackich przepisach prawa handlowego i podatkowego jako komanditna spolocnost. Spółka słowacka będzie udziałowcem lub akcjonariuszem spółek kapitałowych zarejestrowanych w różnych krajach Unii Europejskiej i podlegających w tych krajach nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Źródłem dochodu słowackiej spółki będzie dywidenda i inne dochody z udziałów lub akcji wzmiankowanych spółek zarejestrowanych w krajach Unii Europejskiej. Słowacka spółka #8722; jako zarządzana i zarejestrowana na Słowacji #8722; będzie w świetle słowackich przepisów podatkowych słowackim rezydentem podatkowym. Tym samym spółka słowacka będzie spółką w rozumieniu umowy między Polską a Słowacją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

W związku z powyższym, w Polsce dochód z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Słowacji podlegał będzie opodatkowaniu z zastosowaniem metody unikania podwójnego opodatkowania zawartej w art. 24 ust. 1 lit. a umowy, tzn. z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją na zasadach określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, mając na względzie powołane regulacje prawne stwierdzić należy, iż dochód przypadający na Wnioskodawcę z tytułu podziału lub wypłaty zysku spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy może być opodatkowany na terytorium Republiki Słowackiej. Z uwagi jednak na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy na terytorium Polski, podlega on w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości dochodów bez względu na miejsce położenia przychodów. Jednocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy - na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a umowy polsko-słowackiej #8722; zastosować określoną w umowie metodę unikania podwójnego opodatkowania, o której mowa w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli tzw. metodę wyłączenia z progresją";

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 22 października 2012 r. znak ILPB1/415-719/12-2/AA:

"W związku z powyższym w Polsce dochód z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Słowacji podlegał będzie opodatkowaniu z zastosowaniem metody unikania podwójnego opodatkowania zawartej w art. 24 ust. 1 lit. a umowy, tzn. z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją na zasadach określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, dochód z tytułu udziału w spółce stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawczyni powinien być opodatkowany na terytorium Republiki Słowackiej. Jednocześnie uzyskany dochód jest zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku";

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 1 lutego 2012 r. znak IPTPB2/415-706/11-4/MP:

"Jak wskazano powyżej, w świetle postanowień Umowy ze Słowacją, Słowacja jest uprawniona do opodatkowania dochodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach Spółki #8722; jako zakładu w rozumieniu art. 5 i art. 7 umowy ze Słowacją. W ten sposób może dojść do podwójnego opodatkowania dochodów Wnioskodawcy. Aby zapobiec temu zjawisku, Umowa ze Słowacją przewiduje metodę zwolnienia z progresją. Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a Umowy ze Słowacją jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce (tekst jedn.: Wnioskodawca) osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Słowacji, to Polska (...) zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania. Polska przy obliczeniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony z opodatkowania.

Wprowadzenie przepisu art. 24 ust. 1 lit. a do Umowy ze Słowacją wyklucza jednoznacznie możliwość opodatkowania przez Polskę transferu środków z zysku Spółki otrzymanego przez Wnioskodawcę. Postanowienie z Umowy ze Słowacją dotyczące metody unikania podwójnego opodatkowania zostało potwierdzone w przepisie art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie powinno zatem budzić wątpliwości, iż transfer środków do wspólników (w tym do Wnioskodawcy) jest neutralny pod względem podatkowym";

* interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 października 2011 r. znak IBPBI/1/415-828/11/AB:

"Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskiwany przez Niego dochód z tytułu bycia wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności w Spółce będzie podlegał w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zarówno na etapie jego powstania w Spółce, jak i w momencie podziału zysków przez Spółkę pomiędzy jej wspólników. W konsekwencji, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności, z tytułu udziału w Spółce traktowane będą w świetle lokalnych regulacji podatkowych, jako zyski z działalności gospodarczej osiągane za pośrednictwem stałego zakładu, a co za tym idzie, co do zasady, podlegają opodatkowaniu słowackim podatkiem dochodowym. Tym samym również na gruncie UPO dochody te regulowane będą postanowieniami art. 7, zgodnie z którym Słowacji przysługuje prawo ich opodatkowania.

Na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym na gruncie art. 10 ust. 4 UPO, przyjmuje się zasadę, iż w przypadku gdy wypłacane dywidendy związane są z działalnością położonego w umawiającym się państwie zakładu, dochody z tytułu dywidend przypisywane są temu zakładowi i opodatkowywane zgodnie z regulacjami art. 7. Jak się podkreśla w doktrynie międzynarodowego prawa podatkowego wymóg przypisywania dywidend, odsetek, czy należności licencyjnych do zysków zakładu jest konsekwencją przyjęcia na gruncie art. 7 Konwencji fikcji prawnej, umożliwiającej podatkowe traktowanie stałego zakładu tak, jakby był to podmiot niezależny od przedsiębiorstwa. Tym samym do stałego zakładu należy przypisać zyski, które osiągnąłby, gdyby działał jako niezależne przedsiębiorstwo. Z tego punktu widzenia uzasadnione jest, że zyski stałego zakładu powinny uwzględniać również dochody osiągnięte z praw majątkowych (takich jak akcje, czy wierzytelności) posiadanych przez ten zakład (B. Brzeziński "Model Konwencji OECD. Komentarz" s. 678).

Podsumowując powyższe, w ocenie Wnioskodawcy uzyskiwane przez Niego dochody z tytułu bycia w Spółce wspólnikiem o ograniczonej odpowiedzialności, stanowią dochody z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT. Jednocześnie na podstawie art. 7 i art. 24 ust. 1 UPO oraz art. 27 ust. 8 ustawy o PIT dochody te należy uznać za zwolnione z opodatkowania w Polsce, jako dochody uzyskiwane przez położony na Słowacji zakład z zachowaniem progresji podatkowej w odniesieniu do pozostałych dochodów Wnioskodawcy".

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 4, sam transfer środków pochodzących z zysków Spółki do Wnioskodawcy jest neutralny podatkowo. Innymi słowy, sam transfer środków pochodzących z zysku Spółki na rzecz Wnioskodawcy nie rodzi skutków podatkowych w Polsce na gruncie Ustawy PIT.

UZASADNIENIE stanowiska.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód z tytułu uczestnictwa w Spółce opodatkowany jest jako zysk zakładu na terytorium Słowacji zgodnie z krajowymi słowackimi przepisami podatkowymi. Sam transfer jest wyłącznie przeniesieniem już opodatkowanych środków, niezwiązanym z żadną czynnością, która miałaby generować konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Przyjęcie odmiennego stanowiska oznaczałoby, iż z jednej strony dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako dochody zakładu w rozumieniu Umowy, by następnie #8722; na podstawie Ustawy PIT #8722; zostać raz jeszcze opodatkowanymi w Polsce. Doprowadziłoby to w efekcie do podwójnego opodatkowania, czemu Umowa ma zapobiegać. Właśnie w tym celu w Umowie znalazł się art. 24 ust. 1 lit. a. Nie powinno zatem budzić wątpliwości, iż transfer środków do Wnioskodawcy jest neutralny pod względem podatkowym.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2012 r. znak ILPB1/415-279/12-6/AA, czy też Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 września 2012 r. znak IPPBI/415-889/12-2/KS oraz z dnia 27 września 2012 r. znak IPPB1/415-773/12-2/KS. We wskazanych rozstrzygnięciach organy podatkowe potwierdzały stanowiska wnioskodawców, że: "Wspólnicy Spółki (w tym Wnioskodawca) opodatkowują swój dochód jako zysk zakładu na terytorium Słowacji. Sam transfer środków stanowi wyłącznie transakcję o charakterze wewnętrznym, niemającą odbicia w obrocie zewnętrznym".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo tut. Organ informuje, że udzielając niniejszej interpretacji indywidualnej, dokonał oceny prawidłowości stanowiska Wnioskodawcy tylko w odniesieniu do zadanych we wniosku pytań.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl