ILPB1/415-618/11-4/AA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 lipca 2011 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-618/11-4/AA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 7 kwietnia 2011 r. (data wpływu do Biura KIP w Lesznie: 21 kwietnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 19 lipca 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Skarbowym został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika. Pismem z dnia 18 kwietnia 2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego-działając na podstawie art. 15 i 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - przekazał wniosek Gminy według właściwości do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu. Pismo wraz z wnioskiem wpłynęło do tut. Organu w dniu 21 kwietnia 2011 r.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 i § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 7 lipca 2011 r. nr ILPB1/415-618/11-2/AA, na podstawie art. 169 § 1, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 11 lipca 2011 r., natomiast w dniu 19 lipca 2011 r. wniosek uzupełniono (nadano na polskiej placówce pocztowej w dniu 15 lipca 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Uchwałą Rady Miejskiej stypendia przyznawane są w miesięcznej wysokości do 112 zł, natomiast wypłacane są dwa razy w roku szkolnym, tym samym kwota wypłaconego stypendium w miesiącu wypłaty przekroczy zwolnioną od pobierania podatku dochodowego, tj. kwotę 380 zł.

W myśl przepisów dotyczących podatku dochodowego o zwolnieniach przedmiotowych art. 21 ust. 1 pkt 40b do kwoty nieprzekraczającej miesięcznie 380 zł nie pobiera się podatku dochodowego.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż zapytanie dotyczy roku 2011, a także lat przyszłych, gdyż takie stypendia będą na pewno przyznawane dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej (niski dochód w rodzinie) w 2011 r. i w przyszłości. Uchwała Rady Miejskiej określa zasady przyznawania stypendium dla uczniów, jest to miesięczna kwota do 112 zł, a tym samym w roku szkolnym, to jest od września do czerwca następnego roku szkolnego, jak również w roku podatkowym od stycznia do grudnia, maksymalny dochód na jednego ucznia może wynosić 1.120 zł (10 miesięcy x 112). Jednakże kwota ta wypłacana jest dwa razy w roku, za okres od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia, a tym samym w miesiącu wypłaty. Kwota wypłaconego stypendium - świadczenia jest wyższa niż 380 zł.

Wszyscy uczniowie, którzy otrzymali stypendia przed 2011 rokiem złożyli w gminie oświadczenia podatkowe PIT-2C, przed pierwszą wypłatą tego świadczenia. W roku podatkowym 2011, żaden z uczniów otrzymujących stypendium nie osiągnie dochodu 3.800 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy należy potrącać podatek dochodowy od przyznawanych świadczeń socjalnych w postaci stypendiów dla uczniów.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy realizacji świadczeń socjalnych należy rozróżnić kwestię wysokości przyznanego świadczenia od sposobu wypłaty. Wszystkie decyzje wydawane przez gminę zawierają zapis o przyznaniu stypendium w kwocie miesięcznej 112 zł na jednego ucznia, co daje kwotę w cyklu rocznym 1120 zł (stypendium wypłacane jest przez rok szkolny). Z uwagi na pragmatyzm oraz obniżenie kosztów obsługi w uzgodnieniu z rodzicami, stypendium wypłacane jest w dwóch transzach - I transza za 4 miesiące w kwocie 448 zł, II transza w drugiej połowie roku za 6 miesięcy w kwocie 672 zł (styczeń - czerwiec).

Wnioskodawca uważa, że artykuł 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku od osób fizycznych mówi o nieprzekraczającej miesięcznej kwocie zwolnienia od podatku do kwoty 380 zł W myśl podjętej uchwały Rady Gminy (w załączeniu) oraz wydawanych decyzji przyznana kwota miesięczna stypendium wynosi 112 zł. Pomimo tego, iż kwoty wypłat przekraczają 380 zł, to jest to tylko forma wypłaty świadczeń, których kwota przyznana w żaden sposób nie przekracza ustawowego progu do zwolnień. Dlatego też, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nie należy potrącać podatku dochodowego od tych świadczeń.

Jednocześnie Zainteresowany pragnie zaznaczyć, iż świadczenia socjalne przyznawane są dla uczniów z rodzin o najniższych dochodach miesięcznych przypadających na 1 członka rodziny od 0 zł do 351 zł, stąd też rodziny te po upływie roku podatkowego i tak będą zwracać się do urzędu skarbowego o zwrot potrąconego podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478 z późn. zm.) zmieniono dotychczasowe brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od 1 stycznia 2011 r. wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 800 zł.

Ww. ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...) uchyliła art. 21 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w brzmieniu obowiązującym do końca 2010 r. stanowił, że zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, stosuje się jeżeli podatnik przed pierwszą wypłatą świadczenia złoży podatnikowi oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2C), że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem renty rodzinnej oraz dochodów określonych w art. 29-30b i art. 30e. Podatnik był zobowiązany zawiadomić płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia przed wypłatą stypendium za miesiąc, w którym zaszła zmiana.

Z powyższego wynika, że od 1 stycznia 2011 r. zwolnienie z opodatkowania stypendiów zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy może być zastosowane w sytuacji, jeżeli:

* świadczenia te otrzymują osoby posiadające status ucznia lub studenta,

* wysokość i zasady udzielania tych świadczeń będą określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, bądź

* będą przyznane przez organizacje, o których mowa we wskazanych przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnionych do publicznej wiadomości we wskazanych formach.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zarówno stypendia przyznawane osobom posiadającym status ucznia lub studenta, które nie osiągają innych dochodów podlegających opodatkowaniu jak i osobom, które osiągają inne dochody podlegające opodatkowaniu, są zwolnione do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł pod warunkiem spełnienia pozostałych przesłanek wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy.

Reasumując, stypendia przyznane uczniom do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie należy potrącać od nich podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. organ informuje, że w wniosek dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w przedmiocie zdarzenia przyszłego zostanie rozstrzygnięty odrębnym pismem.

Do wniosku dołączono plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl