ILPB1/415-617/08-2/AG - Czy w związku z tym, iż podatnik posiada niewykorzystaną ulgę uczniowską, może o kwotę tej ulgi pomniejszyć zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników?

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 listopada 2008 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-617/08-2/AG Czy w związku z tym, iż podatnik posiada niewykorzystaną ulgę uczniowską, może o kwotę tej ulgi pomniejszyć zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2008 r. (data wpływu 13 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczania niewykorzystanej ulgi uczniowskiej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczania niewykorzystanej ulgi uczniowskiej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest produkcja i sprzedaż pieczywa.

Wnioskodawca posiada niewykorzystaną ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wyszkolenia uczniów z lat 2002-2006 w kwocie 62.420,21 zł. Ulga ta wynika z następujących decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie: ZD-G/4110-15/06/U, ZD-G/4110-14/06/U, ZD-G/4110-16/06/U, ZD-G/4110/U06/2004, ZD-G/4110/U/102/2003, ZD-G/4110/U/183/2002 oraz ZD-G/4110/U/81/2002.

W związku z tym, iż od 2004 r. jako formę opodatkowania swej działalności Wnioskodawca wybrał podatek dochodowy 19%, wg zasad opisanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (liniowy) - nie może od tego podatku odliczyć ulgi uczniowskiej.

Wnioskodawca dodał, że prowadząc działalność gospodarczą zatrudnia również pracowników, od których wynagrodzeń jest zobligowany do potrąceń zaliczek na podatek dochodowy (dawny PIT-4) i wpłacania ich na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z tym, iż Wnioskodawca posiada niewykorzystaną ulgę uczniowską, może o kwotę tej ulgi umniejszyć odprowadzane do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników (dawny PIT-4)...

Zdaniem Wnioskodawcy, począwszy od 1 stycznia 2004 r., stosowanie do art. 13 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.), z ulgi uczniowskiej podatnicy mogą korzystać na zasadzie praw nabytych tj. na zasadach wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r. Przepis ten wtedy mówił, iż podatnicy mają prawo do obniżenia podatku opłacanego na zasadach określonych w art. 27c cytowanej ustawy, pod warunkiem, iż kwoty te nie zostały odliczone od podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej.

W przypadku opodatkowania na zasadach określonych w art. 27 ustawy (zasady ogólne), podatnik obniża o kwotę ulgi podatek wyliczony przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, iż podatek od wypłat pracowników jest obliczany według tego samego artykułu to - zdaniem Wnioskodawcy - może On pomniejszyć jego wysokość o niewykorzystaną ulgę uczniowską.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl przepisu art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 z późn. zm.), podatnikom, którzy przed dniem 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasadach określonych w art. 27c ustawy wymienionej w art. 1 (tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Zgodnie z treścią art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r., podatnicy, uzyskujący przychody wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 3, mogą korzystać z ulgi polegającej na obniżeniu podatku dochodowego z tytułu szkolenia uczniów, zwanej dalej "ulgą uczniowską".

Treść art. 13 ust. 4 powołanej wyżej ustawy zmieniającej wskazuje, iż podatnicy o których mowa w ust. 1 i 2, którym przysługuje prawo do korzystania z ulgi uczniowskiej po dniu 31 grudnia 2003 r., mają prawo do obniżenia podatku opłacanego na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pod warunkiem że kwoty te nie zostały odliczone od podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 20 pkt 1 ww. ustawy zmieniającej, podatnikom opodatkowanym w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przysługuje prawo do dokonywania odliczeń i zwolnień od dochodu oraz od podatku obliczonego na zasadach określonych w art. 30c ustawy wymienionej w art. 1, o których mowa w art. 11-13 ustawy zmieniającej.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż w latach 2002-2006 nabył On prawo do ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów spełniając wszystkie wymogi. Jednakże wybierając od dnia 1 stycznia 2004 r. liniową formę opodatkowania (tj. na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Wnioskodawca został pozbawiony możliwości dokonania przedmiotowych odliczeń.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie wystąpi możliwość odliczenia niewykorzystanej przez Wnioskodawcę w latach ubiegłych ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów, bowiem Wnioskodawca nie spełnia warunków takiego odliczenia (opodatkowanie zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wnioskodawca błędnie twierdzi, że może dokonać odliczeń niewykorzystanej ulgi uczniowskiej w postaci tu cyt. "umniejszenia odprowadzanych do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników (dawny PIT-4)". Zaznaczyć bowiem należy, że prawo do obniżki podatku dochodowego o kwotę "ulgi uczniowskiej" przysługuje jedynie osobie, której prawo to - decyzją właściwego organu podatkowego - przyznano, a obniżka polega na umniejszeniu własnego zobowiązania podatkowego. Nie można zatem dokonać odliczenia "ulgi uczniowskiej" od podatku dochodowego naliczonego od wypłaconych pracownikom wynagrodzeń.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl