ILPB1/415-603/14-4/AMN - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Poznaniu - OpenLEX

ILPB1/415-603/14-4/AMN

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 września 2014 r. Izba Skarbowa w Poznaniu ILPB1/415-603/14-4/AMN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2014 r. (data wpływu 13 czerwca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 4 września 2014, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 26 sierpnia 2014 r. nr ILPB1/415-603/14-2/AMN, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 28 sierpnia 2014 r., wniosek uzupełniono w dniu 4 września 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polską spółką prawa handlowego, prowadzącą działalność w zakresie handlu hurtowego.

Obecnie Spółka jest organizatorem konkursu pod hasłem "Pasjonaci (...)" (dalej: Konkurs). Konkurs trwa od 1 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z regulaminem, uczestnikami konkursu mogą być pracownicy Spółki. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Przedmiotem konkursu jest opisanie w sposób ciekawy i obszerny swojego hobby/swojej pasji. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie tekstu niestanowiącego syntetycznej analizy, lecz zawierającego prawdziwy opis hobby. Do przesłanego tekstu należy dołączyć zdjęcie obrazujące opisywane zainteresowanie/hobby/pasję, które może zostać opublikowane w polskiej edycji Magazynu "A", tj. czasopisma kierowanego do pracowników grupy kapitałowej "A", do której należy Spółka.

Zgłoszone opisy będą oceniane przez komisję konkursową. Komisja będzie oceniała oryginalność zainteresowania, sposób jego opisania. Wpływ na ocenę komisji konkursowej będą miały również walory artystyczne i pomysłowość zdjęcia przedstawiającego hobby. W ten sposób jeden raz na kwartał wyłoni zwycięzcę, który otrzyma od Spółki nagrodę w postaci terminowych bonów towarów o wartości 250 zł do wykorzystania w marketach Spółki. Ponadto zwycięski tekst zostanie opublikowany na łamach ww. Magazynu "A".

Powyższy Konkurs prowadzony jest w oparciu o pisemny Regulamin, w którym zawarte zostały ww. warunki, tj. cel i czas trwania Konkursu, datę rozstrzygnięcia Konkursu, wartość nagród oraz zasady ich przyznawania, skład komisji konkursowej, a ponadto zasady postępowania odwoławczego w razie sporu.

Nagrody w Konkursie w postaci bonów towarowych nie będą finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W uzupełnieniu Wnioskodawca poinformował, że przedmiotowy konkurs zgodnie z charakterem oraz regulaminem konkursu należy kwalifikować jako konkurs z dziedziny sztuki lub dziennikarstwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym nagrody przekazywane przez Spółkę pracownikom, zwycięzcom Konkursu, niezwiązanego z wykonywanymi w ramach stosunku pracy obowiązkami, powinny być traktowane na gruncie art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT jako nagrody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% i podlegać zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT, gdy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł.

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku otrzymania negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 i uznania, iż otrzymana nagroda przez pracownika stanowi przychód z tytułu umowy o pracę, zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 nadal znajdzie zastosowanie, gdy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy, wygrane nagrody przez pracowników w Konkursie organizowanym przez Spółkę powinny być traktowane na gruncie Ustawy PIT jako nagrody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10%.

Ponadto, zdaniem Spółki w przedmiotowej sytuacji znajdzie zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT. Powyższe zwolnienie ma zastosowanie niezależenie od kwalifikacji otrzymanej nagrody do danego źródła przychodów. tj. niezależnie czy dany przychód zostanie zakwalifikowany do przychodu z innych źródeł (z tytułu wygranej w konkursie) czy przychodu z tytułu stosunku pracy.

Stanowisko Spółki oparte jest na szeregu argumentów, wynikających z przepisów prawa, przedstawionych poniżej.

Pytanie 1.

1.

W myśl art. 9 ust. 1 Ustawy PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c Ustawy PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przy czym w myśl art. 12 ust. 4 ww. ustawy za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

Mając na uwadze literalne brzmienie ww. przepisów, zdaniem Spółki, istotny jest fakt, że art. 12 ust. 1 Ustawy PIT wymienia rodzaje przychodów otrzymane przez pracownika za pracę wykonywaną w ramach obowiązków służbowych na podstawie stosunku pracy, a nie ze względu na fakt, iż dany przychód został otrzymany przez pracownika od pracodawcy. Tym samym. dla uznania nagród za wynagrodzenie ze stosunku pracy istotne jest otrzymanie nagród jako wynagrodzenia w związku z umową o pracę łączącą pracownika z pracodawcą.

Ponadto, zdaniem Spółki, ww. nagrody jako źródło przychodów z tytułu umowy o pracę powinny być stricte związane z obowiązkami pracownika wobec pracodawcy, wynikającymi z umowy o pracę. Powyższe rozumowanie znajduje potwierdzenie w treści Komentarza do art. 12 Ustawy PIT. Mianowicie "zgodnie z art. 105 Kodeksu Pracy, pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Nagroda nie ma charakteru roszczeniowego. Zarówno jej przyznanie, jak i określenie wysokości należy do swobodnego uznania pracodawcy". Tym samym, na podstawie powyższego oraz literalnego brzmienia przepisu należy uznać, iż art. 12 ust. 1 Ustawy PIT wymienia owszem "nagrody" jako przychody ze stosunku pracy, ale nagrody otrzymane za wykonywanie tej pracy w ramach obowiązków pracowniczych i to w sposób wzorowy czy też szczególny, a nie wszelkich nagród otrzymywanych przez pracownika.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż otrzymane przez pracowników nagrody w organizowanym przez Spółkę Konkursie nie wypełniają definicji "nagrody" w rozumieniu art. 12 ust. 1 Ustawy PIT i tym samym nie powinny one zostać potraktowane jako forma wynagrodzenia otrzymywanego ze źródła przychodów, którym jest umowa o pracę. Udział pracownika w Konkursie nie wynika bowiem z zakresu jego obowiązków pracowniczych oraz nie wpływa na jakość wykonywanej przez niego pracy.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, w przedmiotowej sprawie należy odnieść się do kategorii przychodów uregulowanych w art. 20 ust. 1 Ustawy PIT. Mianowicie, zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy PIT za przychody z innych źródeł uważa się, między innymi, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 Ustawy PIT. W konsekwencji mając na uwadze brzmienie niniejszego przepisu, zdaniem Spółki, nagrody uzyskane przez uczestników Konkursu zorganizowanego przez Spółkę powinny być opodatkowane na zasadach przewidzianych dla przychodów z innych źródeł.

2.

Zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT, od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) - z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie UE lub innym państwie należącym do EOG pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a, 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jednocześnie zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy PIT płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2. W świetle art. 41 ust. 7 Ustawy PIT, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody).

W efekcie Spółka jako organizator Konkursu będzie zobowiązana co do zasady pobrać od wartości nagród przyznanych swoim pracownikom zryczałtowany podatek dochodowy wg stawki 10%.

3.

Jednocześnie w myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT zwolnieniu z opodatkowania podlega wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł. Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Mając na uwadze powyższe, w przedmiotowym przypadku, zdaniem Spółki, aby można było zastosować ww. zwolnienie, Konkurs organizowany przez Spółkę powinien spełniać poniższe warunki 1:

1.

wypełniać znamiona konkursu oraz

2.

obejmować dziedzinę nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu,

3.

jednorazowa wartość nagrody nie powinna przekraczać kwoty 760 zł.

Przepisy Ustawy PIT nie zawierają definicji pojęcia konkursu, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Słownik języka polskiego PWN definiuje pojęcie konkursu jako "współubieganie się o pierwszeństwo w jakimś zakresie; też: impreza mająca na celu wyróżnienie przez eliminację najlepszych autorów albo wykonawców".

Także sądy administracyjne odwołują się do słownikowych definicji konkursu. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt: I SA/Sz 852/II wskazał, iż:

"Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia: "konkursu" w związku z czym uzasadnione jest odwołanie się w tej mierze do definicji słownikowej tego pojęcia zawartej np. w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod redakcją S. Dubisza (PWN Warszawa 2003 r., tom 2 str. 210), zgodnie z którą: "konkurs", to przedsięwzięcie najczęściej o charakterze artystycznym, rozrywkowym, sportowym, dające możliwość wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac. itp. zwykle wyróżnianych nagrodami. Według natomiast Domowego popularnego słownika języka polskiego pod redakcją B. Dunaja (wyd. Cykada, str. 202)"konkurs" to zorganizowana impreza o określonym regulaminie, której celem jest wyłonienie w drodze eliminacji kogoś lub czegoś najlepszego w danej dziedzinie, zwykle połączone z przyznaniem nagród. Z kolei w Słowniku wyrazów obcych (wyd. Europa, str. 396-397) wskazano, że "konkurs", to impreza, która ma na celu wyłonienie przez specjalistyczne jury osoby lub grupy najlepszej w danej dziedzinie, np. artystycznej, naukowej, przebiegająca często wieloetapowo; najczęściej wygrana lub zajęcie jednego z wyższych miejsc w konkursie jest związane z określoną w warunkach wstępnych nagrodą pieniężną, rzeczową lub przyznaniem prawa do realizacji czegoś".

Podobną definicję konkursu przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 5 sierpnia 2010 r. (sygn. IBPBII/1/415-516/10/B), tj.

"za konkurs uznać należy przedsięwzięcie zawierające element rywalizacji, mające na celu wybranie osoby (osób) najlepiej wykonującej określone zadania, osiągającej najlepsze wyniki w danej dziedzinie, najlepiej spełniającej wskazane kryteria (...), przedsięwzięcie dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac. Z tej definicji wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element kompetytywności, czyli współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu".

W opinii Spółki przedstawiony w opisie stanu faktycznego Konkurs organizowany przez Spółkę spełnia ww. przesłanki. Argumentem przemawiającym za tym jest fakt, iż zawiera on elementy charakterystyczne dla konkursów:

1.

istnieje regulamin, określający zasady wyboru zwycięzców,

2.

zwycięzcy zostaną wyłonieni na drodze wzajemnej rywalizacji,

3.

wskazano osoby odpowiedzialne za prawidłowy, zgodny z regulaminem przebieg konkursu,

4.

wskazane zostały nagrody przyznawane zwycięzcom.

Mając na uwadze przytoczone wyżej słownikowe definicje konkursu oraz stanowisko organów podatkowych należy stwierdzić, że Konkurs organizowany przez Spółkę jest konkursem w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT. Tym samym, pierwsza przesłanka do zastosowania zwolnienia art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT jest spełniona.

Ponadto, zdaniem Spółki, przedmiotowy Konkurs można zakwalifikować do konkursu z dziedziny sztuki.

Co do zasady nie istnieje jedna spójna i ogólnie przyjęta definicja sztuki. Zakres tego pojęcia zmieniał się przez wieki. Zgodnie z definicją słownikową sztuka to "dziedzina działalności artystycznej wyróżniona ze względu na reprezentowane przez nią wartości estetyczne". Ponadto zdaniem E., znakomitego historyka sztuki i badacza kultury:

"Nie ma w istocie czegoś takiego jak Sztuka. Są tylko artyści. Kiedyś byli to ludzie, którzy brali kawałek kolorowej gliny i szkicowali kształt bizona na ścianie jaskini. Dzisiaj niektórzy kupują farby i projektują tablice reklamowe, robili i robią wiele innych rzeczy. Nic nie przeszkadza w nazywaniu tych wszystkich czynności sztuką jeśli tylko się pamięta, że takie słowo może oznaczać zupełnie różne rzeczy w różnych czasach i miejscach".

Z kolei zgodnie z definicją sformułowaną przez W. sztuka jest odtwarzaniem rzeczy, konstruowaniem form bądź wyrażaniem przeżyć, pod warunkiem, że efekt tego odtwarzania, konstruowania, wyrażania zdolny jest zachwycać, wzruszać lub wstrząsać.

Zdaniem Wnioskodawcy, zadanie konkursowe polegające na twórczym opisaniu swojej pasji i zaprezentowaniu jej w interesujący sposób na fotografii jest bez wątpienia wyrazem sztuki i działalności twórczej. Przedmiotowy Konkurs obejmuje bowiem różne dziedziny sztuki - sztukę tworzenia tekstów literackich, sztukę pisania artykułów czy fotografię.

W przypadku Konkursu istotne jest to, aby zaprezentowanie hobby oprócz interesującej, oryginalnej formy opisu oraz walorów artystycznych samego tekstu przekonało komisję konkursową również estetyczną stroną poprzez odpowiednie uwiecznienie hobby na zdjęciu. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, przygotowany tekst i zdjęcie są wyrazem działalności artystycznej uczestnika Konkursu. Oryginalne opisanie swojej pasji oraz ujęcie jej na zdjęciu w interesujący sposób powoduje, iż uczestnik Konkursu tworzy swego rodzaju dzieło artystyczne będące wyrazem twórczych umiejętności, a tym samym zwiększa szanse na zwycięstwo w Konkursie.

W praktyce Konkurs organizowany przez Wnioskodawcę wygrywa osoba, która przekona komisję konkursową swoją oryginalnością, swoim kunsztem pisarskim oraz oryginalnym sposobem przedstawienia hobby na fotografii.

Ponadto, przygotowanie tekstu opisującego swoje hobby można również zaliczyć do dziedziny dziennikarstwa np. w przypadku hobby, jakim jest podróżowanie, uprawienia sportów. Opisanie bowiem przez uczestnika Konkursu swojego hobby w sposób ciekawy, a następnie opublikowanie go w czasopiśmie bez wątpienia można uznać za przejaw pracy dziennikarskiej.

Podsumowując, w ocenie Spółki nie ulega wątpliwości, że opis swojego hobby w sposób ciekawy i oryginalny oraz przedstawienie go w sposób ciekawy na fotografii stanowi wyraz działalności twórczej, artystycznej i dziennikarskiej. W związku z tym, iż walory estetyczne i artystyczne tekstu i zdjęcia będą miały kluczowe znaczenie dla wyłonienia zwycięzcy Konkursu, należy uznać, iż druga przesłanka wynikająca z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT również jest spełniona.

Wobec powyższego z uwagi na fakt, że wartość nagrody w Konkursie nie przekracza 760 zł oraz zważywszy, iż pozostałe warunki do zwolnienia należy uznać za spełnione, w ocenie Spółki nagrody przyznane zwycięzcom w Konkursie powinny podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT.

Pytanie 2.

Zdaniem Spółki, nawet w sytuacji uznania, iż otrzymana nagroda w organizowanym Konkursie nie stanowi przychodu z innych źródeł (a przykładowo przychód ze stosunku pracy), to w dalszym ciągu będzie miało zastosowanie zwolnienie wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT.

Spółka podkreśla, że zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT nie jest w żaden sposób uzależnione od źródła przychodu, do którego zaliczone są nagrody otrzymane przez uczestnika Konkursu. W związku z tym mogą być to zarówno przychody uzyskiwane z tzw. innych źródeł, jak również przychody uzyskane w ramach stosunku pracy (art. 12 ust. 1 Ustawy PIT).

Za powyższym rozumieniem przepisu przemawia wykładnia językowa. Regulacja art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT odnosi się bowiem do pojęcia "nagrody", jednakże nie określa, w jaki sposób otrzymanej i na podstawie jakiego tytułu prawnego. Innymi słowy, brzmienie przepisu nie warunkuje, iż zwolnieniem objęte są tylko nagrody otrzymane od podmiotów, z którymi podatnik nie ma zawartego stosunku pracy. Taka interpretacja byłaby zdaniem Spółki zawężająca. Powyższe byłoby również naruszeniem zasady lege non distinguente, nec nostrum est distinguere" - tj. tam, gdzie ustawodawca nie czyni rozróżnienia między danymi stanami faktycznymi regulowanymi przez określony termin (czy też pojęcie), nie powinien czynić go również interpretator.

Ponadto, gdyby intencją ustawodawcy było wyłączenie zastosowania niniejszego zwolnienia w stosunku do przychodu z tytułu umowy o pracę, wprowadzono by odpowiednie ograniczenie w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT, tak jak to ma miejsce w sytuacji nagrody otrzymanej w związku ze sprzedażą premiową w sytuacji osób prowadzących działalność gospodarczą czy w przypadku zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy PIT, gdzie ustawodawca wprowadził ograniczenie zwolnienia podatkowego w stosunku do pracowników. Mianowicie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy PIT, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Tym samym, w obliczu braku takiego ograniczenia w art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy PIT, zdaniem Spółki przedmiotowe zwolnienie powinno być stosowane bez względu na kwalifikację nagrody do danego źródła przychodu, w tym w sytuacji uznania nagrody otrzymanej w Konkursie jako przychodu pracowników Spółki ze stosunku pracy.

Mając na uwadze wyżej wskazane przepisy Ustawy PIT oraz powyższą argumentację, Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości jej stanowiska w opisanej powyżej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c raz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przychodami ze stosunku pracy są zatem otrzymane lub postawione do dyspozycji pracownika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne, a także wartość otrzymanych świadczeń w naturze (bądź ich ekwiwalenty) oraz innych nieodpłatnych świadczeń bez względu na źródło ich finansowania.

Jednocześnie wskazać należy, że w myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przedstawiony katalog jest katalogiem otwartym, o czym świadczy użycie sformułowania "w szczególności". Oznacza to, że o przychodzie podatkowym z innych źródeł będziemy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. Istota bowiem przychodu podatkowego polega właśnie na tym, że ma on charakter trwałego przysporzenia w majątku podatnika.

Z przedstawionych informacji wynika, że Wnioskodawca zorganizował konkurs skierowany do własnych pracowników. Konkurs ten - jak wskazano w uzupełnieniu wniosku - zgodnie z jego charakterem oraz regulaminem należy kwalifikować jako konkurs z dziedziny sztuki lub dziennikarstwa.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęć "konkurs" oraz "nagroda", wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w internetowej wersji słownika języka polskiego (www.sjp.pwn.pl) konkurs to:

1.

impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.,

2.

postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko.

Z definicji tych wynika, że jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu jeśli istnieje w nim element współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu. W powszechnym rozumieniu konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone kryteria. Również ważnym jak element współzawodnictwa jest strona formalna całego przedsięwzięcia. Konieczne jest bowiem sporządzenie regulaminu konkursu, w którym określona zostanie nazwa konkursu, organizator, uczestnicy konkursu, nagrody oraz sposób wyłonienia zwycięzców.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika zatem, że wygrana w konkursie stanowi przychód u zwycięzcy.

W kwestii przyporządkowania tego przychodu do odpowiedniego źródła przychodów wskazać należy, że gdy konkurs zorganizowany przez Wnioskodawcę będzie skierowany tylko i wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy, to powyższe przepisy powinny być interpretowane w następujący sposób: w przypadku, jeśli konkurs (a dokładniej zadania jakie są do wykonania w ramach tego konkursu), wiążą się w bezpośredni sposób z wykonywaną przez pracowników pracą (np. w konkursie nagradzane są postawy pracowników propagowane przez Wnioskodawcę w wykonywanej pracy), wówczas nagrody uzyskane przez laureatów tego przedsięwzięcia, będą podlegały opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla wszystkich świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Natomiast, jeśli konkurs nie będzie wiązał się w żadnym stopniu z wykonywanym przez pracowników obowiązkami, wówczas takie nagrody stanowić będą przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z "innych źródeł".

W konsekwencji przychód z tytułu uzyskanej nagrody będzie podlegał opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl tego przepisu, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jak stanowi art. 30 ust. 3 ww. ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Natomiast w myśl art. 41 ust. 7 pkt 1 cytowanej ustawy, jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Jednakże należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Warunkiem zastosowania omawianego zwolnienia w stosunku do wygranych w konkursach, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł, jest rodzaj konkursu. Mianowicie musi to być konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu, a w przypadku konkursów z innych dziedzin wyłącznie taki, którego organizatorem i emitentem (ogłaszającym) są środki masowego przekazu.

W niniejszej sprawie mamy do czynienia z konkursem, który - jak wskazał Wnioskodawca - jest konkursem z zakresu sztuki lub dziennikarstwa. W takim zatem przypadku, do wygranej w tego rodzaju konkursie, gdzie wartość przyznanej nagrody nie przekroczy kwoty 760 zł zastosowanie znajdzie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku, gdy wartość nagrody będzie wyższa niż 760 zł - przyznana przez Wnioskodawcę nagroda będzie podlegała opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w oparciu o powołany powyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prawidłowym jest zatem stanowisko prezentowanego przez Wnioskodawcę uznające, że wygrane przez pracowników nagrody w Konkursie organizowanym przez Spółkę co do zasady powinny być traktowane na gruncie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako nagrody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% i podlegać zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy, gdy jednorazowa wartość nagrody nie przekroczy 760 zł.

Z uwagi na powyższe, zagadnienie określone pytaniem nr 2 stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl